Връзки и взаимодействие между дейностите по подбор и обучение на персонала


Категория на документа: Икономика


Софийски университет " Св. Климент Охридски"
Философски факултет
Катедра " Социална, трудова и педагогическа психология"
Специалност ОПКО

Курсова работа
по
Управление на човешките ресурси

ТЕМА:
Връзки и взаимодействие между дейностите

по подбор и обучение на персонала

Съдържание:

I. Въведение

II. Изложение
1. Привличане и подбор на нови служители. Същност и значение.
2. Подбор на персонала - роля на служителите в отдел "Човешки ресурси" и средния мениджмънт
3. Нужда от обучение на служителите в отдел "Човешки ресурси" и средния мениджмънт
4. Проектиране и планиране на обучението във фирма "MHL"
5. Осигуряване на обучение
6. Оценяване на резултатите от обучението

III. Заключение

В днешно време човешките ресурси се определят като най-важният и ценен ресурс на организацията. Те са в основата на интегрирането и задвижването на всички останали ресурси. С употребата на този актив във времето нараства продуктивността, способността, стойността и ценноста му за организацията. Не случайно човешкия фактор е един от най-значимите, "ключът" към успеха в бизнеса.

Основната цел на курсовата работа е да се развият и анализират дейностите по подбор на персонала и обучение на персонал като се изведе взаимовръзката помежду им в контекстта на конкретна фирма - "MHL" и се обърне внимание по-специално на средния мениджмънд.

Като част от групата на световния логистичен лидер, American Post, "MHL" предлага интегрирани услуги и приспособени, фокусирани към клиента решения за транспортиране на писма, стоки и информация.

Днес международната мрежа на "MHL" свързва повече от 100 държави и територии в света и в нея работят около 300 000 служители. Фирма "MHL" притежава ненадминат опит в експресните доставки, въздушното и морско карго, сухопътния транспорт, логистичните решения, а също така и в международните пощенски услуги.

С всички дейности и задачи свързани с подбора на персонала се ангажира отдел "Човешки ресурси" и конкретно във фирма "MHL" мениджър "Подбор на персонал" и експерт "Подбор на персонал". Те определят изискванията към кандидатите, създават профил на търсената личност и целят трайно напасване между нея и вече функциониращия организационен механизъм.

Действията по подбор на качествен персонал, обучението и развитието му са взаимосвързани процеса, които непрекъснато протичат във всяка една организация.

1. Привличане и подбор на нови служители. Същност и значение.

В условията на преход към пазарна икономика въпросът за правилен и успешен подбор на персонала е особено актуален по ред причини.

Първо. Наличието на отдел, звено или служител, който отговаря за човешките ресурси и техния подбор е задължителен в условията на либерализиран пазар и свободна конкуренция.

Второ. Научно - техническият прогрес, както и повишената мобилност на кадрите в условията на евроинтеграция са предпоставка за по - задълбочени познания по отношение на персонала, мотивацията му, подбора на подходящи кадри.

Трето. Ескалиращата безработица у нас в годините на прехода, както и в следпреходния период доведе до принудителна загуба на квалификация от страна на редица специалисти. Ето защо, само правилният подбор на кадри би довел до съответно добри производствени резултати на фирмата в средносрочен и дългосрочен аспект.

Подборът на персонал е съвкупност от множество дейности, които могат да се обособят в следните няколко етапа:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Връзки и взаимодействие между дейностите по подбор и обучение на персонала 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.