Връзка на цените с маркетинга


Категория на документа: Икономика


Ценовата политика е специфична и важна област от бизнес политиката на фирмата, защото от установените цени пряко зависят както количеството на продажбите така и динамиката на развитие на фирмата. Тя не се заключава само в определянето на възможните максимални и минимални пазарни цени на стоките и услугите. Основната и цел е разкриването на такава цена и такива начини на продажба, които да отразяват баланса между разходите на потребителите за придобиването и използването на стоките и услугите и разходите на фирмата за тяхното производство и реализация. Ценовата политика на фирмата представлява съвкупност от дългосрочните й цели в областта на цените и ценообразуването, както и от подходите и основните дейности за достигането на тези цели.

Такива цели могат да бъдат:

- Текущо максимизиране на печалбата

- Достигане на максимални приходи от продажби като се жертва част от печалбата

- Достигане на определено целево равнище на печалбата

- Достигане на максимални продажби и на доминиращ пазарен дял

- Утвърждаване на водещи позиции в областта на качеството и иновациите

- Равномерност на производството, продажбите и натоварването на мощностите

- Оцеляване на фирмата на пазара

Правенето на маркетинг предполага друго разбиране към производството и реализацията,а именно производството се осъществява за предварително проучени и известни пазари и потенциални потребители.

Реализацията е процес на взаимодействие с потребителя,а не еднократен акт на продажба.Съобразяването с изискванията и удовлетворяването на нуждите на конкретните потребители е определяща мотивация както на производството така и на пласмента.

Конкуренцията в областта на производството и продажбите се води със средства и методи за спечелване на потребителя.Тези основни положения на маркетинговия подход неизбежно влияят и допринасят за формиране на друго отношение към ценовата работа във фирмите с пазарна култура.За тях е характерно :

- Фирменото ценообразуване трябва да се осъществява върху маркетингови принципи за да се постигне оптимално съчетаване на фирмените интереси с пазарните реалности.

- Ценовите решения и действия трябва да са органична част от цялата маркетингова дейност на фирмата.

- Цените и другите ценови мероприятия са силен маркетингов инструмент за приспособяване и въздействие върху пазара,когато са координирани с останалите елементи на маркетинг микса.

Във фирмите с маркетингова ориентация вземането на ценови решения се осъществява като аналитичен процес,при който обект на внимание са много променливи.

При ценообразуване на фирмено равнище и от позициите на маркетинговото управление е добре да се знаят следните правила :

- Цените са опасна ексклузивна и сложна маркетингова променлива ,тъй като върху тях влияят фактори ,различни по характер ,разнопосочни по действие и трудно предвидими в процеса на управление.

- Фирмените цени са по-реалистични и действени,когато са разработени в органическа връзка с други елементи на маркетинговия микс.

- Оптимизирането на ценовата политика изисква да се оптимизира нейното взаимодействие с всички останали маркетингови мероприятия.

- Икономически най-изгодната за фирмата ценова политика не бива да се асоциира и осъществява като твърд курс към възможно най-високи цени.

- Разумната ценова политика е насочена към определянето на такива продажни цени,които да стимулират търсенето на фирмената продукция.

- Намирането на пазарния и фирмения оптимум на продажната цена е най-професионалният въпрос при разработването и провеждането на ценовата политика.

- Ефектът на ценовата политика не бива да се оценява само въз основа на текущите продажби и приходи .

- Ценообразуването трябва да има за своя цел да влияе преди всичко за увеличаване на търсенето вместо да се стреми постигане на приспособяване към съществуващото търсене.

Една от важните черти на маркетинговото управление е всички решения и действия да бъдат свързани и подчинени на маркетинговите цели. Ако цената ще бъде основният управленски инструмент,то тогава тя силно ще влияе върху решенията,отнасящи се до другите елементи на микса.Ако обаче неценовите фактори ще бъдат водещи,то тогава решенията,свързани с качеството,формите и методите на продажба и начините за привличане и стимулиране на потребителите ще влияят силно върху ценовите решения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Връзка на цените с маркетинга 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.