Връзка на цените с маркетинга


Категория на документа: Икономика- Образуват се при непрекъснато взаимодействие между търсенето и предлагането на стоки, при които основният им регулатор е пазарът.

- Формират се в условия на конкуренция между предприемачите. Цените на конкурентите, на стоките заместители и на алтернативните начини за задоволяване на потребностите играят регулираща роля по отношение цените на отделните продавачи.

- Те са важен источник на информация за пулса на пазара. Като отсичат пропорцията "предлагане- търсене" пазарните цени са сигнал за обратна връзка от потребителя към производителя при вземане на решения.

- Договарят се свободно от контрагентите в стоковата размяна , което е основание за постигане на известен синхрон и съчетание между разнопосочните им интереси.

- Пазарните цени са твърде динамични. Те реагират светкавично за разлика от централно определяните цени.

При липса на пряка намеса на държавата в процеса на ценообразуването фирмата може бързо да променя цените, да ги актуализира и да ги адаптира към конкретната обстановка. Умелото използване на цената обикновено има силно въздействие върху продажбите.Чрез увеличаването и се подчерава качеството , а чрез намаляването и - финансовите изгоди на потребителя.Сравнявайки стойността, която получава , с цената , която трябва да плати, потребителят взима своето решение за покупка.

Основните цели на бизнес политиката на фирмата могат да бъдат твърде разнообразни, но във всички случаи важно средство за достигането им е формиране и реализация на разгърната и действена ценова политика. Последното се конкретизира и доразвива в ценовата стратегия на фирмата, която заема централно място в процеса на ценообразуване. Ценовата политика на фирмата е пряко включена в маркетинговата й политика, тъй като непосредствено се проявява в процеса на продажбите и при пазарната дейност. Поради това не малка част от теорията на цените и ценовата политика са обект на науката маркетинг. Трябва да се подчертае обаче, че общотеоретичните разработки и приложни маркетингови изследвания не изчерпват теорията, практиката и методологията на цените, ценовата политика и ценоват стратегия на фирмите.

Ценовата политика е специфична и важна област от бизнесполитиката на фирмата, защото от установените цени пряко зависят както количеството на продажбите, така и приходите, печалбата и динамиката на развитие на фирмата.

Ценовата политика на фирмата е пряко вкючена в маркетинговата й политика, тъй като непосредствено се проявява в процеса на продажбите и при пазарната дейност.

Избраната и реализирана от фирмата конкретна ценова политика има твърде разнообразно въздействие върху нейната дейност. По-важните направления на това въздействие са:

- Върху рентабилността и доходността на фирмената дейност, а следователно и възможностите за просперитет на фирмата;

- Върху печалбата, което във висока степен определя структурата на производствено - стопанската дейност и текущите методи на работа на фирмата;

- Върху финансовата стабилност на фирмата, а от тук и върху нейната способност за рискови операции

- Върху конкурентността на фирмата и реализирането на възможните конкурентни предимства;

- Върху установяването на определени отношения с купувачите и обществото, у които се създава конкретна представа за фирмата и произвежданите от нея стоки и услуги.

Ценовата политика на фирмата е съвкупност от дългосрочните й цели в областта на цените и ценообразуването, както и от подходите и основните дейности за достигането на тези цели. На практика това означава да се положат основите за дългосрочното определяне на равнището, структурата и реализацията на цените, което е изключително важно за фирмата, тъй като съществуват редица фактори, като например развиваща се инфлация, които могат да предизвикат висока динамика на пазарните цени. От подобна позиция ценовата политика може да се възприеме като основен курс на действие на фирмата в областта на цените и ценообразуването, съдържаща няколко основни елемента:

- Определяне и формулиране на основните дългосрочни и краткосрочни цели в областта на цените и ценообразуването;

- Формулиране и утвърждаване на основните принципи на ценообразуването и степените на свобода, т.е. границите на отклиненията от тях;

- Вземане на конкретни решения по цените, тяхното изменение и регулиране.

Едновременно с всичко това ценовата политика следва да се възприема и като непосредствено отношение на фирмата към купувачите, които пък съвсем реално схващат, разбират и оценяват това отношение.

В характеристиката на ценовата политика като инструмент на маркетинга е важно да се откроят следните нейни черти :

- Ценовата политика е само един от елементите на маркетинг микса,който фирмата използва.

- Ценовата политика е единственият инструмент,който по предназначението си не е свързан с правенето на разходи.

- Ценовата политика е инструментът, чрез който фирмата може да постигне най-бързо въздействие върху пазар,който е чувствителен в ценово отношение и да предизвика реакциите на неговите участници.

Ето защо вземането на решения за равнището на цената и за ценови изменения е един от най-сложните въпроси при провеждане на ценовата политика на фирмата.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Връзка на цените с маркетинга 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.