Връзка на цените с маркетинга


Категория на документа: ИкономикаДоклад
По цени и ценообразуване

Тема: Връзка и роля на цените с маркетинга

Проверил: Изготвил:

Фак.номер:

Поток:

Група:

Цената е един от най-удобните и гъвкави инструменти на маркетинг микса и е единственият му елемент , който осигурява постъплениуя и печалба на фирмата. Най-същественото предимство на цената е нейната гъвкавост, тъй като тя може бързо и сравнително лесно да бъде променяна, за разлика от характеристиките на продукта, каналите за реализация и промоционалните елементи. По тези причини ценообразуването и ценовата конкуренция са първостепенни проблеми за маркетинговите мениджъри.

Цената е категория, с която хората са свързани от началото до края на съзнателния си живот.Широкият обхват на продукта провокира съответната необятност на цената, която изпъква на повърхността в процеса на неговата размяна.Цените имат разнообразни и специфични форми, като:

- Валутен курс- цена на валутата;

- Работна заплата- цена на труда;

- Лихва- цена на кредита;

- Наем- цена на правото на ползване на взето под наем недвижимо имущество;

- Лизингова сума- цена на правото за ползване на взето на лизинг оборудване;

- Франчайзингова такса- цена на правото на ползване на търговска марка, ноу- хау, маркетинг , получени по силата на франчайзингов договор

- Комисионна - цена на услугата , предлагана от посредник;

- Данък- цена , която се плаща на държавата, за да се ползват обществената инфраструктура, услугите в сферата на социалното и здравното осигуряване, на образованието и други;

- Глоба- цена на извършено нарушение, която се заплаща на контролиращия орган ;

Независимо от конкурентната им форма изброените категории имат ценови характер, защото обслужват размяната на стойности със съответната ценност за потребителите.Закономерностите на пазарното ценообразуване са валидни и за тях, но настоящото изложение е адресирано към ценовия процес за материалните и нематериалните продукти.

Маркетингово определение за цена- цената на стоката е паричен израз на нейната ценност , предоставена от производителя и оценена от потребителя в зависимост от различни критерии.

Тя е носеща конструкция и основна информационна система на съвременната икономика. В цените и техните изменения се съсредоточават основните икономически, социални, политически и т. н. проблеми на обществото. Колкото са стоките и услугите функциониращи в икономиката толкова са и цените, които се заплащат и получават за тях. Те са на входа (при покупката на производствените фактори) и на изхода (при продажба на готови изделия) на икономическата система и нейните субекти. Поради това, че от установените цени пряко зависят както количеството на продажбите, така и приходите, печалбата и динамиката на развитие на фирмата, специфична и важна област от бизнес политиката на фирмата е и ценовата политика.

Цената изразява паричния или натуралния еквивалент, който се получава от продавачите и купувачите при размяна на продуктите. Цените имат обективен характер, тъй като отразяват обективно формиралите се потребности и разходи на ресурси. От друга страна, цените съдържат в себе си субективни елементи, защото винаги са пречупени през променящите се многообразни интереси и поведение на пазарните субекти.

Цената е единственият елемент на маркетинговия микс, който формира доходи, докато другите елементи реализират разходи. Цената, също така е един от най-гъвкавите елементи на този микс, тъй като може бързо и сравнително лесно да бъде променяна, за разлика от характеристиките на продукта, каналите за реализация и промоционалните елементи. По тези причини ценообразуването и ценовата конкуренция са първостепенни проблеми за маркетинговите мениджъри.

За да се подчертае мястото на цената като инструмент на маркетинг микса е необходимо да се опишат накратко опорните точки в административното и пазарното ценообразуване.

В световната стопанска история се открояват два противоположни типа икономически системи- централизирана планова и пазарна. Различието между тят е резултат от нееднаквите форми на собственост, при които се използват стопанските ресурси. Повсеместната държавна собственост в плановата икономика се определя приоритетното място на държавата при нейното управление.Той координира дейността на продавачите и купувачите. Пазарът им осигурява надеждна комуникационна връзка чрез цената, която е носител на информация.По- високата цена мотивира по- високо предлагане и ограничава търсенето на стоките и обратно, по - ниската цена влияе отрицателно върху предлагането и стимулира търсенето.Така цената в пазарната икономика моделира поведението на икономическите агенти.

От друга страна, функционирането на самонастройващия се пазарен механизъм определя цената при взаимодействието между търсенето и предлагането. Тя трябва да бъде такава, че продавачите да предлагат онова количество стоки, което купувачите да са готови да платят . Саморегулирането на цените чрез динамиката им под влияние на предлагането и търсенето е насочено към намиране на точката на равновесие на пазара.Пазарните цени имат следните по- важни черти:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Връзка на цените с маркетинга 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.