Внедряване на здравословни и безопасни условия на труд


Категория на документа: Икономика


• замяна на опасните производства, работно оборудване, инструменти, вещества, суровини и материали с по-малко опасни;
• прилагане на единна обща политика за превънтивност, обхващаща технологията, работните места и организацията на работата, условията на труд и социалните взаимоотношения;
• използването на колективни средства за защита с предимство пред личните предпазни средства;
• предоставяне на необходимата информация във връзка с осогуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работещите лица;
• означаване на съществуващите опасности и източниците на вредни за здравето и безопасността фактори.
Освен това Законът за здравословни и безопасни условия на труд изисква всеки, който проектира строителни обекти и дейности, производства, конструкции, технологии и работно оборудване, задължително да съобрази проекта с всички правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд. В процеса на проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на обектите инвеститорът е отговорен и изисква, а съответните контролни органи контролират спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд от проектанта и изпълнителя. Въвеждането в експлоатация ня нови, реконструирани или модернизирани обекти се допуска при доказано съответствие с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Единните правила по безопасността на труда са правни норми, които установяват техническите изисквания по осигуряване на безопасни условия на труд и реда за тяхното осъществяване. Те съдържат задължителни изисквания, на които трябва да отговарят машините и съоръженията, така че да бъде предотвратена опасността от външно травматично въздействие върху участниците в трудовия процес, прилагат се за всички отрасли и дейности на икономиката и се утвърждават от министъра на труда и социалната политика. Такива правила се съдържат в Наредба №4 от 2 септември 1994г. за осигуряване на безопасни условия на труд, Правилника по безопасността на труда при разработване на находища по открит начин от 1996г. и други.
Единните правила за осигуряване на здравословни условия на труд са правни норми, които установяват изискванията към организациите, помещенията, оборудването, технологията и т.н. за съобразяването им с нормалните физиологични потребности на функционирането на човешкия организъм, без участниците в трудовия процес да се подлагат на неблагоприятни въздействия. Те са задължителни за предприятията във всички отрасли и дейности на материалната и нематериалната сфера и се утвърждават от министъра на здравеопазването. Такива правила се съдържат в Наредба №13 на Министерството на здравеопазването за пределнодопустимите концентрации на вредни вещества във въздуха на работната среда от1992г., Наредба №3 на Министерството на здравеопазването за пределно допустимите концентрации на химически вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради от 1984г. и други.
Отрасловите правила по безопасността на труда конкретизират изискванията, на които трябва да отговарят машините и съоръженията, за да се предотврати опасността от злополуки и от увреждане здравето на работниците и служителите, като се отчита отрасловата специфика. Те се утвърждават от министъра или ръководителя на съответното ведомство, което ръководи отрасъла и се прилагат независимо от ведомственото подчинение на предприятията. Такива правила се съдържат например в Наредба №6 на Министерството на транспорта за безопасен превоз на опасни товари по въздуха от 1987г., Правилника за производство, търговия, съхраниние, пренасяне и употреба на силнодействащи отровни вещества, издаден от тогавашното Министерството на земеделието и хранителната промишленост през 1973г. и други.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Внедряване на здравословни и безопасни условия на труд 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.