Внедряване на здравословни и безопасни условия на труд


Категория на документа: ИкономикаВнедряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

Здравословните и безопасни условия на труд са едно от основните човешки права. Още през 1948 Организацията на обединените нации прокламира правото на всеки човек да работи при справедливи и благоприятни условия на труд. Това право се защитава и от Международната организация на труда, която от своето създаване досега е посветила на този въпрос 23 конвенции и 22 препоръки.
Универсално значение сред актовете на Международната организация на труда, защитаващи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, има Конвенция № 155 от 1981г., касаеща безопасността и хигиената на труда и производствената среда и Препоръка №164 за нейното приложение. Тази конвенция изисква всяка страна да разработи, да осъществява и периодически да актуализира националната политика в областта на безопасността на труда, хигиената на труда и производствената среда, която да съответства на националните условия и практики и да бъде съгласувана с представителните организациите на работниците и служителите и на работодателите. Основната цел на тази политика трябва да бъде предпазването от нещастни случаи и увреждане на здравето, възникващи в резултат на работата, по време на работата или свързани с нея, като се намалят до минимум, доколкото това е обосновано и практически осъществимо, причините за опасностите, присъщи на производствената среда.

Фирмената политика по безопасност и здраве при работа е поетият и деклариран ангажимент от ръководството на предприятието за реализиране на глобални и конкретни цели в тази област. Тя трябва да бъде конкретно формулирана и на тази основа да бъде създаден механизъм за нейното реализиране и управление. Целесъобразно е да бъдат предвидени форми за следене и периодично отчитане на изпълнението, както и да бъдат анализирани причините за пропуски и недостатъци в работата, като се прилагат ефективни мерки за защита и постигане на определените цели: високо качество на труда и организация на работа; високо качество на управление на човешките ресурси; висока надеждност на мерките, осигуряващи здравето и живота на работещите.

Политиката на предприятието по безопасност и здраве при работа е философия за управление на една дейност и включва ангажиментите на ръководството относно:
o интегриране на дейността по осигуряване на безопасност и здраве във всички дейности на фирмата;
o поставяне, обявяване и постигане на високи цели за безопасност и здраве при работа в съответствие с изискванията на нормативните актове и принципа за превенция, съчетани с процес на по-нататъшно подобрение, отчитайки ефикасността на разходите;
o осигуряване на адекватни ресурси за осъществяване на целите на политиката;
o поставяне управлението на безопасносгга и здравето при работа като първостепенна отговорност на всички ръководители отгоре до долу;
o осигуряване необходимо и достатъчно популяризиране на политиката, за да бъде разбрана, прилагана и поддържана на всички нива, чрез нагледни материали, обучение на персонала, личен пример;
o изграждане на ефективна, съответстваща на спецификата и големината на предприятието Система за управление на дейността по безопасност и здраве при работа като инструмент за осъществяване на политиката;
o осигуряване активното участие на работещите;
o периодичен мениджърски преглед на политиката и системата за управление на безопасността и здраве при работа с оглед по-нататъшно подобряване.
o При разработването на фирмената политика за безопасност и здраве при работа съществено внимание заслужава оценката на всяко работно място още при проектирането, начините на избор на приоритетни действия и прилагане на мерки, на базата на превенция на риска.

Преди всичко работодателят трябва да създаде такива условия, доколкото това е обосновано и практически осъществимо, че работните места, машините, съоръженията и процесите, които са под негов контрол, да са безопасни и да не застрашават здравето на работниците и служителите, а когато е необходимо - да предостави съответните защитни облекла и средства, за да се предотврати възникването на злополуки или вредни въздействия върху здравето.

Системата за управление на дейността по безопасност и здраве при работа /СУБЗУТ/

Системата за управление на дейността по безопасност и здраве при работа /СУБЗУТ/ може да се определи като стратегически документ, тъй като с нея се определя мястото и ролята на политиката по БЗР сред другите политики в предприятието. Ето защо тя се разработва от висшето ръководство и следва да бъде неразделна част от общата система за управление на предприятието. Ако СУБЗУТ е разработена добре, това е равносилно на саморегулираща се система за управление, която гарантира развитие на фирмата по спирала нагоре. В тази насока са и указанията и препоръките на МОТ - всяко предприятие, независимо от своя размер и вида на производствената дейност, трябва да създаде своя собствена система за управление на дейностите по безопасност и здраве.

Модел на система за управление на здравето и безопасността при работа

Организационната структура на СУБЗУТ се базира на съществуващата управленска система в предприятието, като се допълва от някои специфични органи, съгласно изискванията на ЗЗБУТ. Тя осигурява конкретното участие на ръководството и неговите отговорности за изпълнението на политиката по безопасност и здраве. Следователно организационната структура на СУБЗУТ е неразделна част от общата организационна структура на предприятието.
За осигуряването на по-висока ефективност на управлението на предприятието и осигуряването на ЗБУТ, организационно-управленската структура трябва да отговаря на следните основни изисквания:
o осигуряване на управлението на предприятието и ЗБУТ като система от взаимосвързани дейности;
o обхващане в едно структурно звено на функционално свързани дейности и процеси;
o избягване на дублирането в дейността на звената и информационните потоци;
o осигуряване на условия за взаимодействие между отделните структурни звена за формиране на общи работни групи по ЗБУТ;
o издигане ролята и отговорността на отделното структурно звено;
o осигуряване на висока степен на ангажираност на всеки ръководител, работник или служител в процесите на управление на БЗУТ;
o работа в екип и взаимозаменяемост;
o определяне и изпълнение на отговорностите на всеки работещ чрез мотивация, оценка, възнаграждение н др.
Тъй като работодателят има най-голямата отговорност за безопасността и здравето при работа, той определя и фирмената политика за безопасност на труда и публично подкрепя всички, които работят за нейното изпълнение. Съвместно с административното ръководство, той осигурява и назначава компетентни работници и служители на всички нива, които да отговарят, съветват и консултират по всички въпроси, касаещи БЗР. Той осигурява оценката на риска да бъде цялостна и с необходимото качество, системите за защита - в изправност за действие, оборудването за извънредни ситуации - в наличност и на определените за целта места, и др. Той организира и контролира годишния отчет на изпълнението на фирмената политика за БЗР.
Примери от практиката на предприятия с висока производителност на труда и конкурентоспособност на пазарите показват колко важно е работодателите да бъдат мотивирани за действията по осигуряване на БЗР. Особена роля за изпълнението на законовите задължения по БЗУТ имат специалистите от звената по БЗР, Службите по трудова медицина, Комитетите по условия на труд, както и всички работещи.
Примерна организационно-управленска структура е показана на фигурата, като за по-малки предприятия функциите на някои звена могат да се изпълняват от изпълнителния директор, от други специалисти и да няма борд на директорите.

Звената в представената структура са стационарни и имат постоянен състав. За реализирането на задачите и основните функции на СУБЗУТ, като и за осигуряването на гъвкавост и адекватна реакция на външни промени е възможно формирането на допълнителни временни звена (групи) от представители на звената с постоянен състав. По своя характер тези групи са с точно определени цели и задачи. Те са особено подходящи например при планиране, внедряване и експлоатация на нови технологии.

Закон за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Според Закона за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, трябва да се вземат мерки за:
• предотвратяването на риска за живота и здравето;
• оценка на риска, който не може да бъде предотвратен;
• борба с риска при източника на възникването му;
• приспособяване на условията на труд към индивида, с цел намаляване и премахване на вредното им влияние върху неговото здраве;
• въвеждане на техническия прогрес в технологичните процеси, машини и съоръжения;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Внедряване на здравословни и безопасни условия на труд 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.