Влияние на замърсяването на околната среда от транспорта върху туризмa


Категория на документа: ИкономикаФАКУЛТЕТ "ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА"

СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА"

КУРСОВА ЗАДАЧА

ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

"ПРИРОДОПОЛЗВАНЕ В ТУРИЗМА"

НА ТЕМА:

Влияние на замърсяването на околната среда от транспорта върху туризмa

Изготвил: Научен ръководител:
Иван Атанасов Димитров Гл.ас. А. Огнянов
Трети курс
Факултетен номер: 295506
Група: 1407

Съдържание:
1. Обща характеристика на замърсяването
2. Велосипедът - най-екологичното превозно средство
3. Железопътен транспорт - алтернативно средство за намаляване замърсяването на околната среда
4. Вредното влияние на въздушния транспорт
5. Пешеходният туризъм е най-ефективен и полезен
6. Стремеж към устойчива мобилност
7. Източници
1.Обща характеристика на замърсяването
Замърсяването на въздуха представлява внасянето на нови, нехарактерни за атмосферния въздух химични, механични или биологични вещества, както и промяната на тяхната средногодишна концентрация. Тези вещества нанасят вреди на живите организми или щети на околната среда. Замърсяването на въздуха започва да играе важна роля, да оказва силно влияние и да придобива значение след индустриалната революция.
Стремителното нарастване на броя на населението на Земята, както научно-техническият прогрес и въоръжаването коренно променят ситуацията на планетата в последните 100 години. В близкото минало човешката дейност също е оказвала някакво отрицателно влияние, но не и в мащабите, в които е сега. Антропогенното влияние върху биосферата се засилва все повече.
Напоследък все повече в полезрението на общественото внимание присъстват проблемите на околната среда. Това се дължи на факта, че човечеството е изправено пред сложна екологична ситуация, породена, от една страна, от изчерпването на световните запаси от нефт, газ и каменни въглища, а от друга страна, от все по-нарастващите потребности на хората и свързаното с тяхното задоволяване замърсяване на околната среда.
Хората все повече използват природните ресурси и генерират огромно количество отпадъци. Оказва се обаче, че природата не е нито неизчерпаем източник на ресурси, нито е огромно сметище, което може да поеме неограничено количество вредни продукти.
Основни замърсители на околната среда са енергетиката, индустрията и транспортът. Всички видове транспорт - сухопътен, воден, въздушен оказват негативно влияние върху природата, но най-голям замърсител е автомобилният транспорт. На него се дължи основната част от вредните екологични ефекти и той потребява основна част от ресурсите в сектора. Причините за това се крият в неговите технико-икономически особености като вид транспорт и в много интензивното му развитие в последните десетилетия. Това от своя страна води и до намаляване посещенията на даден район или туристическа дестинация, защото хората са изправени пред риск за тяхното здравно състояние. Вредно влияние оказва и фактът, че за да се движи транспортът, големи територии биват застроявани от пътища, жп линии, летища, съоръжения и т.н. Особено сериозни замърсявания има в големите градове поради интензивния трафик, съсредоточен в относително малка територия и ограничена атмосферна циркулация. Големите градове са обект на посещение и от много туристи, които са предпочели да стигнат до дадената дестинация със собствените си автомобили вместо да изберат да споделят разходите за транспорт заедно с други посетители и да увеличат процента на хората, прилагащи пешеходния туризъм в своето ежедневие. Споделеният транспорт е едно от многото решения за намаляване вредните емисии от превозните средства. Нарича се още "Share-a-ride" и може да бъде приложен от хора, които са се насочили в една и съща посока. По този начин се пестят разходите за гориво, пести се място на паркингите, в големите градове е много удобно поради големия трафик и натовареното движение особено в пиковите часове. По същия начин споделянето на едно превозно средство може да бъде приложено и в туризма. Група от хора, които отиват към една и съща дестинация могат да отидат с една или две коли вместо всеки човек да е отишъл със собствения си автомобил.
Постоянното нарастване на мобилността налага сериозни ограничения на транспортните системи. Резултатът е претоварване - особено на сухопътния и въздушния трафик, което намалява икономическата ефективност и увеличава потреблението на горива и замърсяването на въздуха. При все че ползите от транспорта са неоспорими, те си имат своята висока цена. Един от големите проблеми е, че докато клиентът покрива само част от цената, обществото солидарно заплаща останалата, изразяваща се в косвени ефекти като замърсяване на въздуха и транспортни произшествия. В момента на транспорта се пада най-големият дял от изхвърляните в атмосферата парникови газове - около 80 % от емисиите на (CO2 и около 60 % от емисиите на NOX).
NOX (азотните оксиди) са резултат от изгарянето на горивата при високо налягане и температура, допринасяйки индиректно за образуването на киселинните дъждове. Азотните оксиди имат пряка роля за парниковия ефект и разрушаването на озоновия слой.
Киселинният дъжд съдържа високи нива азотна или сярна киселина. Причината за появата му са високите концентрации на азотен оксид отделен от ауспусите на превозните средства и серен диоксид получен от изгарянето на изкопаемите горива. Киселинният дъжд е изключително опасен за почвата, растенията, водата и всички живи същества.
Озоновият слой предпазва земята от пряко попадане на слънчевите лъчи на повърхността и което би било пагубно за всички живи организми.В резултат на повишеното отделяне на вредни газове в атмосферата през последните години се наблюдава появата на така наречените "озонови дупки", които са една от основните причини за глобалното затопляне на земята.

Животът на Земята, такъв какъвто го познаваме, е възможен поради естествения парников ефект. Естествените парникови газове, позволяват слънчевата енергия да прониква и достига Земята. Този феномен поддържа нашата планета достатъчно топла за правилното физиологично функциониране на всички живи организми. Липсата на парникови газове би понижила температурата на Земята с около 33ºC. Според Протоколът от Киото, който беше подписан през 1997г. всяка страна се задължава да намали емисиите си от парникови газове.
CO (въглероден оксид) се получава в резултат на непълното изгаряне на горивото в бензиновите двигатели. Той е опасен за здравето газ, който нарушава снабдяването на организма с кислород чрез кръвта.
Емисии на ЛОС (летливи органични съединения) се отделят при непълното изгаряне на горивата и вследствие на изпарение от двигателите и бензиностанциите. ЛОС директно допринасят за образуване на озон в тропосферата. Построяването на транспортни съоръжения води до необратимо увреждане на естествените природни местообитания. В много случаи не се извършва рекултивация на терени (след разсипване или разливане на опасни вещества), кариери или изоставени железопътни трасета. Транспортната инфраструктура пресича естествените природни местообитания и възпрепятства придвижването и миграцията на животните.
Замърсяването на въздуха продължава да е проблем в повечето страни в ЕС. Въздействието от страна на вещества, които са под формата на малки твърди или течни частици, може би представлява най - големият потенциален проблем за здравето, причинен от замърсяването на въздуха в повечето големи градове. Въпреки намаляването на концентрациите им, голяма част от градското население е изложено на въздействието на концентрации, които надхвърлят бъдещите максимално допустими стойности за ЕС. Преминаването към "най-екологичен и безвреден за околната среда" транспорт може да изиграе съществена роля в борбата с климатичните промени и намаляване на замърсяването на въздуха.

2.Велосипедът - най-екологичното превозно средство
Велосипедът е чудесна алтернатива на автомобилите, градския транспорт и ходенето пеша. Карането на колело е от полза не само за здравето на човека, но и за околната среда и за трафика. Освен това е и добър начин за спортуване. Ползите за околната среда от пътуването с велосипед са следните:
- Велосипедът не замърсява въздуха. Докато всеки двигател с вътрешно горене, използващ дизел или бензин изхвърля в околната среда редица отровни газове (серен диоксид, азотен диоксид, оловен оксид, въглероден диоксид, въглероден оксид и много сажди), с нулевите си въглеродни емисии велосипедите са идеалните "екологични" превозни средства.
- Велосипедът е безшумен транспорт и е едно добро решение за справяне с градския шум. Ние знаем, че шумът е един от най-агресивните и разпространени видове замърсяване на околната среда. Той може да навреди на физиологичното и психично здраве на човека, причинявайки раздразнение, агресия, високо кръвно налягане, стрес, загуба на слух и други вреди. Най-често срещаният източник на шумово замърсяване в градската среда са автомобилите, които значително влошават акустичната обстановка в големите градове.
- Подобряване на пространството в градската среда. Ограничените площи за паркиране на автомобили са основен проблем на градската среда, поради което най-безотговорно се паркират моторни превозни средства по озеленените площи, по тротоарите, по уличните платнa. Това затруднява свободното движение на пешеходците и останалите участници в движението и особено на хора с увреждания, в инвалидни колички, майки с детски колички. Увеличаването на площите за паркиране е свързано с големи разходи и обикновено е за сметка на паркове, зелени площи, детски площадки и междублокови пространства. Тротоарите са заети от паркирали коли, а пешеходците са принудени да вървят по улицата. Едно от предимствата на велосипеда е, че се нуждае от минимална площ за паркиране, гъвкав е и лесно се обслужва. Друго предимство е, че разходите за строежа на велопаркинги и велоалеи са значително по-ниски в сравнение с тези за автомобили.
- Намаляване на времето за придвижване. Фактите показват, че при задръстване велосипедите имат предимство. Времето, за което се изминават 5 км в градски условия, се изминават с велосипед по-бързо отколкото с автомобил. Бързината обикновено е сочена като най-голямото предимство на автомобила, поради възможността му да развива по-високи скорости, но не и в пренаселените градове. Велосипедът предлага по-бърз начин за придивжване. Дори скромно оборудван велосипедист, може без проблем да изпреварва автомобилите, автобусите и тролеите. С велосипеда не се губи време, обикаляйки в търсене на място за паркиране и обикновено може да се паркира съвсем близо до целта на пътуването.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Влияние на замърсяването на околната среда от транспорта върху туризмa 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.