Влияние на вноса и износа върху брутния вътрешен продукт на България за периода 2000-2012г.


Категория на документа: Икономика


2,960
0,0487
2,11


В този случай във всички модели Fемп. < Fтеор., което означава, че моделите са неадекватни. Само в четвъртия модел tемп. < tтеор., следователно само в него параметрите са статистически незначими. Във всеки един от моделите емперичните стойности на Дърбин-Уотсън са по-големи от теоретичните стойности на горната граница, т.е остатъците около регресионната линия не са автокорелирани. Нито един от моделите не отговаря и на трите критерия едновременно, следователно не можем въз основа на тях да направим заключение за зависимостта между У и х₂.

б) двуфакторни регресионни модели

При построяването на множествени регресионни модели (повече от 1 фактор), понякога възниква линейна връзка между факторите, т.е Y,х1 и х2. Този смущаващ ефект се нарича мултиколениарност. Причините за неговото възникване при моделиране на зависимости в икономиката с методите на регресионния анализ се дължат на обективно съществуващи връзки между факторите.

Таблица 6. Корелационна матрица на верижните индекси на факторите в регресионните модели

x₁
x₂
x₁
1

x₂
0,861129
1


Възможно е два фактора да участват заедно в двуфакторен регресионен модел, ако техния коефициент на корелация е по-малък от 0,8. В разглеждания случай е налице по-висока стонйост на коефициента на корелация от 0,8 при фактор х₁ и х₂, следавателно не може да се направи двуфакторен регресионен модел включващ вноса и износа на България.

4. Заключение
Таблица 7. Регресионни модели: изводи
Променливи
Избран модел
Коефициент на детерминация

У, х₁
lnY=b₀+b₁∙x₁
51,66%
У, х₂
моделите имат статистически незначими параметри и са неадекватниВиждаме, че само за променливия фактор - внос има адекватен модел, който показва връзката между него и БВП.

България трябва да се фокусира върху задачата да намали вноса и да увеличи износа на страната, като по този начин ще получи положителен нетен износ, който влияе благоприятно на икономиката и играе роля за нарастването на БВП, което означава икономически растеж.

1

 Източници на данните са БНБ www.bnb.bg, НСИ www.nsi.bg

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Влияние на вноса и износа върху брутния вътрешен продукт на България за периода 2000-2012г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.