Влияние на вноса и износа върху брутния вътрешен продукт на България за периода 2000-2012г.


Категория на документа: Икономика


0,0434
2.13
Y=b₀+b₁∙⅟x₁
1,273
-0,199
19,091
-2,787
46,32
7,766
0,0443
1.98
lnY=b₀+b₁∙x₁
-0,176
0,232
-2,066
3,102
51,66
9,621
0,0390
2.59
lnY=b₀+b₁∙lnx₁
0,063
0,213
4,508
3,006
50,11
9,039
0,0396
3.18

Легенда:
1 - коефициент b0 и b1
2 - емперични стойности на t - критерия
3 - коефициент на детерминация
4 - емперични стойности на F критерия
5 - стандартна грешка на модела
6 - емперични стойности на критерия на Дърбин Уотсън

Извършваме проверка на хипотезите за адекватност на модела въз основа на получените данни от емперичните стойности на t - критерия, F критерия и Dw, като за целта правим сравнение с теоретичните стойности на F и t критерия и теоретичните стойности на Д. Уотсън. Теоретичните стойности са:

1) t теор. = 2,20
2) F теор. = 4,84
3) dl = 0,95; du = 1,54

За да бъде избран адекватен модел е необходимо при проверката на хипотезите да бъдат спазени условията:

1) f emp. > f теор.
2) t емп. > t теор.
3) dемп. > du

И в петте от разглежданите модела емперичните стойности на F критерия са по-големи от теретичните, от което следва че в тези модели параметрите са статистически адекватни, т.е вноса е фактор оказващ влияние върху БВП. Във всеки един от моделите емперичните стойности на Дърбин-Уотсън са по-големи от теоретичните стойности на горната граница, въз основа на това може да се каже, че остатъците около регресионната линия не са автокорелирани. Тъй като всички модели отговарят на условията, избираме този с най-малка стандартна грешка - lnY=b₀+b₁∙x₁. Това означава, че 51,66% от изменението на У, се дължи на промяната на променливата х₁.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Влияние на вноса и износа върху брутния вътрешен продукт на България за периода 2000-2012г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.