Влияние на вноса и износа върху брутния вътрешен продукт на България за периода 2000-2012г.


Категория на документа: Икономика


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ"

Курсова работа
по дисциплината "Статистически изследвания"

Тема: "Влияние на вноса и износа върху Брутния вътрешен продукт на България за периода 2000-2012г."

Изготвил: Ръководител:

Варна
2013

1.Въведение

В условията на съвременната глобализираща се икономика, значението на външната търговия, на регионалните и световните търговски общности, притежава особено голямо значение за икономическото развитие на всяка страна. Те постепенно се превръщат във фактор с голямо значение, който днес определя посоката и темпа на развитие на националната икономика. Причината за това значение е високата степен на отвореност на икономиката и силното влияние, което търпи нейното развитие от промените в износа и вноса.

Вносът и износът взаимно се обуславят. Износът на страната е първичният източник на покупателна способност, която може да бъде използвана за внос на стоки и услуги. Като алтернатива на отсъствието на търговия международната специализация и размяна водят до понижаване цените на вноса и повишаване цените на износа. Нетният ефект е разширяване на възможностите на потреблението, с които разполага страната. Съвременните национални стопанства са отворени икономики. Размерът и интензивността на външнотърговските потоци в повечето случаи превишават количествено връзките между фирмите и домакинствата в дадено национално стопанство. Производство за чуждо потребление и потребление на чуждо производство са присъщи на държавите, участващи активно в световното стопанство. А брутният вътрешен продукт (БВП) е най-основополагащия индикатор в икономическия свят. Като съвкупен измерител на цялостното производство на една държава, БВП включва пазарната стойност на всички стоки и услуги, изработени от икономиката за даден период. БВП се счита за най-всеобхватния икономически показател за производство и растеж.

Според кейнсианската макроикономическа концепция вносът и износът влияят върху обема на БВП и на националния доход. Вносът ги намалява, а износът ги увеличава. Въпреки че стойностите на целия износ и внос са включени в доклада на БВП, вносът се изважда при крайните сметки, защото покупките на домакинствата на вносни стоки не се считат за принос към БВП.

Поради своята важност и значение за икономическия свят, изследването е насочено към проследяването на връзката между БВП и вноса и износа като едни от факторите, които му оказват влияние.

Периодът на иследване е от 2000 до 2012г. Динамичните редове обхващат 13 наблюдения.

Таблица 1. Изходни данни1 (млн.лв)
Период (год.)
БВП
Внос
Износ

У
Х1
Х2
2000
27398,6
13856,9
10274,2
2001
30298,9
15896,6
11176,0
2002
33188,8
16450,9
11857,9
2003
35811,7
18796,5
13041,9
2004Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Влияние на вноса и износа върху брутния вътрешен продукт на България за периода 2000-2012г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.