Влияние на кризата върху малкия и среден бизнес


Категория на документа: Икономика


Стопанска академия "Д. А. Ценов"

Катедра "Мениджмънт"

РЕФЕРАТ

на тема

"Въздействие на кризата върху малкия и среден бизнес"

по дисциплината

"Мениджмънт и бизнес"

Име: Женя Симеонова Проверил:
Курс: II - ри ас. Станислава Стоянова
Спец.: СУ
Група: 61 - ва
Ф№: 115012

Свищов
2013

I. Увод

Кризата в обществен контекст представлява наличие на заплаха и нестабилност, свързани с икономически, политически и други обществено значими проблеми. От гледна точка на бизнеса кризата може да бъде организационна, породена от отношения в бизнеса, от проблеми с технологиите и екологията.

II. Описание на дейността на фирмата

Фирма "Гларус" е създадена през 2009г. с предмет на дейност производство на сладкарски продукти и изделия. Позиционирана е в гр. Сливен и предлага продукция на вътрешния пазар. Основната цел на фирмата е свързана с разширяване на производството чрез допълнителни инвестиции, откриване на нови работни места, изготвяне и използване на ефективна система за устойчиво развитие и увеличаване на рекламната дейност.

III. История на фирмата

През 2009г. фирмата е започнала производство и пакетиране на три сладкарски продукта: ванилия, канела и пудра захар, като назначава 5 работни групи от по 15 души. През 2010г. фирмата се съсредоточава върху производството на сладкарски изделия, т.к. е направено проучване на пазарното търсене. Започва с производство на тунквани вафли и бисквити. От май 2011г. се произвежда богат асортимент от лакомства. За да се поддържа нивото на този асортимент, фирмата инвестира в увеличаване на производствените мощности чрез закупуване на нови захарни машини и назначава още 8 работни групи от по 20 души. За 2012г. нетните приходи са в размер на 15 600 лв., като фирмата отбелязва растеж от 1 200лв.

IV. Конкретно влияние на кризата върху фирмата

Въпреки, че кризата в България е на лице от 2009г., ефектите от нея по отношение на някои показатели са усетени по-късно. Ето защо, въпреки намалената икономическа активност, съответно спадащи обороти и печалби, през първите две тримесечия на 2009 г. не се наблюдава съществен спад на заетостта. Проучванията сочат, че през втората половина на годината се наблюдава по-значително освобождаване на заети, но т.к. фирма "Гларус" е в началото на производствената си дейност и е с ограничен набор от персонал, не се стига до уволнения.

Очакването, че кризата ще отмине бързо е широко споделено сред предприемачите в България в първите месеци след навлизане на българската икономика в криза. Значителен дял от предприята избират пасивна стратегия на изчакване. Други заемат по-активна позиция, като фокусират вниманието си върху "орязване на разходи". Масовият случай при реализацията на тази стратегия е намаляване на фонд "Работна заплата". Трета стратегия е предприемачество, насочено към увеличаване на пазарен дял чрез активно поведение, което възприема кризата като "шанс" - лансиране на нови комбинации от продукти и услуги, намаляване на цени, увеличаване на персонал и т.н. Това е конкретната стратегия на фирма "Гларус". През 2011 г. се увеличава асортимента от сладкарски изделия, обръща се внимание на рекламата във всичките й форми и се намаляват цените, чрез организирането на промоции, което вещае увеличаване на потребителското търсене към новите продукти.

През 2010г. проявлението на ефектите от кризата в България продължават, въпреки последвалия минимален растеж на БВП от 0,2%. Потреблението и инвестициите продължават да отбелязват спад. В края на годината безработицата и инфлацията нарастват. Като цяло вътрешното търсене остава подтиснато в резултат на състоянието на пазара на труда, доходите и възможностите за кредитно финансиране. Въпреки "сигналите" за сериозно настъпваща икономическа криза, фирма "Гларус" инвестира в увеличаване на производствените мощности и открива нови 160 работни места. Това е изключително рискована стъпка, т.к. паралелно с увеличеното произвдоство растат и производствените и осигурителни разходи.

Но фирма "Гларус" не е единствената, която приема рискованата стратегия на предприемачество в условия на икономическа криза. На пазара има други фирми, които следват метода, но в процеса на продажба на продукта става ясно, че въпросните имат и друга стратегия наум - увеличаване на количеството произведена продукция, за сметка на качеството й. Този фактор води до спад на доходите и фирма "Гларус" елиминира потенциалната конкуренция, като се доказва на пазара с качествени и изгодни продукти. Това води до постепено, но сигурно покачване на приходите, като през 2012г. фирмата отбелязва 1 200лв. растеж.

През 2013г. заедно с нарастването на кризата, фирмата трябва да доразвие фактори за развитие, като достъп до финансиране, иновативност, интернационализация на дейността, интелектуална собственост и добри практики, за да осъвъпшенства производството си.

Основният значим фактор в момента, който оказва влияние върху достъпа до финансиране, е големината на предприятието. Колкото е по-голямо предприятието, толкова е по-облекчено финансирането му. Най - затруднени във финансирането са микропредприятията, но онези в сферата на производството и строителството имат относително най - облекчен достъп до финансиране. Сферата на услугите също е затруднена откъм финансиране.

Внедряването на иновации цели да допринесе за ефективността или по - добро икономическо представяне на предприятието. Нивото на иновативност е един от главните фактори за конкурентоспособност и икономическа динамика, но също така и нивото на ефикасност играе важна роля. В условията на криза главна бариера за повишаване на иновативността е финансирането, но не по - малко важна причина е високият дял на население с ниски доходи. Фирма "Гларус" трябва да поддържа фирмена библиотека с професионална литература и да съумее да предоставя на служителите си обучение по иновации. Т.к. фирмата е с производствена дейност не би трябвало да има проблеми с финансирането за иновации. Остава единствено управляващите да са целенасочени и да поемат отговорност по обучение на персонала.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Влияние на кризата върху малкия и среден бизнес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.