Влияние на инфлацията и инвестициите върху икономическия растеж и спад на Украйна


Категория на документа: Икономика


Университет "Проф. д-р. Асен Златаров"

Курсова работа
на тема:
Влияние на инфлацията и инвестициите върху

икономическия ръстеж и спад на Украйна

Изготовил:Мария Беженар Проверил:Мирела Тончева
Фак.№376
Спец.туризъм
Курс1

2009г.
Съдържание

1.Увод.

2.Понятие инфлация.

3.Инфлационен процес в Украйна през 2003-2008г.

4.Икономишчески ръстеж(2000-2008 г.)

5.Инвестиционна среда.

6.Заключение.

7.Източници.

Увод

Днес, всеки ден ще чуете новини за инфлацията.Пише се, борят с нея, я страх.Но каквоозначава това наистина е интригуваща думата инфлация.Настоящото поколение от хора, които живеят в Украйна разбират всички от проблема с инфлацията. В 90 години, особено в първата половина, Украйна е опитен инфлационни шокове - рязкото увеличение на цените като цяло.
Това е много необичайно, специфичен вид на инфлацията, които не са обект на забранителни и наредби.Инфлацията подкрепа инфлационните очаквания, в нарушение на националния баланс (бюджетния дефицит, отрицателно салдо на търговията, увеличаване на външния дълг, прекомерно предлагането на пари в обращение). вид на инфлацията, които не са обект на забранителни и наредби. Инфлацията подкрепа инфлационните очаквания, в нарушение на националния баланс (бюджетния дефицит, отрицателно салдо на търговията, увеличаване на външния дълг, прекомерно предлагането на пари в обращение).

Днес в Украйна значителна роля при оформянето на инфлацията е политическата ситуация в страната. Повечето методи, които използват политика в тяхна полза, ангажираност на хората (бъдещи гласоподаватели), са не само да се ускори темпа на инфлация, но в по-общ потискане на икономическото развитие. За пример,, намаляване на данъците и увеличаване на социалните помощи, необосновани и неоснователни допълнителен въпрос на пари и т.н. - всички тези методи за манипулиране на общото съзнание на хората, което води до трагични последици. Някои дори могат да спечелят повече с предварително знание инфлационните прогнози. Така на всеки избори в страната, придружена с бързи инфлацията.Докато нашето правителство ще постави своите интереси над обществените, ние не може да изгради една стабилна икономика и контрол на инфлацията.

ИНФЛАЦИЯ

Инфлацията е явление с двойствен, огледален характер. Погледнато от монетарната му страна с термина инфлация се обозначава намаляването на покупателната сила на парите, тяхното обезценяване, олекването им откъм стойност, последната изразена в насрещно придобиваните блага. А от гледна точка на благата, с обратен ракурс, откъм страната на стоките и услугите, инфлация се явява трайната историческа тенденция към съвкупното, общото, "средно-статистическото" нарастване на цените.
Тя:
* преразпределя дохода и богатството: от кредиторите към длъжниците и от тези с фиксирани доходи към получаващите заплата. В Украйна най - ощетени бяха пенсионерите и хората с фиксирани доходи. Като цяло инфлацията доведе до изключително обедняване на хората и до остри социални проблеми. В Чехия и Полша също се стигна до преразпределение на доходите, но хората не загубиха спестяванията си до такава степен както у нас.
* обезсмисля дългосрочните вложения и инвестиции, задълбочава кризата и увеличава безработицата. Изграждайки своята социална политика, всяка държава се стреми да поддържа естествено равнище на инфлация, когато се създава оптимален обем продукция. При едно високо равнище на инфлация, безработицата расте, а брутния вътрешен продукт намалява. При високо равнище на безработицата обществото понася редица загуби и прави много разходи по издръжката на обществото (социални помощи, осигуровки, разходи за курсове и преквалификация, разходи за осигуряване на нови работни места и др.). Трябва да се спомене и резкия спад на производството у нас, фалитите на бившите социалистически предприятия - гиганти в периода до въвеждането на валутния борд.
* стопява спестяванията, натрупванията и ги обезсмисля. Тоест в резултата на инфлацията се намалява покупателната сила на парите и се обезценяват паричните единици, а това обезсмисля спестяването и натрупването им.
* прави невъзможна конвертируемостта на паричната единица и това оказва влияние върху пазарното стопанство.
* води до намаляване на реалните доходи на населението и неговото обедняване. Хората понижават жизнения си стандарт, чувстват се социално несигурни, появяват се конфликти, изостават в способностите и уменията си. Наблюдава се процес на социална дезинтеграция.обезценява.държавните ресурси, увеличава държавните разходи и задълбочава бюджетните дефицити.
* затруднява външноикономическите отношения чрез валутния курс и ограниченията, които налага той.

Инфлационен процес в Украйна през 2003-2008 г.

През 2003 г. инфлацията в Украйна е била над 8%. Това е с 1% повече спрямо прогнозата на министерството на икономиката. Според данните на Държавния статистически комитет, инфлацията през цялата година е била:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Влияние на инфлацията и инвестициите върху икономическия растеж и спад на Украйна 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.