Влияние на глобализацията и европейзацията върху социалната политика на България


Категория на документа: Икономика
Курсова работа по" Социална политика на международни организации"
на тема: Влияние на глобализацията и европеизацията върху социалната политика на България

Изготвил: Веска Стоянова
Стопански факултет,Катедра-Социални науки
Специалност:"Социални дейности"
1 курс;факултетен номер:31345008
Степен на обучение: магистър

гр. Габрово Проверил:

Доц. Д/-р Цв. Ганкова/
1.Глобализацията и социалната политика на държавата

Глобализацията на съвременната икономика се дефинира като процес на формиране
в планетарен мащаб. Може да се разгледа и като взаимосвързаност на стопанствата и излизане на бизнеса от националните рамки и стандартизирани със стопанствата на останалите страни. Тя е интегриране на икономическия живот в отделните страни към най-напредналото в света, изграждане на тази основа на единно, взаимосвързано, на високо равнище на производствените сили и техническия прогрес световно стопанство.

Глобализацията на стопанските връзки има безспорно силен икономически ефект за стимулиране на растежа. Тя въздейства за въвеждане на нови технологии, за подобряване на конкурентността, за оптимизиране на разпределението на ресурсите. Има освен това убедителни доказателства в живота на индустриално развитите държави, че свободната конкуренция в крайна сметка стимулира и социалния прогрес.

В същото време е очевидно, че в краткосрочен план глобализацията води до процеси на социално и икономическо разслояване и изключване както в рамките на света, така и в самото сърце на развитите западни общества. Докато като цяло като цяло глобалния брутен продукт расте и много нации и редица социални групи печелят от нея, печалбите се разпределят неравномерно между икономическите групи в света и в отделните държави. Спада търсенето на по-слабо квалифицирана работна ръка в развитите икономики, увеличава се безработицата. Глобализацията подкопава в известна степен способността на националните власти да провеждат социална политика.
За разбиране на предизвикателствата, които стоят пред социалната политика на държавите в условията на глобализация, е уместно да се разсъждава в рамките на триъгълника конкуренция ( т.е. свобода на конкуренцията в рамките на националното стопанство), социална политика и конкурентност на самата държава.
За конкурентността на държавата като част от тази взаимозависимост се говори най-много в контекста на глобализацията.

Социалната политика обичайно има функцията да коригира несъвършенствата на пазарния механизъм, включително на резултата от свободно разгърналата се конкуренция между факторите на производство.
Могат да се прилагат два дохода към замислянето и прилагането на социална политика- на коригиране или на преразпределение.
Има един вид социална политика, която отстранява несъвършенствата на пазара, и има друг вид соцаилна политика, която преразпределя резултата от едно ефективно производство.

В първия случай социалната политика мове да преодолее пазарен дефект , да помогне за по-добро реализиране на информационната функция на конкуренцията и така да съдейства за ефективността на стопанството. Това е стратегически подход, който може да бъде наречен изпреварващ.
Той предотвратява изключване и това означава да развие механизми и политика, които да позволят широко поделяне на ползата от успешните икономически резултати. Неговата цел е да не допусне изключване от процесите на производство и разпределение.

Вторият подход може да бъде характеризиран като реактивен. Това ще бъде политика занамаляване на отрицателбия ефект от вечес лучило се изключване. Тя се осъществява с помощта на социално-осигурителни мрежи. В този втори случай социалната политика служи запреразпределение на доходите между различни групи от обществото и тогава стопанската ефективност по-скоро намалява. В национален интерес е държавата да създаде условия за относително егалитарно икономическо развитие без голяма поляризация в доходите и без значителен дял на безработните. Това изисква интегриране на социалната политикав стратегията на икономическо развитие.

В условията на засилена конкуренция между държавите в света преразпределителната социална функция на държавата трудно се реализира. Именно поради това функциите на националните държави изглеждат доста противоречиви. Всички те обявяват развитието на нови технологии като ясен приоритет и нуждата от ресурси в условията на тежка конкуренция ги кара да загурбват или да свиват клсическите форми за социална защита на населението. Настъпват промени в схемите на социален диалог.
Истинската алтернатива всъщност е в търсене на повече демократичност във вътрешните и външните отношения.
Държавата в условията на глобализация има алтернативатъа да се стреми да се кооперира с обществото. Подходяща стратегия е държавата да сътрудничи с профсъюзите, с асоциации на предприемачите, с еколози и други граждански сдружения за да активизира широк кръг от пбществени сили за адекватно решаване на социалните проблеми. Т. е отговорът на предизвикателствата на глобализацията може да бъде по-голямо социализиране на държавата като предпоставка за успешно интегриране на националното общество в световната общност.

2. Предизвикателствата в обществено-политическото и социално-икономическото развитие пред социалната политика в България

> Създаване на условия за ускорена реализация на основните принципи на Европейския социален модел;
> Гарантиране на гражданските, политическите, социалните и икономическите права на гражданите;
> Гарантиране на справедлив,правов, финансов и социален ред, осигуряващ равнопоставеност на всички пред закона и равни възможности за личен просперитет;
> Гарантиране на прозрачност в управлението и борбата с престъпността, корупцията и корупционните практики;
> Поддържане на висок и устойчив икономически растеж чрез динамична, конкурентноспособна и високотехнологична икономика, основана на знанието;
> Повишаване качеството и потенциала на човешкия и социалния капитал с цел пшостигане на европейските равнища на заетост, доходи и социална сигурност и интеграция, осигуряващи високо качество на труд и живот;
> Намаляване на дисбалансите в социално-икономическото развитие на отделните региони в страната;
> Укрепване капацитета на държавната администрация и на социалните партнъори за целите на сътрудничеството при реализация на съвместно разработваните политики и решения;

България: извън контекста на кризата и под нейните удари
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Влияние на глобализацията и европейзацията върху социалната политика на България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.