Видове социална политика. Oбекти и субекти на социалната политика.


Категория на документа: Икономика


Видове соц.политика. Обекти и субекти на соц.политика

Видове СП:
Многообразието от ралзичните видове соц.политики могат да се обособят в следните групи:
1) според субектите, които я реализират се подразделя на:
- фирмена социална политика - най-ниското ниво
- локална социална политика - на ниво населено място /община/
- регионална социална политика - на ниво региони за планирани - бившите областни центрове - ловеч, варна, враца; бургас, пловдив и благоевград.
- национална социална политика - държавата
- Европейският съюз.
2) според продължителността на реализирането й бива:
- краткосрочна социална политика - със срок до 3 години!; социална политика "на пожар".
- средносрочна социална политика - със срок за реализиация 5 години!
- дългосрочна социална политика - с обхват над 5 години.
3) според поставените цели за реализиране
- активната социална политика - означава въздействия за промяна на статуквото на дадеността чрез активизиране на поведения с цел подобряване на икономическите показатели чрез конкретни програми, инструменти и мерки.
- пасивната социална политика - поставя акцента върху социалнозащитните и потребителските функции на човека, а не толкова върху неговата мотивация( която е валидна за активната политика).
4) според особеностите на обекта /проблема/, върху който се въздейства:
- по заетостта - генерален проблем, с цел повишаване на икономическата активност
- политики по отношение на лицата в третата възраст/пенсионната възраст/ >>ранно песниониране - увеличава разходите
>>неиндексиран..
-по отношение на проблема раждане и отглеждане на деца
-по отношение безработните и обезкуражените лица- касае инвестициите в заетост- външни инвестиции, вътрешни и държавни, европейските фондове.
5) според субектите, към които е насочена социалната политика:
- заети, безработни, възрастни лица.
Обекти и субекти на социалната политика.
Обектът на соц.политика са социалните отношения между различни по своя статус и положение социални субекти, проявяващи се на различните равнища (фирмено, локално, регионално, национално, европейско). В тесния смисъл на думата обектът са социалните последици и социалните проблеми, породени от настъпили социални рискове, събития, вреди и щети, нанесени на домакинствата и населението, тласкайки го към бедност.
Субектите са всички държавни и недържавни (частни, неправителствени) органи и институции, които упражняват въздействия и реализират програми и мерки за постигане на конкретни цели. В случая решаваща роля имат специализираните органи на държавата, както и фирмите и организациите чрез концепцията за корпоративната социална отговорност в следните две направления:
А) социалните проблеми на персонала във фирмата;
Б) по отношение на външни на фирмата социални проблеми (здравеопазване, образование, екология, спонсориране на благотворителни дейности, училища).
Специфични функции на социални субекти имат и синдикатите и професионалните сдружения (търговско промишлена палата и др). Вляят чрез:
А) участието им чрез тристранното сътрудничество и диалог за решаване на социалните проблеми;
Б) те са контролиращ субект по отношение социалната политика на правителството;
В) организираните от тях програми за социалното подпомагане на своите членове.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове социална политика. Oбекти и субекти на социалната политика. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.