Видове сделки


Категория на документа: Икономика


Видове сделки

Според броя на волеизявленията на страните:
- Едностранна сделка - 1 волеизявление, което е достатъчно да породи действие. Пример - упълномощаване, разваляне, предложение за сключване на договор;
- Двустранни (договори) - 2 волеизявления, които са противоположни по съдържание, защото лицето А отправя предложение към лицето Б и обратно.
- Многостранни - на 1 страна имаме повече от 1 правен субект, който обективира воля, но волеизявленията са еднопосочни, успоредни и идентични по съдържание. Имат за цел обединение. Пример - Юридическо лице.
- Съвместна сделка - на 1 страна има повече от 1 субект. Те заедно обективират воля, за да се породи действието на сделката, но насрещната страна също обективира воля. Пример - разпореждане с вещ от съпрузи по време на брака, придобита по време на съвместното съжителство.
С оглед наличието на кауза или основание за сключване на сделка:
1. Каузална сделка - една типична цел, която се преследва от страната с предоставяне на имотна облага. В ГП съществуват следните каузи:
- Да се придобие право - при договор за продажба;
- Да се надари лице - договор за дарение;
- Да се обезпечи дълг - поръчителство, залог, ипотека;
2. Изисквания към основанието на сделката:
- Да е позволено, т.е. да не забранено от закона;
- Да е фактически и правно осъществимо;
- Да отговаря на морала;
- При липса на основание предоставянето на имотната облага е неправомерно и подлежи на връщане.
3. Абстрактни - нормите не се интересуват от основанието, с което се престира, облага то.
С оглед формата - в правото под термина форма се влагат 2 значения
- С оглед валидността на сделката - волеизявлението да е обективирано по специален начин.
- С оглед на доказване на сделката - урежда се от гражданския процесуален кодекс.
Три Форми - въвеждат се с цел валидността на правната сделка:
- Обикновена, частна , писмена форма - страните свободно изготвят съдържанието на сделката между тях.
- Писмена с нотариална заверка на подписите - страните свободно определят съдържанието на сделката и оформят документ, като подписите се полагат в присъствието на нотариус (няма възможност да установява до колко съдържанието на сделката е законосъобразно, те удостоверяват самоличността на лицата, които сключват сделка).
- Нотариален акт - притежава реквизити и се оформя по реда на специална процедура, която се урежда от нотариус. Прилага се за всички сделки за вещи и права върху недвижими имоти.
С оглед размяната на имотни блага:
- Възмездни - страните имат задължение взаимно да си престират. При тях има размяна на имотни блага;
- Безвъзмездни - само 1 страна е задължена за имотна облагане, другата страна няма задължение да престира;
С оглед на правния резултат:
- По разпореждане - прехвърлят се права или се ипотекират недвижими имоти, отчуждаване на субективно право. Означават се още с понятието транслативни сделки, защото водят до промяна в субективните права.
- По управление - управление на имущество, получаване на доходи и извличане на полезни качества от него; Пример - наем или лизинг.
- Обезпечителни сделки - имат за цел да гарантират изпълнението на главен дълг. Пример - поръчителство, залог, ипотека.
Според съдържанието:
- Престационни - тяхното съдържание обхваща извършването на взаимни престации
- Непестационни - нямаме реално извършване на престация. Едностранните сделки са и не престационни
Според времето, при което настъпва тяхното действие;
- Сделки м/у живи - най-често срещани ;
- Сделки поради смъртта на лицето. Пример завещание;
Според начина на тяхното съществуване:
- Главни - всички, които имат самостоятелно правно съществуване. Те не зависят от друга сделка и имат конкретна правна цел;
- Акцесорни (зависими) - сключват се само при наличие на предходна сделка, чието изпълнение гарантират. Съществуването им е обусловено от съществуването на главната. При прекратяване на главната се прекратява и акцесорната. Пример - залог, поръчителство, ипотека.
- Основни - близки до главните. Имат самостоятелна правна цел и съществуване.
- Допълнителни - наслагва се, т..е се прибавя към основната и 2 заедно пораждат правните последици. Пример - представител сключва сделка от чуждо име без да има представителна власт. В този случай представлявания допълнително може да ратифицира сделката.

Сключване на правни сделки
Обективиране на волеизявлението в предвидената от закона форма. За да е действителна е необходимо спазването на следните условия:
- Страните да са дееспособни субекти;
- Волеизявлението да е адекватно на вътрешната воля на страните; да съответства, да не е изтръгнато с непозволени средства.
- Основание и съдържание на сделката да не противоречат на закона и морала;
- Сделката да е в предписаната форма;
- Предметът на сделката да е възможен;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове сделки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.