Видове Пъблик Рилейшънс


Категория на документа: Икономика


ВИДОВЕ ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС. ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПИ НА ВРЪЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА. КОНТРОЛИРАНИ И НЕКОНТРОЛИРАНИ СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ
Принципи на PR
¢ Целите на PR са част от общите цели на една организация;
¢ В своето функциониране Public Relations се явяват като технологичен модел, а не като отделна научна система;
¢ обществените връзки са целенасочена, добре анализирана и планирана дейност;
¢ ефективните обществени връзки изискват ефективно общуване с обектите в комуникационния процес;
¢ при реализирането на всяка програма, всяка обществена група се разглежда поотделно и се създават толкова индивидуализирани отношения, колкото е необходимо;
¢ всяка информационна политика изисква обективна, навременна и достъпна информация;
¢ всяка информация за обществеността се предоставя в съответствие с изискванията на законите и разпоредбите.

Основни цели на PR

Главната цел на PR е стремежът за постигане на взаимно разбиране между организацията и конкретните участници във вътрешната и външна среда, имащи отношение към нея.
¢ Да въздействат върху поведението на групи хора, имащи отношения с организацията и да оказват позитивно влияние върху тези взаимоотношения;
¢ Да подготвят обществото за дейността на организацията;
¢ Да създават благоприятна обществена среда за изграждане и поддържане на позитивно мнение и интерес към организацията и нейната дейност;
¢ Да поддържат добър облик на организацията, да запазват авторитета й и доверието към нея;
¢ Да съдействат за отстраняването на всички негативи от дейността и поведението на организацията, които влияят отрицателно
¢ Да осъществяват целенасочени и планирани дейности в интерес на обществото;
¢ Да постигат по-голяма публичност;
¢ Да създават необходими условия за интегриране на усилията и съгласуване на интересите на работещите в организацията.
¢ Трансформирането на създалата се отрицателна за организацията ситуация - в положителна

Функции на PR

Съобразно насоката на действие:
¢ Информираща
¢ Престижна
¢ Предрекламна
¢ Напомняща
¢ Бариерна
¢ Коригираща
¢ Маркетингова

Положителни страни на PR
¢ Има богат инструментариум за влияние върху отношението и поведението на хората във вътрешната и външна среда;
¢ Висока степен на надеждност на информацията;
¢ Сравнително ниски разходи за възможностите които има - да достигат до голяма аудитория.
¢ Изгражда благоприятен облик на организацията;

Отрицателни страни на PR
¢ Има възможност за прекъсване на комуникационния процес при осъществяване на цялостната PR кампания;
¢ Отсъствие на постоянен контрол върху комуникацията;
¢ Има значителна зависимост от средствата за комуникация (напр. при неподходящ избор на комуникационни средства, PR плана не може да изпълни ефективно своето предназначение);
¢ Отрицателни страни на
¢ Незадоволителен ефект от PR при неподходящо избран специалист по връзките с обществеността;
¢ Възможно е да се постигне обратен, негативен ефект за организацията при окончателната оценка за изпълнение на PR програмата (напр. Направеният репортаж за организацията да предизвика отрицателни реакции);
¢ Неподходящ избор на PR стратегия и постигане на обратен ефект от цялостната PR дейност на организацията.

Видове PR
Според функционално-целевото си предназначение те са:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове Пъблик Рилейшънс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.