Видове непазарни дефекти


Категория на документа: Икономика
РЕФЕРАТ

НА ТЕМА: ВИДОВЕ НЕПАЗАРНИ ДЕФЕКТИ

Изучавана дисциплина: Икономика на социалната сфера

Намалената ефективност и справедливост на държавната намеса и на нестопанските дейности се проявява в различни непазарни дефекти. Oчакваното равнище на непазарните дейности може да съдържа в себе си различни недостатъци от гледна точка за ефективност и разпределение.Източниците и видът на непазарните дефекти са също такава ясна и сложна връзка с дейностите от държавния сектор, както и видовете дефекти свързани с пазарните дейности. Търсенето на непазарни дейности може да се разглежда като резултат от видимите пазарни дефекти. Така различните фактори свързани както с представите за пазарните дефекти, така и с екзогенни условия, ще повишават непазарното търсене, докато други фактори го свиват. Пазарните дефекти се делят на, естествени и отстраними.
* Естествени - това са тези които са присъщи на различни отношения в тези дейности и представляват естествена модификация на пазарно проявление в тях.Те са даденост и пазара трябва да се съобразява с тях.
* Отстраними - това са тези който могат да причинят от пазарния дефицит и несъвършените пазарни структури в даден вид дейност или на даден географски пазар.Те са проява на недоразвитост,на подготвеност,т.е.те са продукт на начина на приложения на пазарните отношения в дадено време и дадено място. Като цяло този вид дефекти подлежат на регулация и целенасочени въздействия за тяхното отстраняване или ограничаване.
Непазарното предлагане може също така да е свързано и с неправилното разпределение на печалбите и разходите в резултат на нормалните действия при политика на групови интереси.Така както недостатъците на пазара са пряк резултат от характеристиките на пазарното търсене и предлагане, така и непазарните дефекти в дейността на правителството са пряко свързани с характеристиките на пазарното търсене и предлагане.
Непазарните дефекти са:
а) излишни и нарастващи разходи. Те се проявяват при липса на реална конкуренция в дадена област. Често пъти те се проявяват, когато една организация работи под границата на производствените възможности и при неефективно организиране на производствения процес.
Нарастващите разходи - те са резултат от изпълнението на вътрешните частни цели на организацията. Понякога тези цели водят до увеличаване на разходи над необходимите и осигуряват ползи за производителите, заплащани от обществото, като част от разходите за непазарното производство. Наличието на излишни или нарастващи разходи обикновено е признак за производствена неефективност.;
б) недостиг на финансови ресурси. В повечето страни с икономически проблеми настъпват периоди на недостатъчно финансиране, което води до свиване на непазарното предлагане и до незадоволени обществени потребности. Недостигът във финансирането и дарителската база се дължи и на обратите в икономическото благосъстояние;
в) неравномерно - териториално разпределение на блага и ресурси. Публичното разпределение често оставя сериозни пролуки, тъй като алокацията на проблемите и разпределението на ресурсите рядко си съвпадат;
г) сенчести пазарни отношения - това са неформални плащания. Такива са директни плащания в пари или натура, на лекар или медицинска сестра и др. здравни и образователни услуги. Те възникват там където държавната или обществената система не може да предостави необходимото качество на търсените блага;
д) вторични - външни ефекти. Те възникват в други звена и страни, които не участват пряко в непазарното производство и потребление. Те обикновено не се отчитат от непазарните организации, които са ги причинили със своите действия.
Извършените проучвания показват, че съществуват данни за социална неравномерност в потреблението на частни (пазарни) здравни услуги. Извършен е корелационен анализ с непараметрични методи (коефициент на Крамер) за връзката между стойността на фактическото потребление на здравните стоки и медикаменти или здравни услуги и доходът на лице или домакинство. Установява се увеличение на потреблението на медикаменти и здравни стоки с увеличаване на дохода. При ниско доходните категории и лица, потреблението на медицинските стоки е около и под средното равнище и много рядко над него. Средната стойност на потребление се надхвърля от групи лица или домакинства с по-висок месечен доход.
Непълнота на пазара - все още е на лице неравномерност по отношение на медицинската професия на частния здравен сектор. Най-интензивно се развиват стоматологичните, терапевтичните, акушеро-гинекологичните, неврологичните услуги. Развиват се и диагностични услуги като зъбни - рентгенови снимки, ехографията и нетрадиционната медицина в големите градове.
Факторите, които влияят върху разрастването на пазарното предлагане в определен медицински профил са:
- икономически / частните блага и благата с невисоки производствени и постоянни разходи са най-предпочитани;
- цените на производствените структури;
- структурата на лекарите и стоматолозите по специално първите места се заемат от интернистите, стоматолозите, хирурзите и педиатрите по относителен дял сред всички висши медицински кадри.
Частните здравни заведения разкриват най-много терапевтични кабинети - около 25%, хирургични - 17%, стоматологични - 16,5% и акушеро-гинекологични - 12%.
Също така се проявяват по късно и в неопределен период, което прави трудно тяхното преодоляване. Например по засилената регулация на доброволния здравно-осигурителен пазар води до намаляване на конкуренцията и в крайна сметка до по високи осигурителни премии и разходи на осигурените лица. Основната и неизбежна причина за непазарните дефекти е в основата на онези обстоятелства, което преди всичко пораждат необходимостта от непазарните дейности, в основата на характеристиките на търсенето и предлагането, свързани с непазарната продукция. И колкото повече общественото съзнание за недостатъците на пазара нараства, търсенето на компенсации става все по настойчиво. Непазарните дейности проявяват тенденция към реализирането на излишни разходи т.е.производство осъществявано в границите на производствените възможности, и към нарастване на разходи във времето. Ако е възможно да се намалят разходите, с цел повишаване производителността или за реализиране на икономии, по малко вероятно те да бъдат пренебрегнати или по малко да бъдат използвани напълно от непазарния сектор, отколкото при пазарните дейности.Промените са трудни, разходите при липса на такива промени са ниски, а възможна полза от осъществяването им е несигурна. Резултатът е непазарен дефект, под формата на технически неефективна продукция и излишни разходи. И напълно възможно е тези недостатъци да нараснат във времето.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове непазарни дефекти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.