Видове методи за определяне стойността на недвижими имоти, терени и сгради. Сравнителен анализ и приложение.


Категория на документа: Икономика


* Приети норма и закони за овехтяване и обща експлоатационна годност;
* Конкурентни оферти на строителни и проектантски организации;
Информация за пазара на недвижими имоти в района;
* Информация, получена при огледа на обекта.
2. ФА К Т О Р И, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ, ОТЧЕТЕНИ
ПРИ ОЦЕНКАТА
Общите стойностни отношения на пазара на недвижими имоти като: общата
икономическа ситуация, пазара на капитала и развитието на процесите на място, нивото на
цените на недвижими имоти в различните градове на страната.
Местоположение: квартал, транспортна достъпност, удобство, съседство, търговско
разпределение и др.
Качеството и действителните характеристики на недвижимия имот:
* Размер и оформление;
* Инфраструктурна осигуреност;
* Разпределение на пространството, удобство;
* Действително и възможно използване, необходими инвестиции. * Състоянието и развитието на земята, в строителните граници на съответните населени
места.
3 . П О Д Х О Д И И М Е Т О ДИ ЗА И З В Ъ Р Ш В А НЕ НА О Ц Е Н К А ТА
Оценителят е запознат и прилага методиката на Института за приложна европейска
икономика и в частност английските и немски методи на оценяване, адаптирани към нашите
условия.
Стойността на обекта се определя от взаимната връзка цена, пазар и доходи и
разглеждана като инвестиция е равна на капитализирания доход. Стойността на масовия случай
се създава на база очакваната полза от имота в бъдещето, като се предвиди възможно най-
добрия начин на употреба.
3 . 1 . С Р А В Н И Т Е Л Е Н М Е Т ОД - М Е Т ОД НА П А З А Р Н И ТЕ А Н А Л О ЗИ
При този метод индикация за стойността на оценявания обект се получава след
сравнението му с подобни или с близки до неговите характеристики обекти предмет на реално
извършени сделки. При този метод основен елемент е богатата информационна база данни за
пазара на недвижими имоти.
ОЦЕНКА НА ИМОТА ПО СРАВНИТЕЛНИЯ МЕТОД
Според направеното пазарно проучване и конкурентни оферти на строителни и
проектантски организации, агенции за недвижими имоти, както и собствени източници,
пазарната цена на оценявания актив е:

ОФЕРТИ ЗА ПРОДАЖБИ НА ПАРЦЕЛИ В РАЙОНА
НА ОЦЕНЯВАНИЯ ИМОТ
N Местоположение на имота Площ /кв.м./ Офертна цена EUR Цена EUR/кв.м.
1 град София, местност Горна Баня 800 76,000 95
2 град София, местност Горна Баня 2,500 250,000 100
3 град София, местност Горна Баня 2,400 192,000 80
4 град София, местност Горна Баня 1,970 423,550 215
5 град София, местност Горна Баня 500 35,400 71
6 град София, местност Горна Баня 902 58,630 65
7 град София, местност Горна Баня 1,310 41,000 31
Осреднена цена на предлагане EUR/кв.м. за района 94
Осреднена цена на предлагане лв./кв.м. за района 184
Отбив за завишение на офертни цени 0.18
Отбив за завишение на офертни цени 16.90
Отбив за състояние на сградния фонд и местоположене 0.00
Отбив за състояние на сградния фонд 0.00Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове методи за определяне стойността на недвижими имоти, терени и сгради. Сравнителен анализ и приложение. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.