Видове методи за определяне стойността на недвижими имоти, терени и сгради. Сравнителен анализ и приложение.


Категория на документа: Икономика


2. Поправка за гараж = 100 000лв.
3. Поправка за поземлен имот = 250 000 (25% от 1 млн.)
4. Стойност = 1 000 000 - 400 000 - 100 000 + 250 000 = 750 000

3. Справедлива пазарна стойност

След като се направи оценка на имота по трите метода, оценителят трябва да изчисли справедливата пазарна стойност на имота. Това може да стане посредством избирането на стойността, получена по един от методите, или като се направи среднопретеглена стойност на стойностите, получени от използваните методи.

В заключение изготвянето на прецизна пазарна оценка зависи от наличието на актуална информация за пазара на недвижими имоти, както и от опита и компетентността на оценителя. Това би гарантирало на клиентите много високо качество на услугата и точна представа за стойността на активите им.

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА

НА ДМА

ВЪЗЛОЖЕНА ОТ
Инвестмънт Пропъртис"
АДСИЦ
София, Април 2011 г.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
СЪДЪРЖАНИЕ
Д О К Л А Д
1. ДЕФИНИРАНЕ НА ЗАДАНИЕТО _
1.1. ОБЕКТ НА ОЦЕНКАТА
1.2. ЦЕЛ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА
1.3. СТАНДАРТ НА СТОЙНОСТТА
1.4. ДАТА НА ОГЛЕДА
1.5. ДАТА И ВАЛИДНОСТ НА ОЦЕНКАТА
1.6. МЕТОДИКИ И ПРОЦЕДУРИ НА ОЦЕНКАТА

ЧАСТ ПЪРВА. ОПИСАНИЕ НА ОЦЕНЯВАНИЯТ ИМОТ
1. СОБСТВЕНОСТ
2. ТЕХНИЧЕСКИ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
2.2. ВИД НА ИЗПОЛЗУВАНЕ
2.3. РАЗМЕРИ

ЧАСТ ВТОРА. ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА
1 .ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ
2. ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ, ОТЧЕТЕНИ ПРИ ОЦЕНКАТА
3 . П О Д Х О Д И И М Е Т О ДИ ЗА И З В Ъ Р Ш В А Н Е НА О Ц Е Н К А ТА
3.1. СРАВНИТЕЛЕН МЕТОД - МЕТОД НА ПАЗАРНИТЕ АНАЛОЗИ
ОЦЕНКА НА ИМОТА ПО СРАВНИТЕЛНИЯ МЕТОД
3.2. М Е Т О Д Н А О С Т А Т Ъ Ч Н А С Т О Й Н О С Т
ОЦЕНКА НА ИМОТА ПО МЕТОДА НА ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ

4. ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОКЛАД
върху пазарна оценка на
Недвижим имот - урегулиран поземлен имот, гр.София
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове методи за определяне стойността на недвижими имоти, терени и сгради. Сравнителен анализ и приложение. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.