Видове мениджъри


Категория на документа: Икономика


Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
Стопански факултет

ВИДОВЕ МЕНИДЖЪРИ

(Курсова работа по дисциплина: Управленски умения)

Изготвил: Научен ръководител:
Емануела Димитрова Димитрова (гл. ас. Недко Минчев)
Специалност: Финанси. Банково дело
Магистър
Фак. № БД-221-М

Велико Търново, 2013г.

Съдържание:

Увод...............................................................................................................3 стр.

1. Видове мениджъри..................................................................................3 стр.

1.1 Същност и особености на мениджъра.......................................3 стр.

1.2. Видове мениджъри.....................................................................4 стр.

2. Качества на успешният мениджър........................................................7 стр.

3. Лидер и мениджър.Лидер ли е мениджъра
и мениджър ли е лидера?............................................................................8 стр.

4. Какво е да си добър мениджър?.............................................................8 стр.

5. Заключение..............................................................................................9 стр.

6. Използвана литература

Увод

Доброто управление е въпрос на добре подбрани мениджъри. Именно те са посредниците между всички работещи във фирмата, или организацията. Добрият мениджър трябва да е добър управляващ и добър лидер. Независимо от начина, по който подчинените възприемат ръководителя си, съществен си остава проблемът за управленската отговорност. Тя може да се илюстрира, най-добре с т.нар. "Управляваща петица"

Мениджърът трябва да осигури ефективни средства за сплотяване на всеки колектив. При наличието на различни интереси и степени на мотивираност е възможно голямо разнообразие в поведението на колективите. Ръководителят трябва да познава основните стадии на еволюцията на колектива по отношение на неговата сплотеност.

Познаването на еволюцията в развитието на групите и техните особености ще позволи на ръководителя да приложи на практика форми и методи на оперативното и перспективното управление, адекватни на стадия в развитието на групата, на нейната социална зрелост и подготовка.

1. Видове мениджъри

1.1 Същност и особености на мениджъра

С напредването на технологиите, конкуренцията в предлагането на стоки и услуги става все по-голяма, което води до все по-трудното управление на дадена фирма, така че тя да извлича максимален обем печалба и да е процъфтяваща. Именно за това управление на фирмата се грижи мениджъра. Успешното управление на дадена институция, или фирма се дължи на успешното управление на мениджъра. Той е човека, който взима решенията по управлението. Взимането на тези решения е съвкупност от много дейности, като информиране, вземане на важни решения, избор между много оферти, прогнозиране, анализиране и много други дейности, преди вземането на важно управленско решение. Мениджъра трябва да умее да прогнозира, анализира, проучва, контролира, ръководи и много други.

Редица автори отбелязват, че между ръководител (мениджър) и лидер съществува голяма разлика. Лидерството е част от мениджмънта, тоест от управлението, но да си ръководител не означава непременно, че си лидер. Управлението може да се дефинира като умствен и физически процес, който подтиква подчинените да изпълняват предварително предписани им работи и задачи. От друга страна, лидерството може да се дефинира като процес, с помощта на който една персона оказва влияние върху поведението на членовете на групата. Ръководителят (мениджърът) на една организация е "човек, който едновременно се явява лидер и ефективно управлява своите подчинени.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове мениджъри 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.