Видове лизинг


Категория на документа: Икономика


Според ТЗ съществуват два вида лизинг:

а) Лизинг -с договора за лизинг лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ срещу възнаграждение.

b) Финансов лизинг - договор, с който лизингодателят се задължава да придобие вещ от трето лице, при условия, определени от лизингополучателя и да му я предостави за ползване срещу възнаграждение. Този договор има смесен характер, тъй като включва уговорки за ползване на вещта (характерни за лизинга), но и включва уговорки от договора за поръчка - лизингодателя извършва правни действия за придобиване на вещта.

В практиката на българските лизингови дружества са се наложили няколко вида лизингови сделки:

- Оперативен лизинг в съответствие с международните счетоводни стандарти : Оперативният лизинг най-общо може да се определи като наемен договор, при който наемателят никога не може да стане собственик на лизинговото имущество. Оперативния лизинг се явява краткосрочен вид на финансиране на инвестициите.

- Оперативен лизинг с опция на закупуване на ДМА-то предмет на лизинг в края на действие на лизинговия договор.

- Финансов лизинг: Финансовият лизинг е сделка, при която лизингодателят купува от избран от лизингополучателя доставчик конкретно оборудване, като запазва провото си на собственост върху оборудването. С изтичането на срока на договора или по време на действието му лизингополучателят има право да придобие вещта. Лизингополучателят изплаща кредитираната сума по определен от лизингодателя начин. Лизингополучателят поема всички рискове и изгоди от ползването на вещта. Финансовият лизинг се използва, когато се търси среднострочно и дългосрочно финансиране

- Обратен лизинг (sale-and-lease back): При този тип лизинг лизинговите дружества изкупуват вече придобитото оборудване от лизингополучателя до 80 % от стойността му (това замества авансовата вноска) и се отдава обратно на бившия вече собственик на лизинг. Форма, която при по-висока стойност на оборудването може да освободи доста финасови средства за собственика.

- Партньорски програми (vendor leasing) : Бизнес сътрудничество между лизингова компания и търговец, при което на доставчика се предоставя финансиране с цел да се стимулират продажбите на продавача. Лизинговата компания предлага лизинг или договори за условна продажба на клиентите на продавача и изпълнява административните задачи по проверка на кредитоспособността, данъчни плащания, различни административни разходи и пр. Лизингова програма за доставчици с клауза за обратно изкупуване. Имаме споразумение с търговец на оборудване, при което той се съгласява да изкупи по остатъчна стойност от лизингодателя, актива предмет на лизингова сделка. Изкупуването се инициира от продавача, обикновено при поискване от лизингодателя, след като лизингополучателят е преустановил лизинговите плащания.

5. Предимства и недостатъци на лизинга

Съществуват много доводи, които са в полза на финансирането на инвестициите посредством лизинг. Ако в поне три от по-долу описаните доводи, едно дружество открива отговор на своите потребности, то би трябвало да е склонно да използва лизинга като форма за финансиране на инвестициите си:
- Финансиране по мярка: Лизингополучателят в съответствие със своите специфични потребности може да определи каква инвестиция в ДМА би трябвало да бъде осъществена, в какъв конкретен момент, и в случай на наличието на независимо от производителя Лизингово дружество и от кой производител;
- Сигурност: Големината на лизинговата вноска, както и срока на договора са определени от самото начало.
- Еластичност: Независимо от това дали Лизингополучателя или Финансиращия /Лизинговото дружество/ провеждат преговори относно покупката на необходимите ДМА, въпросът касаещ отговорността за поддръжката и надзорът, големината на месечната вноска, времето на действия на договора за лизинг както и по-нататъшното използване на предмета на лизинговане, след приключване на договора за лизинг са определяни индивидуално.
- Финансова ликвидност: Благодарение на финансирането посредством лизингово дружество, не се намалява финансовата ликвидност на Лизингополучателя, както и не нараства частта на чуждото финансиране. Големината на лизинговите вноски е зависима от цената на инвестицията и се определя в съответствие със правилото "pay as you earn"- отнася се за времето когато лизинования предмет "печели за себе си";
- Балансови изгоди: Тъй като Лизингото дружество / финансиращия/ е правен собственик на лизингования предмет, както и го включва и показва в своя баланс, няма повишаване на Балансовата стойност за Лизингополучателя.
- Данъчни изгоди: Лизинговите вноски като разход за получаване на приходи, може да се включат при намаляването на основата за данъчно облагане - тогава при финансиране със собствен капитал, за намаляване на основата за данъчно облагане имат значение само амортизационните отчисления.
- Ефективност: Много лизингови дружества при финансирането на инвестиции, предлагат и много допълнителни услуги като договори за поддръжка, застраховка и др.
- Иновативност: Договорът за лизинг дава възможност на дружествата да се възползват от бързата смяна в технологиите, поради това, че рискът от продажбата на оборудването, което вече не отговаря на най-новите технологии, в съответствие с Договора за лизинг с техния производител ще бъде поето от него.
- Свобода на инвестициите: Благодарение на финансирането на инвестиции посредством лизинг, инвестиращите дружества могат използват свободните си финансови ресурси по-рационално.
- Партнъорски програми /vendor leasing/: Лизингът като инструмент подпомагащ продажбите получава все по-голямо значение тъй като много производители могат да оферират на своите международни клиенти нещо повече от добри продукти - например финансиране чрез пълно партньорство.

Недостатъците на лизинга се изразяват в следните елементи от неговата специфика:

- В договора може да присъства клауза за закупуване, тогава лизингополучателя става собственик на имуществото в края на периода. Това обаче, може да се окаже капан за него - ако стоката е амортизирана или е морално остаряла и обезценена. Тогава излиза, че лизингополучателя е плащал само за наем на определения актив.

- Втората негативна черта е, че сборът на лизинговите вноски задължително надхвърля цената на лизингования обект;

- Третата отрицателна черта при международния лизинг за българските фирми е, че цената обикновено се определя от лизингодателя в чужда валута и винаги съществува опасност от обезценка на лева спрямо тази валута.

6. Предимства при използването на активи на лизинг от "Сънсет Ризорт Мениджмънт" ЕООД

"Сънсет Ризорт Мениджмънт" ЕООД е предприятие развиващо хотелиерска дейност от 2006г. Предприятието изгражда своята дейност на основата на оперативния лизинг, възползвайки се също и от възможностите, които предоставя финансовия лизинг. Ваканционният комплекс "Сънсет Ризорт" се състой от 6 хотелски сгради, с прилежащи общи части, басейни, барове, кафета и ресторанти. Всички апартаменти на територията на комплекса са частна собственост.

За извършване на основната дейност на предприятието по настаняване на туристи, фирмата е слючила договори за отдаване под наем на апартаменти за определен период от време и на определена цена. По този начин предприятието си спетстява необходимостта от влагането на средства в материални активи за основната дейност. Друг положителен ефект е възможността, в зависимост от своите нужди, предприятието само да определи количеството необходими му помещения за предстоящия сезон. По този начин то може да контролира своите разходи за поддръжка и експлоатация. Освен това разходите по наемане се признават като разход за данъчни цели, защото са пряко свързано и да обслужват стопанската дейност на данъчно задълженото лице.

"Сънсет Ризорт" има сключени диогови за оперативен лизинг на машини и оборудване без придобиване в края на експлотационния период. Като голямо предприятие, фирмата успява да договори изгодни условия за ползване, много често фирмата лизингодател предоставя оборудването безплатно или на ниски цени, поставяки като условие употребата на фирмени продукти (напр. Нескафе, Кока-Кола и др.) В хотелиерството и ресторантьорството една от основните характеристики е бързото физическо и морално остаряване на машините. Различните възможности за лизингови договори позволяват лесната и финансово изгодна подмяна с отговарящи на съвременните изисквани за качество и ефективност машини и съоражения. С различни фирми за кухненско и хотелско оборудване, част от договорите за лизинговане са условията по поддръжка и гаранционно обслужване.

За своите нужди предприятието се възползва и от възможностите за финансов лизинг на автомобили и микробуси.

Благодарение на използването на различни форми на лизинг фирмата може да използва по най- рационален начин свободните си финансови ресурси.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове лизинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.