Видове лизинг


Категория на документа: Икономика


Университет " Проф. Д-р Асен Златаров"
Фалултет Обществени науки

Курсова работа
По Управление на финансите
Тема: Видове лизинг. Предимства и недостатъци

Съставил: Р.Колева Проверил: доц. И. Йонова

Гр. Бургас
Февруари, 2012г.

Съдържание:
1. Увод- актуалност и значимост на проблема
2. Историческо развитие
3. Основни характеристики на лизинга
4. Видове лизинг
5. Предимства и недостатъци на лизинга
6. Предимствата от използването на активи на лизинга за "Сънсет Ризорт Мениджмънт" ЕООД
7. Заключение

1. Увод

Традиционно предпрятията използват три основни източника на финансиране на своите дейности: собствен капитал, заемен капитал и приходи от ценни книжа. В последно време в световната практика един от основните методи за привличане на средства в икономиката е инвестиционната дейност. В страни с развита икономика един от основните видове инвестиционна дейност е лизингът. Лизингът е модерен финансов инструмент, който се прилага много активно в цяла Европа. Ако трябва да го сравним с банковия кредит като средство за финансиране, той е много по-гъвкав по отношение на обезпеченията. Така времето за вземане на решения и за сключване на лизинговата сделка е много по-кратко. Затова той е привлекателен за бизнеса у нас. Предприемачите търсят добри условия, но наред с това от важно значение е факторът време. Лизингът ще остане предпочитан и през следващите години.

Според някой финансови анализатори лизинговият пазар в България е един от най-динамично развиващите се в цяла Европа. Това формира един постоянен натиск и засилена конкуренция между лизинговите компании, които водят към намаляване на лихвените и другите параметри на лизинговите сделки. Някои компании стават все по-малко рестриктивни и вече все по-често правят сделки при поемане на допълнителни рискове стремейки се към по-висок пазарен дял.

Според Пламен Минев, главен изпълнителен директор на "Уникредит Лизинг" през последната година се забелязва и една тенденция, свързана със строителството като индустриален сектор с едни от най-добрите перспективи. "Наблюдава се бум в отдаването на лизинг на строителна и пътно-строителна техника. Вероятно този тренд ще продължи и през следващите години, през които се очаква да стартират множество инфраструктурни проекти, финансирани, както от Европейския съюз, така и от България."
2. Историческо развитие

В действителност идеята за лизинг съвсем не е нова, но понятието лизинг (lease) като такова е сравнително от скоро. Разкриването на същността на лизинговите сделки произлиза още от далечните времена на Аристотел Именно на него принадлежи определението, дадено в един от трактатите "Риторика": "Богатството се състои в ползването , а не в правото на собственост".

Арендните (лизингови) сделки са били известни много преди ІV в.пр.н.е. Първите източници, потвърждаващи това твърдение, се намират в шумерския град Ум, където се съдържат сведения за отдаване под наем на селскостопански инструменти, земя, водни източници, животни и др. Тези глинени плочки са открити през 1984г. и разказват за църковните свещеници - арендатори, които са сключвали договори с местните фермери. Други древни цивилизации, включително гърци, римляни, египтяни, считали арендата като една привлекателна, достъпна и в някои случаи единствена възможност за получаване на оборудване, земя и животни.
Древните финикийци, известни като най-добрите моряци и търговци, са отдавали по наем плавателни съдове, което по своята форма се доближава доста до съвременния лизинг на оборудване. Голяма част от краткосрочните договори давали възможност да се получи плавателния съд и екипажа. В днешно време тези сделки съответстват на т.нар "мокър" (wet) лизинг. Дългосрочните наемни договори се подписвали за срок, покриващ икономическия живот на плавателния съд и изисквани от наемателя да поеме по-големи задължения. В римското право имало специален раздел, регламентиращ имуществените отношения, свързани с ползването на веща без право на собственост. Тези отношения били отразени както в договорното, така и във вещното право. Император Юстиниан I (483 - 565 г. г.), който е осъществил въвеждането на Римското право, отразил лизинговите отношения в известни институции.

Също във Венеция през ХІ в. са осъществявали сделки, сходни с лизинговите операции - венецианците давали под наем на търговци много скъпи за това време плавателни съдове за извършване на определени маршрути. След приключване на плаването те ги връщали обратно на собствениците, които на свой ред ги отдавали наново под наем.

През Средновековието арендната дейност била ограничена. Под наем се отдавали основно селскостопански оръдия и коне. От време на време се случвали събития, които породили уникални форми и предмети за аренда. Така през 1248г. е регистрирана лизингова сделка, в съответствия, с която рицарят Бонфис Манганела Гаета отдавал под наем доспехи за участие в Седмия Кръстоносен поход. Рентата, която той изисквал била в пъти по-висока от реалната стойност на доспехите.

В същото време в Англия се сключвали аналогични на съвременната форма на лизинг сделки. Следва да се отбележи, че в продължение на столетия арендата на движимо имущество била забранена съгласно Английския поземлен закон. Допускало се единствено аренда на реална собственост и в повечето случаи това била единствената достъпна възможност. Затова предмет на арендните договори ставали основно земеделско оборудване и коне. Във Великобритания един от първите нормативни актове, които регулирали отношенията, близки до лизинговите бил Закон (Устав) на Уелс (Statute of Wales) от 1284г.

През 1572г. във Великобритания бил приет законодателен акт, който разрешавал използването на реален лизинг. По смисъла на този закон се признавали арендните отношения, но за сметка на това зачестили сделките, които прикривали истинската собственост на активите. Това се използвало като средство за прехвърляне на собствеността и с цел заблуда на кредиторите.

3. Основни характеристики на лизинга
- Лизингът съдържа компонентата на финансиране, с една особеност, че в зависимост от вида на лизинга има ясно изразена оферта за придобиване на актива, предмет на лизинговане след приключване срока на лизинг.
- Решението за инвестицията се взима от Дружеството /лизингополучателя/, което се възползва от лизинга. Избира се както актива предмет на лизинг, така и фирмата производител.
- Поддръжката в изправност и опазването на лизингования актив е задължение на лизингополучателя. При лизинга получателя се държи като собственик. Той сам осъществява поддръжката на лизингования предмет и сключва необходимите застраховки. Често те се пренасят на Лизинговото дружество.
- Лизингът е инструмент на стратегическото планиране /финансово и балансово/. Активите предмет на лизинг са включени в баланса на Лизинговото дружество, а не в този на Лизингополучателя. Лизинговите вноски са разходи , които могат да се включат в цената на получените приходи.
- Срокът на действие на лизинга е предмет на сключен договор. В съответствие с типа на договора за лизинг, риска от освобождаването от предмета на лизинг може да бъде приет от Лизинговото дружество след края на срока на договора. Това дава възможност на дружествота да реагира и противодейства на конюнктурните пазарни движения на спадове и растежи и оптималното управление на техническите иновации.

4. Видове лизингСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове лизинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.