Видове контрол върху финансовите нарушения и престъпления


Категория на документа: Икономика


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д.А.Ценов"
Специалност: ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ

КУРСОВА РАБОТА
Видове контрол върху финансовите нарушения и престъпления

ТЕМА: Типове и видове контрол върху финансовите нарушения и престъпления.

Контролът не е случайно явление. Използването му не е спонтанно, а осъзната необходимост. Към него се прибягва при точно определени случаи, наложени от действителността, която е тясно свързана с определени потребности. Осъществяването на онтролна дейност е винаги в зависимост от определени предпоставки (реално съществуващи социални явления, процеси и условията, които ги пораждат). Именно необходимостта да се установи какво е нарушено, поражда нуждата от съответен контрол - финансов, данъчен, митнически, по трудово законодателство и др.
Контролът е постоянен, непрекъсваем и всеобхватен процес. Според проф. А. Атанасов математическия модел ако се използва системният подход, в който се казва, че контролът е отворена система, способна винаги да включва в своя обхват нови и то безброй много критични обществени отношения би изглеждал така:
Х1+X2+X3.........................Xn
В реалната действителност контролният орган подлага на критична оценка поведението на личности, колективи, състоянието и настъпилите изменения в явленията и процесите. В резултат той формира своите констатации, изводи и становища.

1. Типове контрол
- Линеен - въздействието е всеобхватно и в цялост се проверяват всички или почти всички производства обслужващи търговски и други дейности. Ангажират се повече материални, финансови, трудови и други ресурси. Всеобхватността на контрола основно е за сметка на ресурсното обезпечение.
- Функционален - обект на въздействие са част или части в проверявания обект. Вниманието на проверяващите е към тези сфери и дейности, имащи структуроопределящо значение за обекта.
- Операционен - проверяват се една или повече качествени характеристики. Контролът е специализиран със сравнително ограничен обхват,но възд. прониква в по - голяма дълбочина. Анализират се първопричините, които са породили съответни отклонения и нарушения.

2. Видове контрол
Видовете контрол се намират в тясна връзка с практическата му реализация. Чрез тях се открива, кое е главното, определящото при тази реализация.

- В зависимост от своето съдържание и характер контролът е:
* Общ - той е присъщ на органите на власт и управление в страната и в отделните обекти. Той е насочен към глобалните явления и процеси. Чрез общият контрол се изучават цялостно въз основа на най-важните главни параметри, които ги характеризират. Резултатите от него служат за изработването на общи оценки за състоянието на държавата и обектите. Има първичен характер и подтиква към нови контролни действия.
* Специален - има точно определено приложно поле, чрез него се обхващат конкретни обекти, явления и процеси. Практическата му реализация се извършва въз основа на изчерпателността и задълбочеността. Например такъм контрол е ревизионният. Когато обектът е точно определен, а целта фиксирана тогава контролът може да се разглежда като специализиран (контролът върху качеството, върху спазването на санитарните и хигиенни условия при производство и търговия и други).
- В зависимост от принадлежността на контролните органи той бива:
* Вътрешен - този контрол обхваща само явления и процеси, които се развиват в рамките на конкретният обект. Той има пряк, непосредствен характер и се отличава с оперативност.
* Външен - практически този контрол е по-действен от вътрешния контрол, защото се извършва от органи, които по своята принадлежност се намират извън проверявания обект. Това ги прави независи от управленските органи на проверявания обект, което спомага за безпристрастността и принципността при извършването на контролните действия и оценки.

- В зависимост от източниците на информация той е:
* Документален - извършва се въз основа на съставяните в обекта и неговите контрагенти документи, това са първични и счетоводни документи.
* Фактически - той се извършва на място и е насочен към паричните средства, материалните запаси и дълготрайните активи. Неговата съдържателна страна се реализира на основата на инвентаризации, анализи и проверки. Този контрол може да се разглежда като ревизионен (обхваща преди всичко миналата дейност на проверявания обект, той има документален и в по-редки случаи фактически характер), митнически (насочен е към вноса и износа от и в страната, както валутните цености, транспортни средства и граждани преминаващи през границите ни), валутен, банков, данъчен контрол и контрол върху качеството.
- В зависимост от техническите средства той е механизиран и автоматизиран;
- В зависимост от предназначението на проверките:
* Проверки за законосъобразност;
* Проверки за целесъобразност;

Тези два вида контрол намират трайно приложение в контролната практика. Те са повод за вземане както на тактически, така и на стратегически решения от ръководните органи на страната и предприятията.
- В зависимост от степента на обощественост на управлението той е:
* държавен (институционален) - те са тясно свързани с управлението на държавата, което стои в основата на постигането на защита на държавните интереси.
* обществен (синдикален);
- В зависимост от периодичността на проверката той е постоянен и периодичен;
- В зависимост от обхвата контролът е пълен и частичен;

??

??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове контрол върху финансовите нарушения и престъпления 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.