Видове функции на УЧР – общ преглед. Планиране.


Категория на документа: Икономика


1/ Да наеме и задържи в количиествено и качествено отношение човешки ресурс , които са необходими за организацията за нейната мисия и стратегия
2/ Да предвиди проблемите, които могат да възникнат при несъответствия между търсенето и предлагането.

Фактори влияещи върху потребностите от човешки ресурси
Производствена програма странични фактори

Вътрешни за организацията външни за орг.

В областа на персонала Извън обл.на персон. Сред. Дълг.
Краткосрочни средносрочни дългосрочни срочни
-процес на - ниво на орг. - система за трудово право -обр.
Труда на труда пласмент пазар на труда - демогр.
-заплащане на - стратегия на - промиш.техн.
труда хуманизиране - ниво на мех.

-условия на труд -ниво на автом.

Подходи при определяне на потребностите от персонал в организацията
1.Планиране по пътя на декомпозиране на орг,целите в конкретните поделения и звена
2. Планиране на потребностите от горе надолу и от долу-нагоре.
-определят се потребностите от персонал в количествено и в качествено отношение общо за организацията и след това в зависимост от спецификата на отделните звена и стоящите пред тях трудови задачи, определената обща потребност се декомпозира по отделни звена
- определят се първо потребностите по звена и после се агрегират данните за определяне на общата потребност в количествено и качествено отношение.
- смесен итерактивен подход при който по няколко пъти се променя и сверява дедуктивния с индуктивния състав по качество и количество.
3.Планиране на потребностите от нулева база и продължаваща база.Първия е за дълъг период ,вторият е перманентен.
4.Планиране по причини, пенсиониране,нови работни места,заместване,освобождава, закриване,съкращаване

Методи за определяне на потребностите от работна сила в организацията
Експертни
Математико-статистически
При наличието на добра прогноза за производителността на труда - общо за организацията и за отделни звена или категории персонал, потребността се определя като частно от обема на производството и равнището на производителността на труда.
При наличието на норми и възможност за количествено нормиране на труда и общи производствени стойности общата потребност от персонал се определя като произведение от тях.
В практиката се използва метода на съотношенията по различни равнища на образование и квалификация, и професионална подготовка.
Планиране на предлагането на труд в организацията
Планирането на предлагането е свързано с точното определяне на човешките ресурси в организацията, които ще останат в нея вследващите години/количествено,качествено,по звена/

Основни етапи,
1.Анализ насъстоянието, и движението на човешки ресурси;
2/Прогноза за външното и вътрешно движени;
3/Определяне на оставащите по длъжности,щатен състав,списъчен състав
4/ Съставяне на план за предлагане на труд.

Фактори които оказват влияние върху предлагането на труд в организацията са, напускащи,
пенсиониране,
закриване,
текучество/отпуски,обучения с прекъсване/
вътрешно движение повишаване,преместване

При планирането се използват различни показатели като :
1. Стабилност на системата за човешки ресурси
- коефициент за текучество
- коефициент за трудова стабилностСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове функции на УЧР – общ преглед. Планиране. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.