Видове функции на УЧР – общ преглед. Планиране.


Категория на документа: Икономика


Лекция Четвърта. Функционален анализ на УЧР. Функции, дейности и система на УЧР. Видове функции на УЧР - общ преглед. Планиране.

Основните функции и дейности в стопанската организация се обособяват когато се разглеждат от два различи методологически гледни точки. Първият е свързан със системния подход и представата на социалната организация като система за управление. Вторият с дейностният подход и представлява стопанската организация като организация от действащи индивиди и групи. Първите характеристики на системата разкриват възможности за теоретично моделиране и проектиране на всички социални организации с намиране на общите и значими , структуроопределящи въздействия- функциите между основните компоненти в структурата на една система. Важният момент тук е абстрактността на подхода, неговата пределна изчистеност свързана само с функицоналната взаимовръзка между компонентите на ситемата, която показва както взаимозависимостта на всяка функция от друга така и цялостта на системата водеща до нейната синергетична роля, на социална ситема, социална цялост.Абстрактната функционална структура позволява да се видят ясно не действително действащите качествено конкретни и богати на нюанси реални човешки дейности, а само тяхната функционална познавателна проекция в един идеален модел, който следи за тяхната главана мисия, за основното им предназначение и основната им съдържателна характеристика. Описва системата само до тази степен която е необходимо да се достигене до краен позитивен ефект, и без който тя ще загуби своята функционалност, своята ефективност и в крайна сметка няма да е способна да постига целите си. Функционалния модел разкрива буквално има ли ги в системата необходимите функции, предвидени ли са като възможен ресурс, като начин за ефективно провеждане и контролиране, на всички дейности.Начините по които те се реализират в реалната човешка дейност тук е на втори план.При този подход на преден план излизат функциите на управление, като значимите системни отношения в управленскат система. Функцията като понятие от системната теория разкрива зависимости,следствия от принципно възможни въздействия. Функционаланата структура е един познавателен модел който се проецира върху действителността и се търси съответствието,степента на съвпадение, което е гаранция за теоретически моделно експериментираната ефективност. Действително функции няма, като обособена обективна реалност, те са онази група отношения които се появяват ясно дефинирани спрямо теоретично зададената познавателна система, която има своята цел, своята технология, и своя краен резултат. На основата на всички компоненти на системата и техните връзки се формират функциите, като тези групи отношения които довеждат до реализиране на основното предназначение на ситемата, до нейната цел и продукт. Функциите са действената трансмисия описана като максимално очистена схема която същевременно запазва ефективността си на действие.
Функциите отговарятнай-кратко и смислено на въпроса какво е предназначението, мисията, ролята на управлението на човешките ресурси, като го представят в една единна логически завършена система.
Теорията на мениджмънта на човешките ресурси разграничава най-често пет основни функции:

1. Планиране на човешките ресурси
2. Формиране на човешките ресурси
3. Усъвършенствуване на човешките ресурси
4. Оценка и възнаграждение на човешките ресурси
5. Установяване и поддържане на отношения с хората.
За разлика от тази ясна характеристика на функциите които очевидно имат системна взаимозависимост, то дейностите свързани с областа на човешките ресурси са в контекста на друга методологическа парадигма.
В широк смисъл на думата това са нещата които действително се правят от хората и трудно могат да бъдат напълно обхванати с една концептуална рамка. Действителните действия не са винаги логично последователни,теоретично и системно завършени,напротив те предимно са хаотични,нерационални,недостатъчно обеспечени,несвързани с основните цеи на организация и т.н тоест една естествена социална реалност която излиза от рамките на функционалния подход. Дейностите по управление на човешките ресрси са свързани и със трите равнища на управлението с личностното,груповото, и организацията като цяло. Докато функциите са главно свързани с визията за организацията като цяло, с организацията като управленска система. Дейностите са свързани с нагласите на хората, с техните решения и конкретни форми на поведение, и които само в крайна сметка могат да бъдат подведени в обхвата на функциите. Функциите са всъщност една обобщаваща рамка на конкретните дейности по осъществяването си.

Например функцията "планиране на човешките ресурси" може да бъде представена или включва определени дейности по
- проектиране на труда
- анализ труда
- планиране на потребностите от човешки ресурси,
- на източници на човешки ресурси,
- на стратегията
- и политиката на организацията за човешки ресурси

Интересното е ,че редица от тези дейности моат да бъдат използвани, както като резултати така и като средства на дейността в осъществяването на други функции.

Функцията "формиране на човешки ресурси" включва дейностите по
- набор
- и подбор на човешки ресурси
- назначаване
Като ползва резултати както от анализа на труда, така и от проектирането на труда.

Функцията "усъвършенстване" на човешките ресурси включва управленски дейности като;
- обучени
- мениджмънт на кариерата
- усъвършенствуване на качествата на трудовия живот
Функцията "оценка и възнаграждение"

- оценка резултатите
- оценка на поведението
- възнаграждение чрез финансови средства
- възнаграждение чрез нефинансови средства

Функцията установяване и поддържане на отношенията

- установяване и поддържане на трудовите отношения
- установяване и поддържане на служебните отношения

Планиране на човешките ресурси

Същността на "планирането на човешките ресурси е предвиждането в дългосрочен план на начините за постигане и поддържане на една перфектна организация от хора.

Тя е предназначена да даде сигурност и стабилност на хората в организация и да се съобрази не само със съществуващият човешки ресурс а с този които в перспектива ща удволетворява целите на организацията, както ще бъде и в наличност на пазара на труда.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове функции на УЧР – общ преглед. Планиране. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.