Валутни пазари


Категория на документа: Икономика


№7 Валутен курс

В международната валутна практика се различават 2 системи на валутни курсове, а именно:

1. Система на фиксирани валутни курсове- основните правила на функционирането на системата са приети на Бретануудската организация в края на 1944г. с участието на 44 страни членки на МВФ и приемането на неговия първи устав. На тази конференция са приети основните правила за функционирането на международната валутна, след военна система. Прие се решението за установяване на фиксирани, но подлежащи на периодични корекции валутни курсове. Всички страни членки на МВФ, поемат задължението да обявяват официалния курс на своята валута към USD и да не допускат отклонения извън договорените с МВФ граници. Фиксирания валутен курс се приема задължително и при институцията паричен съвет/ валутен борд на МВФ.

2. Система на плаващи валутни курсове- тази система е възприета чрез решенията от Кингстън Ямайка през 1976г. за реформа в международната валутна система по предложение на временния комитет на съвета на управителите на МВФ.

Основни моменти в тези решения са:

> издигане на ролята на специални права на тираж, като главно резервно средство и средство за международни разплащания;

> съчетаване на плаващите с твърдите или фиксирани валутни курсове;

> засилване на регулиращата роля на МВФ;

> отпадане на златния паритет на валутите.

В съвременни условия решенията на съответните конференции за фиксирани и плаващи валутни курсове все по- малко започват да се коментират. Международната валутна система е в процес на много сериозно развитие, явно под натиска на успешното EUR и CNY. В период на криза, както МВФ така и ЕЦБ с цел да запазят монетарната стабилност се придържат към някои от мерките на фиксираните монетни паритети, а така също и към системата на плаващите валутни курсове, имайки предвид, че на електронните извън борсови пазари и платформи валутните курсове не подлежат на фиксираност. Използват се вече други механизми свързани с реализирането на валутен хеджинг. Различаваме още следните валутни курсове:
> пазарен валутен курс;
> номинален валутен курс;
> ефективен валутен курс;
> реално ефективен валутен курс;
> привързани/ заковани валутни курсове;
> ограничена подвижност на валутните курсове;
> разширена подвижност на валутните курсове;
> свободно/ независимо плаване на валутните курсове;
> управляемо плаване на валутните курсове;
> "мръсно" плаване на валутните курсове;
> система на изглаждане на валутните курсове.

В международната валутна практика, валутния курс изразява съпоставянето на валутите, национални или международни, по между им, което се базира на определени обективни и субективни фактори, условия и оценки. Валутните курсове и котировки се отбелязват в съответните информационни носители по строго определен начин. Котирането на валутите произхожда от фр. "КОТЕР"- отбелязвам, посочвам, номерирам, т.е. посочване на валутния курс на една валута спрямо други валути в съответни бюлетини, информационни средства или интернет. В зависимост от придобития лиценз за котиране тази дейност се извършва от Централните Банки на страните, Търговските Банки, валутните борси и спекулативните електронни валутни сарафски бюра (change). Различаваме две системи за котиране на валутите:

1. пряко котиране или европейска система за котиране, при която цената на една чуждестранна валута се приравнява към цената на националната валута, която е динамично променяща се величина. Най- често прякото котиране е свързано с USD, американските традиции и това, че дълго време американската валута се е използвала като основно резервно и разчетно средство. Конструкцията на изграждане на прякото котиране се представя чрез схемата:

=

Например: 1 USD= 1,4307 BGN, необходимо е да споменем, че при прякото котиране единица или единици- 10, 100, 1000 единици се приравняват на единици национална валута. 10, 100 или 1000 единици се посочват за точно определени валути, съгласно bnb.bg или в някоя електронна валутна платформа, т.е. 1, 10, 100= НВ, която варира в зависимост от електронната платформа или сайт.
2. косвено котиране "американска система за котиране"- при тази система за котиране собствената национална валута се оценява в чуждестранни валути, които са променливи величини. По принцип това котиране се свързва с GBP и близките на него валути. Най- често косвено котиране се използва за EUR, GBP, ирландски паунд, австралийски и новозеландски долар. Схемата за косвеното котиране се представя:

=

Типичен пример за косвено котиране към 29.01.2011г.
1GBP= 1, 5835 CAD
1GBP= 131, 131 JPY
1 GBP= 1, 50509 CHF
1 GBP= 2, 2733 BGN

Смята се, че косвеното котиране е свързано с факта, че 1 GBP лира= 20 шилинга, 240 пенса, т.е. са твърде консервативните британски традиции.

Системите за котиране имат много важно значение при отговора на въпроса: Какво показват валутните котировки?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Валутни пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.