Валутен курс


Категория на документа: Икономика


THE POLITICAL
ECONOMY OF
EXCHANGE RATES

к.Лорънс Броз Джефри а. FRIEDEN
Обменният курс е най - важната цена във всяка икономика, защото тя засяга всички останали цени. В повечето страни , политиката към националната валута е известна и спорна.Икономическите епохи често се характеризират с преобладаващи обменни ставки - Златния стандарт, Бретън Уудската ера.Съвременните развития, от създаването на Икономическия и Паричен съюз в Европа до последователните вълни на валутните кризи , засилват централното място на обменните курсове за икономическите тенденции.
Анализът на политическата икономия на валутната политика се фокусира върху два важни въпроса. Първият въпрос е глобалния, и е свързан с характера на международната парична система. Вторият е националния , и е свързан с политиката на специално правителство към валутните курсове.Тези две неща си взаимодействат по между си. Националните политики , особено на големите страни , имат влияние върху международната парична система. По същата логика , световния паричен режим влияе върху избора за национална политика.
В границите на научните изследвания, политическите икономисти се борят със сложността на това взаимодействие, анализът на връзките между международните и вътрешни аспекти на валутната политика. В тази глава , ние започваме чрез отделяне на анализа на международната парична система от анализа за избор на политика на националните правителства. Това ни позволява да опростим проблемите във всяка област и да представи общия политически план на икономиката. След това ще обсъдим , как може въпросите да бъдат анализирани съвместно във всички области, в следващата фаза на научните изследвания.
1 Международна политическа икономика на валутната политика
Международните парични режими са склонни към един от двата идеални типа. Първият е фиксиран лихвен процент в системата,в която валутите са обвързани помежду си на публично обявени цени. В някои фиксирани , лихвения процент включва обща връзка,стока, като например злато или сребро ,други са като колче на националната валута като щатския долар. Вторият идеал е типичен паричен режим за свободно плаващ валутен курс, в които варират в зависимост от националните ценности на валутните пазарни условия и националните макроикономически политики. Има потенциал за степенуване на тези крайности.
През последните 150 години , светът е преживял три основни Международни валутни поръчки. В продължение на около петдесет години преди Първата световна война, и отново в модифицирана форма през 1920, по - голямата част от света с класическия златен стандарт, с типична фиксирана ставка. Под Златния стандарт , правителството ангажира да обменя злато за валута с обявена цена. От края на 1940 до началото на 1970, капиталистическия свят беше организиран в Бретън Уудс за парична система с фиксиран лихвен процент. При Бретън Уудс , валутите са фиксирани към щатския долар и той е фиксиран към златото. Въпреки това , националните правителства могат винаги да променят обменните курсове, когото счетат това за необходимо. Под това " регулируемо колче" системата от валути, които не са твърдо фиксирани, както в класическия златен стандарт. От 1973 година тогавашният ред е този , в които най - големите страни са имали плаващи национални валути, докато по - малките страни са склонни да определят своите валути спрямо една от основните валути или да позволят на валутите си да имат различна степен на държавно управление.
Паричните режими могат да са регионални и глобални. В рамките на международната парична система - свобода за всички, която съществува от 1973 година , се появява броят на регионалния лихвен процент. Някои страни с по - голяма нация са определили своята валута: франк за зоната на Африканската финансова общност, или CFA франк зона свързва валутите на четиринадесет африкански страни една към друга и на френския франк (сега към еврото).Няколко страни в Латинска Америка и Карибския басейн са с фиксиран валутен курс към щатския долар. Европейската парична интеграция започва с ограничено регионално споразумение , германска марка, и в крайна сметка става паричен съюз с единна валута на общата централна банка. Страните в източната част на Карибите и Южна Африка също имат парични съюзи.
Анализа на международните валутни режими на националните държави , за вземане на решения на фирмите в микроикономиката и как те се занимават със стандартните проблеми за координацията и сътрудничеството. Координацията предполага взаимодействие между правителствата - например , свързване на националните валути , за злато или долар. Това предполага съществуването на Парето за подобряване на равновесието , както е при игрите , в които всеки участник иска да избере една и съща стратегия и други участници. В този случай , всяка страна иска да избере един режим на валута , други страни - не искат да бъдат единствената страна върху злато , или единствената страна с плуваща валута , но може да не се съгласи , кои от изборите да избере. Сътрудничеството между националните държави включва корекция на националните политики , които да подкрепят режима като съвместна намеса на валутните пазари. Това предполага съществуването на Парето и ниското равновесие на Неш , които може да се подобрят, какъвто е случаят в дилемата на затворническата игра: страните могат да работят заедно , за да се подобри тяхното колективно и индивидуално благосъстояние. Двата проблема , които не са взаимно изключващи се - резолюцията на едното обикновено предполага резолюцията на другото. Но за целите на анализа , е полезно да се отдели идеята за фиксирана система за таксуване като фокусна точка , например , от идеята че нейната устойчивост изисква умишлено кооперативни политики.
Координация в областта на международните парични отношения. Международния или регионалния фиксиран лихвен режим , като Златния стандарт или Европейската парична система, са важни характеристики на фокусна точка , около която националните избори могат да бъдат координирани. Такава стационарна лихвена система може да бъде самостоятелно засилване на : повече страни , които са били на злато , или фиксирани към германската марка , така ползите за страните могат да бъдат по - големи. Това може да бъде вярно , дори ако мотивацията на страните се различават: може да се оценят по достойнство паричната стабилност на фиксиран лихвен процент , за намаляване на нестабилността във валута. Това няма значение , доколкото атракциите на режима се увеличават с членството си.
Повечето стационарни режими растат по този начин , като допълнителното членство привлича все повече членове. Това е случай от 1914г при Златния стандарт, който дължеше своя старт на Златния стандарт във Великобритания и евентуалния глобален обхват с присъединяването на други нации към британската система. Европейската парична интеграция напредна по този начин , а германската марка в зоната на Германия , Бенелюкс, Австрия постепенно привлече повече Европейски членове. Координационен характер на системата с фиксиран лихвен процент може да доведе "добродетелен кръг", като все повече и повече страни да подпишат , но разнищването на режими може да доведе до "порочен кръг". Напускането на важни страни от системата намалява центростремителното притегляне, както и с падането на Златния стандарт през 1930г. : Британия започва паническо бягство, което доведе до разрушаване на стандарта в останалата част на света в рамките на няколко години.
Сътрудничество в международните отношения. Международните парични взаимоотношения изискват решаването на проблемите на сътрудничеството. Фиксирания процент може да даде правителствени стимули за "измама" , като например да девалвира за целите на конкуренцията , възползвайки се от ангажимента на другите страни за валутна стабилност. Дори система като златния стандарт понякога се позовава на споразумения между страните, в подкрепа на паричните власти на всяка от тях по време на трудност. Трайна парична система , от тази гледна точка изисква изрично сътрудничество между основните му членове. За хуманното отношение на печалбите , свързани с междудържавно сътрудничество в международната парична сфера са няколко. Първо, намаляване на нестабилността на валутата увеличава почти сигурно международната търговия и инвестиции. Второ, фиксираните лихви са склонни да стабилизират вътрешно монетарните условия , така че международната парична стабилност да засили вътрешно паричната стабилност. Трето , предвидимите валутно стойности може да намали търговските конфликти:бързата промяна на валутните стойности често води до внос на скока , протекционистки натиск и търговски антагонизъм.
Исторически погледнато, междуправителственото сътрудничество е от важно значение за продължителността на паричните системи с фиксиран лихвен процент. Бари Еиченгрийн твърди , че надеждното сътрудничество между великите сили преди 1914г. е крайпътен камък на класическия златен стандарт , а липсата му обяснява провала между двете Световни войни за съживяване на режима. Много регионални парични съюзи, също се подчиняват на тази логика: политическите и други фактори насърчава кооперативното поведение, за да запази ангажимента на фиксираните обменни курсове, системите са издържали , но при липсата на загнилите кооперативни мотиви.
Две скорошни регионални предприятия, икономическия и валутния съюз в Европа и доларизацията в Латинска Америка, илюстрират тези международни фактори. Доларизацията е до голяма степен за решаване на въпроси от координационен характер, тъй като националните правителства считат независимия избор да приемат американския долар. Основната атракция на доларизацията е връзката с капитали от долари и на пазарните стоки, повече страни с доларизация , толкова по - голям пазар на стоки ще има. Хода на ИПС от 1973г. до края направи характеристики на фокусната точка , особено в операцията на Европейската парична система и на германската марка като едно цяло, но прехода към ИПС отиде далеч отвъд това. Участниците се договаряха върху структурата на новата Европейска централна банка, на националните макроикономически политики , необходими за членството в паричния съюз и множество други въпроси.
Въпреки важността на международните фактори, международното сътрудничество и паричната координация почива на основата на националните валути политики , които са набор от натиск на политическата икономика.
2. Вътрешна политическа икономика на валутната политика
Политическите фактори в рамките на народите доведе до два типа натиска за - или против координацията и сътрудничеството на международната сцена. От една страна , че валутната политика е свързана с компромисите с вътрешните разпределителни последици. Международната координация или сътрудничеството не може да намери достатъчно подкрепа в рамките на една нация , ако губещите са достатъчно силни. От друга страна , политиките за валутните курсове имат избирателни последици. Обменният курс е толкова важен , че политиците могат да искат да манипулират с него спечелването на изборите, вместо да стабилизират международния режим. Ние предлагаме начини , в които разпределението може да взаимодейства с външните парични условия за политиката и изборите за формиране на валутния курс и резултатите от тях.
Две основни решения за валутата се изправи пред политиците , и всяко решение има разпределителни последици. Първо , политиците трябва да решат дали да се вслушат във външните сигнали и да се присъединят към доминиращия международен или регионален режим. Това решение включва избор дали валутата да е плува свободно , дали да се определи спрямо някаква друга валута , или да приеме система между твърда и свободно плаващ курс. Второ , за всички , политиците се изправиха пред избор на нивото на валутния курс , цената , на която националната валута да извършва сделки на валутните пазари. Въпреки режимите и нивото на решенията са свързани помежду си, ние се отнасяме към тях поотделно , за да илюстрираме отличителните последици от политическата икономика.
Избор на валутен режим. Режима за вземане на решения включва компромиси между желаните национални цели, чиито ползи и разходи са неравномерни за участниците в рамките на страните. Фиксирания валутен курс има две основни национални ползи. Първо , да насърчава търговията и инвестициите чрез намаляване на валутния риск. Държави , които имат обща валута или имат дългосрочни цели търгуват много повече в сравнение с други страни с отделни валути. Второ , фиксирания валутен курс насърчава към вътрешна парична стабилност.
Учените са изследвали ролята на интересите по групи в режим на валутен режим и решителността в различни аспекти , от историческия златен стандарт за съвременните валутни политики в Европа и Латинска Америка. Много от установените интереси , изглежда че имат влияние върху резултатите от политиката. Изследванията за ролята на разпределителните мотивирани интереси във валутните отношения не е добре развита. Детерминантите на предпочитанията на интересите по групи изискват по - подробен анализ , за да се определи по - точно как икономическите характеристики на фирмите и индустриите са свързано с техния обменен курс и предпочитания. Повече внимание следва да се обърне на организационните характеристики на заинтересованите групи , за да покажат , как техните характеристики се отнасят до способността им да се включат в колективното политическо действие.
Друго предположение за бъдеща работа е да се обърне повече внимание на това как международния режим и условията влияят върху вътрешното лобиране. Например , едно отражение на фокусна точка на тълкуване на международните режими, е че натиска на лихвените групи може да е механизъм , чрез който нациите координират по даден международен режим, както е предложено от Фрайден и Броз. В този случай , причината ,поради която привличането и присъединяването към международния режим увеличават броя на членовете , че с лобирането се засилва с нарастването на режима. Изследователите също така признават , че режимът на избор има избирателни последствия , които варират в зависимост от структурата на политическите институции.
В развиващия се свят , липсата на демокрация , е от значение. Една закономерност е , че страните , които не са демокрации са по - склонни да приемат фиксиран лихвен процент , отколкото страните с демокрация. Не демократичните страни могат да носят по - ниска политическа регулация на икономиката. Като например независимостта на централната банка , са по - малко жизнено способни в една затворена политическа система. Като цяло , ако определи курсове централната банка и са алтернативна форма на паричен ангажимент , то тогава е необходимо да се анализират решенията с политическия избор , в които правителството решава разходите и ползите на всички алтернативи. Анализаторите преследват идеята , че валутните режими и местните парични институции са политически заместители, и се опитват да обяснят , защо някои държави предпочитат обменния курс като източник на ниска инфлация и доверие, докато други приемат вътрешните правила и институции. Част от обяснението могат да пребивават извън обхвата на националните институции и политика , в характера на Международния валутен режим. Съществуването на голям глобален или регионален режим може наруши стабилизацията към обменния курс, чрез добавяне на политически ползи за и печалби на по - голямата търговия.
За да се оцени или обезценява? С решението за режима , изборът на нивото на валутния курс е с разпределителни и избирателни последици. Разбира се , правителствата не могат директно да зададат реалния валутен курс , но те могат да повлияят тенденциите на реалния валутен курс през периода, достатъчно дълго , за политическо и икономическо значение , но обикновено се оценява от три до пет години. По този начин правителството трябва да реши дали предпочита сравнително оценени или относително амортизирана валута. Този избор включва основната политическа икономика за компромис между конкурентоспособността и покупателната способност.
Не е ясна икономическата насока на подходящо ниво на валутната ставка. Сравнително амортизираната валута насърчава износа и разходите се променят на вноса на местните стоки, като по този начин се повишава съвкупното производство. Въпреки това амортизацията може да има свивателни последици , които следват от по - високите цени. Докато нетния ефект върху Общото национално благоденствие е трудно да се изчисли, а обменният курс има ясни разпределителни последици в страната. Износа и вноса губят конкурентните индустрии на вътрешния пазар , ориентирани към печалба . За домашното потребление , тъй като пада цената на валутата на вътрешния пазар , намаляват и разходите за живот. Обезценяването на местните валути има противоположен ефект, помагайки на износа и конкуриращите се с вноса индустрии за сметка на потребителите на вътрешния пазар и търгуваните стоки.
Има редица закономерности за предпочитанията на нивото на валутата , с които могат да бъдат идентифицирани. Те са свързани с въпросите , повдигнати относно предпочитания режим. Например , аргумента , че производителите на търгуеми стоки са относително нечувствителни към валутата , волатилността допълва аргумента , че те са много чувствителни към нивото на валутния курс : производителите на стоки ще предпочетат гъвкав режим и тенденция за обезценяване на валутата. От друга страна , аргумента , че са много чувствителни към производителите на комплексни и специализирани търгуеми стоки , нестабилността на валутата допълва аргумента , че те са относително чувствителни към нивото на валутния курс: тези производители, ще предпочетат фиксиран режим. Чувствителността на промяната на валутните курсове включва измерване на степента , до която продава продукти на чуждестранните пазари , използва чуждестранните входове , и по - косвено , се конкурира с чуждестранните производители въз основа на цената.
Успехите на интересите за обменния курс на политическите институции, с което се изразява и обяснява резултатите на политиката. Политическите институции засягат влиянието на специалните интереси на икономическата политика , включително и на валутната политика. По същия начин , валутните политики , вероятно трябва да бъдат засегнати от разновидностите на избирателните органи , както и от времето на изборите. Това е така , защото реалния валутен курс засяга разширените агрегати , като покупателната способност , темповете на растеж и равнището на цените , както и това че тези агрегати са почти със сигурност свързани с изборите. Всъщност , правителствата са склонни да поддържат скъпа валута преди изборите , забавянето на амортизацията , до след изборите. Избирателни цикли в политиката на валутния курс , обясняват някой от характеристиките на валутните кризи, защото са били често срещано явление през последните двадесет години. Въпреки , че причините за валутните кризи са противоречиви , по този начин забавят девалвацията и проблема става по - лош. Като се има предвид политическата непопулярност на девалвацията - индуцираното намаляване на националната покупателна способност , правителствата могат да бъдат изправени пред силни стимули да избягване на девалвацията , дори когато резултатът е по - тежка криза , отколкото би се очаквало. В Мексико през 1993 - 4 г. и 1999 - 2001г., например, електорално мотивираните закъснения , със сигурност щяха да доведат до много по - драстични сривове във валутата , отколкото е било в случая. Изборния цикъл вероятно да бъде по - малък в страните, където централната банка разполага с достатъчна изолация от политическия натиск , или правителството да има времеви хоризонт достатъчно дълго да ендогенизира по - високи разходи на забавено действие върху валутния курс. Състоянието на политическите институции и степента , до която политиците са готови или не могат да отговорят на електоралните мотиви , в краткосрочен план.
Едно от граничните изследвания е ролята на политиката на валутния курс , като заместител на други политики , и обратното. Например , валутните политики и търговските политики са близки заместители: 10% реално обезценяване е еквивалентно на 10% внос данък плюс 10% експортна субсидия. Следователно , търгуемите сектори могат да организират една индустрия, по - производителна на основа и търсят търговки бариери, или експортни субсидии, или като цяло да се опитат да получат амортизация. Това изисква внимателно обмисляне на организационните , политическите , институционалните , и други фактори , които биха могли да доведат частните участници да продължат една политика , или от друга страна , създателите на публичните политики една или друга политика. Валутната политика е също свързана с политиката спрямо капиталовите потоци , финансовия регламент , както и много други потоци. Един пълен анализ на политическата икономия на валутния курс изисква разглеждане на други алтернативи и политики.
Друго изследване предизвиква да се интегрира външната среда и режими в анализа на вътрешната политика и нивата на валутните курсове. Характерът на действащата регионалния или международен режим на обменния кура може да постави условия на националните политически решения , дали да се оцени или обезценява валутата. От една страна , с външния режим - с ясни правила и санкции - по отношение на политиките на членовете на обменния курс , може да е трудно за един народ , притиснат от слабите валутни интереси да се обезцени за целите на конкуренцията. От друга страна , правилника за пропускателния режим и механизмите за мониторинг , може да ограничи способността на националните политици да манипулират валутните курсове за изборни цели , особено ако тези манипулации налагат разходи на други правителства.
3. Заключения
Валутните курсове са забележителни и с важни характеристики на икономическия живот , за проучването на тяхната икономика. Учените са постигнали значителен напредък в разбирането и на това как регионалните и международни валути да се появяват и развиват , и защо правителствата преследват валутната политика.
На международно ниво , изучаването на глобалните и регионални парични режими , включени в развитието и анализа на международната координация и сътрудничеството да обясни произхода и функционирането на такива системи през последните два века. На национално равнище , има сравнително добре развит набор от аргументи за икономическите интереси , и за това как политическите институции засягат валутните политически решения.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Валутен курс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.