Валутен и митнически режим


Категория на документа: Икономика


Валутен и финансов контрол

1. Валутен режим на Република България. Източници. Понятие за валута

Във финансовото право няма обособен подотрасъл наречен валутно право. Това е така тъй като, за да бъде един правен отрасъл самостоятелен е необходимо на първо място да има свой предмет на правно регулиране, т.е. обособен кръг от обществени отношения, които този отрасъл да регулира. В нашата правна система няма обществени отношения, които да са обособени по някакъв признак като валутни такива. По-скоро става въпрос за допълнителни изисквания спрямо сделки и действия, за които са предвидени допълнителни правила, относно тяхното извършване. Тези допълнителни правила, които задължително трябва да са налице, за да могат тези сделки и действия да бъдат съобразени с закона се регулират от правни норми на валутното законодателство. Поради тази причина в Финансовото право е прието да се говори за валутен режим, а не за валутно право.

Този режим се изразява в изискването, т.е. чрез въвеждането на допълнителни правила, които могат да бъдат насочени:

1. спрямо лицата - ФЛ или ЮЛ;

2. спрямо определена група вещи, наречени валутни ценности, действия или сделки.

Валутният режим е насочен само спрямо местни ФЛ или ЮЛ, но по изключение е възможно субекти на този контрол да бъдат чуждестранни ФЛ. Проявлението на ВР спрямо определени сделки, действия или ценности е налице, когато ги поставяме по разрешителен или регистрационен режим.

Източници на ВР са онези нормативни актове /закони/ и подзаконови нормативни актове, които съдържат в себе си правни норми, регламентиращи ВР. По важни източници са:

1. Валутен закон

2. Закон за митниците

3. ДОПК

4. Наредба за предоставяне на статистическата информация относно платежния баланс

5. Наредба за добив и преработка на скъпоценни камъни

Когато разглеждаме ВР е необходимо да се опитаме да дадем обяснения и за понятието валута. В финансовата правна теория има различни разбирания за това понятие. Някой автори разбират от валута - национална парична единица на дадена страна. Други от валута разбират видът парична система, която е приета в определена страна. Погледнато от там тя може да бъде металическа /когато е във вид метал - златна, сребърна/ или книжна /банкноти/.

Трети автори под понятието валута възприемат паричната система на чужда страна.

В ФП се е наложило виждането че понятието валута следва да се разбира в тесен и широк смисъл. В широкия смисъл следва да разбираме национални парични системи, разбирани като законно платежно средство в съответната държава или група държави. В тесен смисъл следва да разбираме съотношението на националната парична единица с други такива, ползвани при разплащанията между отделните държави.

От казаното можем да направим извод, че въвеждането на ВР е израз на фискалния суверенитет на всяка една държава с които се цели да се защити националната парична единица. Именно поради тази причина се въвеждат правила, които са задължителни на територията на страната и спрямо местните ФЛ и ЮЛ и чуждестранните ФЛ.

2. Елементи на ВР.

Елементи - субектите и обектите подлежат на ВР. Субектите на ВР са местните ФЛ на първо място. За целите на ВР категорията местно ФЛ не е обвързана от това какво гражданство има лицето. За такива се считат всички ФЛ, които не са ЕТ и имат статут на постоянно пребиваващи на територията на страната. Към тази категория се причисляват и българските граждани, които пребивават в чужбина, независимо от срока, когато това е по поръчение на българската държава за обучение или лечение. Като местни ФЛ се считат и ЕТ, които са регистрирани по реда на нашия търговски закон.

За местни ЮЛ се считат всички ЮЛ, които са регистрирани съобразно българското законодателство, независимо от това чия собственост е техния капитал. За такива се считат и клоновете на чуждестранните лица, регистрирани в нашата страна.

От гледна точка на обекта елементи на ВР са валутните ценности, обмяната (продажбата) на валута по занятия; презграничните плащания от местни към чуждестранни лица, вносът или износът на местна или чуждестранна валута; добивът, преработката, обработването и търговията на с благородни метали, скъпоценни камъни и изделията от тях; събирането и предоставянето на информация, необходима за изготвянето на статистическа информация информация за платежния баланс на страната.

3. Обхват на ВР

ВР обхваща сделките и действията, извършвани с валутни ценности. Действащият понастоящем валутен закон не дава легално определение на понятието валутна ценност. От самата етимология на израза валутна ценност може да се направи извод, че става въпрос за нещо, което има веществен характер. В този смисъл като валутна ценност следва да разбираме:
- Злато и други благородни метали - сребро, платина;
- Чуждестранна валута, когато е предмет на внос или износ;
- Национални парични средства, когато са предмет на внос или износ;

Изброените валутни ценности са предмет на ВР, когато с тях се извършват разпоредителни действия, включително внос и износ, независимо дали разпоредителните действия са извършени между местни лица или местни и чуждестранни лица.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Валутен и митнически режим 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.