Важна ли е ролята и дейността на европейската политика в развитието на туризма в България?


Категория на документа: Икономика


ШУ"Епископ Константин Преславски"
Факултет: Природни науки

Есе
на тема :

Важна ли е ролята и дейността на европейската политика в развитието на туризма в България ?

Изработил: Елица Панайотова Проверил: доц. д-р С.Докова

III курс, Редовно обучение, гл. ас.И.Владев

Фак. № 520/10

Целта на Европейската политика за съседство е споделяне на ползите от ЕС със съседните на него държави, което спомага за укрепване на стабилността, сигурността и благосъстоянието в тези страни и в Съюза.
Европа е водещата туристическа дестинация в света. Следователно туризмът играе важна роля за развитието на много европейски региони. Устойчивият туризъм също така гарантира опазването и подобряването на състоянието на европейското културно и природно наследство. Структурните и кохезионните фондове могат да се окажат съществена подкрепа за подобряване на конкурентоспособността и качеството на туризма на регионално и местно ниво. Инфрастуктурата, изградена във връзка с туризма, допринася за местното развитие.
Развитието на туризма в България през годините на прехода и оценяването му като важен за икономиката на страната отрасъл, определя и изграждането на стратегия. Страната ни разполага безпорно с голям потенциал за развитие на туризма - географско положение, благоприятен климат, дълга морска брегова линия и високи планини, богато културо-историческо наследство. Подобряване на полотическата обстановка след разпадането на социалистическия блок дава възможност на България да бъде преодкрита като нова световна туристическа дестинация. От това изниква и необходимостта от целенасочено стратегическо и устойчиво развитие на българския туризъм при съвременните политически, икономически и социални фактори и особено след пълноправното влизане на България в Европейския съюз.
Това допринася за отваряне на границите както за българи , така и за чужденци. Привлечени от културно - историческите ни ценности , красивата ни природа , благоприятното ни географско разположение , страната ни се посещава от много чуждестранни туристи. В същото време много българи имат възможност да посетят курортите и забележителностите в страните - членки на ЕС.
Европейската политика има за цел да сближи народите , да се опознаят културните им ценности .
По официални данни през 2006г. Р. България се посещава ежегодно от 7,5 милиона чужденци. По - голямата част от тях пътуват с туристическа цел. По този начин туризмът спомогна на страната ни по-бързо да се приобщи към европейските и световните качествени стандарти и начин на живот.
Пироритети на стратегията са България да се превърне в конкурентноспособна дестинация чрез повишаване качеството на туристическия продукт . Липсата на такава ще доведе до хаос, и до няколко сериозни проблема :

• прекомерното и неконтролирано застрояване на Черноморието, балнеоложките и планинскитекурорти;

• нарушаване на принципите на устойчиво развитие - безотговорно използване на природните ресурси, замърсяване на околна среда в туристическите курорти и др.;

• слаба координация на държавните ведомства по отношение на производството, организацията, управлението и продажбата на туристически услуги (продукти);
• недостатъчно развита национална и регионална инженерна инфраструктура за удовлетворяване на съвременните потребности на туристите (пътища, летища, електричество, водоснабдяване, канализация и др.);
• неефективна маркетингова, рекламна и пазарна политика особено по отношение на някои нови и бивши утвърдени външни пазари;
• липса на добра координация между туристическите предприятия и ефективен контрол за повишаване на качеството, разнообразието и намиране на специфичността на българските туристически услуги и тяхната конкурентоспособност на пазара;
•недостатъчнаобразователна и практическа подготовка и квалификация на управленския и обслужващия персонал в туризма.
Това спира нормалното развитие на туризма и ако скоро не бъдат предприети мерки то съществува реална опастност да се изгуби контрола върху отрасъла и той да се превърне в нерентабилен, а страната да загуби позициите си на дестинация. Понастоящем почти не съществува държава, която да се развива активен и устойчив туризъм без наличието на обобщаваща национална стратегия. Анализът на българския туризъм показва, че по отношение на конкурентноспособност, качество и разнообразие на услугите и утвърдени дестинации на международния пазар, българския туризъм се намира под средното равнище на развитите туристически държави.
Според мен европейската политика има важна роля в развитието на туризма в България , като спомага за икономическото развитие на страната , привличането на чужди капитали и развитието на българските туристически обекти.
Като заключение може да се отбележи, че определянето на туризма като стратегически отрасъл за развитието на страната е осъзнато отдавна. Изготвянето на стратегия за неговото развитие е само критерия който да се следва, но най-важно е държавата чрез своята последователна политика да не допуска всичко това да остане само на хартия и туризма да се развива в правилна посока, а не в него да цари хаос по подобие на много други неща в държавата.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Важна ли е ролята и дейността на европейската политика в развитието на туризма в България? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.