Усъвършенстване на стратегическото управление на човешките ресурси във фирма


Категория на документа: Икономика


Тема: Усъвършенстване на стратегическото управление на човешките ресурси във фирма "Неохим" АД

1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМАТА

"Неохим" АД Димитровград е водещ производител на неорганични и органични химически продукти и минерални торове в България. Дружеството е единствен производител в страната на амониев нитрат с търговска марка "Неоферт", райски газ (двуазотен окис), формалин, натриев нитрат и нитрит, карбамидформалдехидни смоли. Продуктите на компанията намират приложение в аграрния сектор, хранително-вкусовата и дървообработващата промишленост и др.

"Неохим"АД е член на Европейската организация на торопроизводителите (EFMA), на Международната асоциация на торовата индустрия (IFA) и на Съюза на работодателите в България.

Персоналът на компанията към настоящия момент наброява близо 1500 души.

Създаването на азотно-торов завод (АТЗ) се обуславя от необходимостта от изкуствени химически торове за селското стопанство, с които да се постигнат по високи добиви, както и от факта, че за страната е по изгодно и икономически по рентабилно да изгради свои производствени мощности за торове, отколкото да разчита само на внос от чужбина. Първата копка на АТЗ е направена през месец юли 1948г., а официалното откриване на комбината е било на 5 ноември 1951г., като заводската инфраструктура е разположена на 2 производствени площадки с обща площ от 2300 дка.
"Неохим"АД е наследник на Химическия комбинат в гр. Димитровград. Създаден е през 1997г. Разположен е в непосредствена близост до града и на 230 км. Югоизточно от столицата, в район с добре развит ж.п.възел и в близост до общоевропейските транспортни коридори № 4, 9 и 10.

"Неохим" е акционерно дружество с едностепенна структура на управление, ръководено от деветчленен Съвет на директорите. Изпълнителната дейност е съсредоточена в дирекции, оглавявани от директори, подчинени на Главен изпълнителен директор и на Изпълнителен директор.

Предлаганите от "Неохим"АД продукти са: амониев нитрат, смесени N:P:K торове, азотна киселина, амониев бикарбонат, амоняк, амонячна вода, вода обезсолена, карбамидформалдехидна смола, натриев нитрит, натриев нитрат, азот, въглероден диоксид, магнезиев нитрат, двуазотен окис /райски газ/, формалин, полиамид.

На българския пазар продуктите на "Неохим"АД се разпространяват от търговското дружество "Евроферт" АД. Продуктите на "Неохим"АД намират добър прием на международните пазари. Фирмата поддържа търговски взаимоотношения с партньори от Англия, Франция, Италия, Саудитска Арабия, Йордания, Сирия, Гърция, Турция, Македония, Полша, Сърбия, Румъния и др. От 40 до 60% от обема на приходите се формират от износ.

Пазарните предимства на "Неохим" АД са:

● използване на отлични производствени технологии и модерно оборудване;

● предлагане на висококачествена продукция;

● създадени стабилни позиции на международните пазари в Западна Европа, Балканския полуостров, Азия, Латинска Америка и САЩ;

● добре развита дистрибуторска мрежа и складови бази на българския пазар;

● добронамерени търговски взаимоотношения с бизнес партньорите си.

Ръководството на компанията осъществява една изключително амбициозна инвестиционна програма за развитие на отделните стратегически направления, посредством реализиране на различни проекти.

Управленската структура на "Неохим" АД се определя от Съвет на директорите, над който стои Общото събрание на акционерите на дружеството. Главен изпълнителен директор и Изпълнителен директор са официалните представляващи дружеството лица.
В структурата на дружеството фигурират девет дирекции:
1. ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ"
2. ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
3. ДИРЕКЦИЯ "КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ"
4. ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКА"
5. ДИРЕКЦИЯ "ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ"
6. ДИРЕКЦИЯ "ПРОИЗВОДСТВО"
7. ДИРЕКЦИЯ "ПРОДАЖБИ"
8. ДИРЕКЦИЯ "МАРКЕТИНГ, СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И НОВИ ПРОИЗВОДСТВА"
9. ДИРЕКЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ОБОРУДВАНЕТО"
Всяка от гореизброените дирекции има подчинени на съответния директор структурни звена. В структурата на компанията съществуват и структурни звена, които не са подчинени на Ресорен директор.
По отношение на възрастовата структура на персонала в организацията, може да се каже, че преобладават кадрите на средна възраст. Наблюдава се тенденция към пенсиониране на възрастните работници и служители и набиране на все повече млади специалисти.
По отношение на половата структура в организацията, преобладаващите кадри са от мъжки пол, поради специфичността на производството. Съотношението между работещите в "Неохим" АД мъже и жени е 60% на 40% в полза на мъжете.
По показателя образование за 2009г., кадрите, работещи в "Неохим" АД, могат да бъдат разпределени по следния начин:
Служителите със средно и средно специално образование представляват най-голям дял от всички работещи - около 45%.
Следват ги служителите с висше образование, чиито брой изразен в проценти е 50%.
Най-малък е относителния дял на работниците с основно образование - 5% от целия персонал.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Усъвършенстване на стратегическото управление на човешките ресурси във фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.