Усъвършенстване на системата за управление на човешките ресурси


Категория на документа: Икономика


РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Катедра "МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ"

ДОПУСКАМ ДО ЗАЩИТА,

Ръководител катедра:

(доц. д-р М. Кирова)

Д И П Л О М Н А Р А Б О Т А

Т Е М А: Усъвършенстване на системата за управление на човешките ресурси в организацията

ОДОБРЯВАМ,

Научен ръководител : __________

(ас. Б. Стойчева)

ДИПЛОМАНТ :_______________

(И. Костадинова)

Русе, 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА ПЪРВА Теоретични аспекти на управление на човешките
ресурси в организацията 5
1.1. Същност и характерни особености на човешките ресурси. 5
1.2. Значение и характерни особености на управлението на човешките ресурси. 10
1.3. Система за управление на човешките ресурси 18
ГЛАВА ВТОРА. Теоретични аспекти на управление на човешките ресурси в
текстилната и шивашката промишленост в България. 31
2.1. Анализ на текстилната и шивашката промишленост в България. 31
2.2. Особености на управление на човешките ресурси в текстилната и
шивашката промишленост в България. 40
ГЛАВА ТРЕТА. Анализ на системата за управление на човешките ресурси в
Нора-плам ЕООД. 47
3.1. Характеристика на дейността на Нора-плам ЕООД. 47
3.2. Анализ на системата за управление на човешките ресурси в Нора-плам ЕООД 48
3.3. Анализ на резултатите от проведено анкетно проучване относно действащата система за управление на човешките ресурси в Нора-плам ЕООД 54
3.4. Дефиниране на проблемни области и извеждане на на насоки за усъвършенстване управлението на човешките ресурси в Нора-плам ЕООД 61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 64
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 65
ПРИЛОЖЕНИЯ 66

ВЪВЕДЕНИЕ
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Усъвършенстване на системата за управление на човешките ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.