Усъвършенстване на административното обслужване в община Сливен


Категория на документа: Икономика


Усъвършенстване на административното обслужване в община Сливен

4.1 Концепция за интегрирано административно обслужване на местно ниво и за предоставяне на публични услуги

Основен приоритет на МДААР, както на централно ниво, така и в местната власт, е изграждането на работещ модел на електронно управление. Фокус на този модел са ефективните услуги, насочени към гражданите и бизнеса.

Инициативи, като стратегии за електронно управление са с насока към трансформация на управленските административни структури, посредством правилното използване на информационни и комуникационни технологии. Стремежът е да се постигне обмен на информация в реално време по дефинирани правила, с цел постигане на ефективност на процесите и от там високо качество на предоставяните услуги.

Споделеното използване на припокриваща се инфраструктура позволява намаляване на разходите, като в същото време се постига оптимизиране на времето за реакция и комплектността на услугите.

Анализите на дейността на звената по административно обслужване, показват разнопосочност в действията по организиране и различно ниво на развитие. Възниква необходимост от създаване на единни стандарти в тази дейност и предлагане на трайни нормативни решения за прилагането им във всички административни структури.

Изграждането на електронното правителство трябва да се разглежда като процес, който постоянно и динамично отразява промените и тенденциите в организацията на държавната администрация, потребителското търсене на услуги и развитието на ИКТ.

Общата цел е облекчаване и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса, чрез прилагане на организационния принцип "Едно гише", отчитайки и другите мерки за подобряване на административното обслужване, а именно:
* Уеднаквяване на понятията и концепциите за подобряване на административното обслужване, както и адекватно отразяване в действащото законодателство;
* Интегриране на информация, процеси и услуги;
* Опростяване на бизнес-средата.

Изграждането на електронното правителство е итеративен, поетапен процес, при който проучването и анализа се редуват с проектирането и разработката. Това позволява да се гарантира непрекъснатост и последователност, както и постепенното разширяване на обхвата на предлаганите електронни услуги. Поетапният подход намалява риска и позволява повече възможности за контрол и превантивна намеса.

В структурно отношение, електронното правителство представлява съвкупност от елементи и връзки между тях, функциониращи като единно цяло за постигане на определена цел. Структуроопределящите компоненти, като общински информационни системи за предоставяне на услуги на местно ниво, информационни системи от централната власт и др., са разпределени в обхвата на цялата страна.

Постигането на горното представя предлаганата интегрирана система и като "Електронна продукционна мрежа" (electronic Production Networks - ePN) - електронното подпомагане на сътрудничеството между публични или между публични и частни институции с цел съвместно предоставяне на услуги или изпълнение на обществени задължения. Това увеличава потенциала на е-правителството за увеличаване на ефикасността и ефективността, тъй като организации, които интегрират дейностите си, обикновено постигат икономии от значителен мащаб.

Очакваните ефекти от предлагана система са:
* Изграждане на по-ефикасна организация. Намалената административна тежест в резултат на по-ефективното организиране на дейностите ще намали разходите по обслужването в дългосрочен план и ще освободи средства за други дейности;
* По-голяма прозрачност при обслужването, която би могла да доведе до подобрен имидж на държавната администрация пред обществото;
* Подобрена координация между звената в рамките на административната структура и между отделните административни структури, както по хоризонтала, така и по вертикала, в посока на по-ефективно споделяне на знания, методи, средства и информация;
* Подобрени механизми за комуникация и обратна връзка от потребителите, което ще доведе до повишено участие на потребителите и техните представители в разработване на механизми на обслужване.
* Възможност за управление на качеството. Процес за удовлетворяване на заявените и предполагаеми потребности и очаквания на потребителите. Целта е създаване на условия за постигане на предварително заложените параметри и ефективното им действие в естествената среда за функциониране. Управлението на качеството ще позволи на Възложителя по ефективно да планиран и изпълнява мероприятия за създаване на доверие в потребителите за степента на удовлетвореност на техните потребности.
* Управление на конфигурацията. Елемент от управлението на качеството, който осигурява възможности за разработване и приложение на процедури за уеднаквяване на изпълнението на техническите изменения и избягване на проблеми, свързани с оперативната съвместимост и възможност за поддръжка, които са резултат от не координирани технически изменения, причинени от независими индивидуални действия. Основа за управление на конфигурацията е концепцията за управление на системата чрез основните документации. Тази концепция предварително допуска, че трябва да бъдат приети, документирани и формално одобрени набор от изисквания, чието изменение в последствие се документира така, че текущото състояние на системата да бъде известно по всяко време. Основната документация представлява и база за оценка на разходите и е основа за установяване на въздействието на техническите изменения върху тях.

На фиг. 4.1, съгласно предлаганата концепция, са отразени основните цели, свързани с визията както и ключовите дейности на териториалните центрове на електронно правителство за разработване на електронни услуги, обособени като подцели, които са от особена важност за постигане на целите.

Реализацията на интегрираните помежду си териториални центрове на електронното правителство трябва да подпомогнат дейността на администрацията по начин, по който да се постигнат следните ползи на потребителите:
* Достъпност - възможност да се комуникира с администрацията през нови канали за достъп (напр. онлайн, киоск-терминали, мобилни устройства) и по нови начини (напр. чрез посредници, на едно гише, през кол-центрове);
* Гъвкавост - възможност да се контактува в по-удобно за потребителите време;
* Ефикасност - по-ефикасна администрация, допринасяща за по-добри услуги и по-добро използване на наличните ресурси;
* Приобщаване - възможността, дадена услуга да достигне до възможно най-голям процент представители на целевата група.

Фигура 4.1. Развитие на електронното правителство и териториалните центрове на електронното правителство

Етапи на реализация. Предвижда се реализацията на концепцията да бъде в рамките на три годишен период. Конкретното решение трябва да бъде съобразено със следните изисквания:
* Етап 1. Първият етап се осъществява през първата година и ще включва изграждането на технологичната инфраструктура на взаимосвързаните мрежови опорни точки на териториалните центрове на електронното правителството; развитие на електронни услуги съгласно определен списък;
* Етап 2. Вторият етап ще се осъществява през втората година и ще включва осигуряване на необходимата структурна надеждност на системата; развитие на електронни услуги; методическа експертна дейност; експлоатационно осигуряване на опорните точки и поддръжка на постигната функционалност на предишен етап;
* Етап 3. Третият етап ще се осъществява през третата година и ще включва развитие на електронни услуги; методическа експертна дейност; експлоатационно осигуряване на опорните точки и поддръжка на постигната функционалност на предишен етап.

4.2 Концепция за електронен портал за административни услуги в област Сливен

Изграждането на интегрирана информационно комуникационна и управленска среда в административните структури на територията на област Сливен ще бъде стъпка към модернизиране на администрацията и подобряване на качеството на услугите на локално ниво, като част от изпълнението на ангажимента, поет пред ЕС за осигуряването на електронни услуги за гражданите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Усъвършенстване на административното обслужване в община Сливен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.