Условия за развитие на туризма


Категория на документа: Икономика


Изготвил:

УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

Инициирането на каквато и да е дейност в туризма, следва да се познава от потрбебностите, които са породили желанието за потрбление на конкретни туристически услуги и какви условия ще са необходими за удовлетворяването на тези потребности.
За възникването и развитието на всяка стопанска дейност са допринесли определени условия. Те могат да са общи, които действат във всички епохи и територии (доходи, свободно време,транспорт, икономическо и културно равнище и мирна политическа обстановка). Другия вид са местни те се разграничават в днешно време като генетични, който пораждат необходимостта от туризъм и реализационни условия за удовлетворяване на туристическите потребности.
ТУРИСТИЧЕСКА ПОТРЕБНОСТ
Потребностите са условия от външната среда, които определят туристическото търсене и могат да бъдат определени като фактори. Туристическите потребности са обект на изследване от различни научни области, като икономика, социология,география и др.
Производството, включително и това на туристическите услуги, не съществува самоцелно. В основата на разнообразните негови прояви е заложено задоволяването на определена обшествена туристическа потребност. Превръшането на туристически пътувания от епизодични прояви на маси хора в края на 20 век, се дължи на променените условия на живот. Туристическите потребности се превръшат в обшествени за голяма част от населението. Туристическите потребности са последствия от голям брой условия, обединени в две групи. Първата е обективни условия на живот, характеризира обстоятелствата при които преминава ежедневието на потенциалния турист. Производството поражда потребностите се прилагат и в протичащите в туризма процеси. Производството предопределя всички условия на живот в постоянното местожителство и се явява формиращ фактор за туристическите потребности на цялото население, а не само на непосредствено заетото. Живота в пренаселения град поражда необходимостта от почивка в тих и спокоен курорт, поради последцтвия като: степен на урбанизация,замърсяване на околната среда,отраслова структора на икономиката и съответстващата на нея професионална и социална структора на населението. Съвременните условия на живот се характеризират със: стреса и напрежението в големия град, анонимност на живот, пренаселване на градовете и откъсване на природата,ограничени контакти и желание за общуване с нови хора. Условията на труд стават все по-сложни, изавява се интерес към промяна на работното място и вида на трудовата дейност. Автоматизацията на производството предизвиква потребност от емоционални преживявания през свободното време. Промяна в ценностите, те се определят като "субективни", тяхната типична черта е зависимостта им от мястото на индивида в трудовия процес, доколкото той стимулира туристическите пътувания и да успее да задоволи традиционните трудови добродетели със стремеж към социални контакти, удоволствия,наслада от живота. Субективната форма на проявление на потребностите обеснява големите различия в желанията на туристите. Всеки от тях се включва в туристическия поток с финансовите си възможности,здравословно състояние,предпочитания за съдържанието на свободното време,професионални интереси и много др. Човешките потребности имат своята йерархия,която е отражение на социалната структора на обществото. Принадлежността към дадена фрупа не само очертава границите на потребностите, но и критериите на удовлетворяването им. Развитето на туристическите потребности се основава на обективната закономерност,изразена в намаляване на потрбността от физическа почивка, в полза на необходимостта от задоволяване на социални потребности. Потреблението се предхожда от "пресяване" на потребностите и на ориентацията сред големия брой и богат избор на туристически оферти. За осъществяване на едно туристическо пътуване е нужна мотивация, тя дава отговор на въпросите "защо" и "къде", тя се дели на две групи, които я стимулират: емоционална и логическа.
ТУРИСТИЧЕСКО ПОТРЕБЛЕНИЕ. ОГРАНИЧАВАЩИ УСЛОВИЯ
Налице е противоречие между безграничието на потребностите и ограниченията в потреблението.Това е една от проявите на икономическата характеристика на потреблението т.е. изразява само част от потребностите. Втората е,че потреблението определя мащабите,разнообразието,времето на производство на туристическия продукт. *До туристическо потребление се достига след задоволяване на основните човешки потребности,поради което е е масово явление в индустриално развитите общества. *Туристическото потребление е разтеглено във времето.От получаването на информация в туристическото бюро до завръщане от избраното за почивка място,минават месеци. *По-голямата част от туристическото потребление се осъществява териториално,далеч от мястото на възникване на потребностите. *Производството ма тур.услуги и стоки съвпада по време с потреблението. Предварителните производствени дейности осигуряват само предпоставки за услугите,но не и самите тях. *В туризма се потребяват нематериални блага,част от които са дадени от природата,други са представители на националната култура на посещаваната страна. *Личноното потребление на тур.услуги и стоки се осигурява финансово не само от личните доходи. Може да бъде за сметка на производствените разходи на предприятията и от разходите за пеклама,от социалните фондове на държавни и частни институции,и от обществени организации. *Туристическото потребление е винаги комплексно. Пътуването и пребиваването извън постоянното местожителство изисква ползване на голям брой и различни по своя характер услуги. *Потребностите притежават качествена изменчивост на сравнително големи периоди от време,поради зависимостта им от условия на живот в постоянното местожителство.
-Изменение на съотношението "доходи-свободно време". Това съотношение все по-малко благоприятства туристическите пътувания. Притежателите на високи доходи разполагат с по-ограничено свободно време и отлагат по-продължителни откъсвания от бизнеса. Погрешно е да се възприемат доходите на населението като ограничаващо условие. Те са фактор. За туризма е от значение само тази част от населението,която разполага с доходи над средното ниво.
-Разширяване броя и разнообразието на алтернативните оферти за свободното време. Изразява се в нарастналите продажби на развлекателни съоражения за дома, включително и спортно оборудване.По- съществена алтернатива за туристическите пътувания представлява крайноседмичния отдих. За населението с по-ниски доходи или делови заетите,това е форма за задоволяване на потребността от промяна и разтоварване,но същевременно е предпоставка за отказване от туристически пътувания.
-Разширяване на камуникациите въздейства върху туристическото потребление чрез: *Възможност за бързо разпространение на неблагоприятна информация за туристически места.Наличието на конкуренти форми на почивка и развлечение,много лесно отказва населението от рискови пътувания в далечни места. *Усъвършенстването на електрониката поражда конкурентни форми за делови срещи. Създава възможност за по-тесни,бързи и улеснени контакти между специалисти, за получаване на актуална и достоверна информация. *Потенциалният турист, чиито тур.пътувания са мотивирани от културно-познавателни интереси. Като турист той има досег само с отделни представители на културното и природно богатство на посещаваното място. За него страната е това,което туроператор е подбрал в програмата,това което е видял и хората с които се е срещал.
-Включването в туристическото предлагане на нови страни и форми е свързано с известен риск при закупуването на техния тур.продукт.
-Съвременно строителство, присъщо за новите курорти,превръща най-привлекателните планински места и морски плажове в обикновенни жилищни квартали, от които туристите са платили,за да избягат от бетонния пейзаж и условията на живота в тях.
-Политически и организационни ограничения за туристическото потребление съществуват в различни мащаби, не във всички страни. Тук се отнасят граничните и митническите формалности,ограничения достъп до природни и културни забележителности. Не са редки случаите на ограничения на туристическото потребление,съобразени с начина на живот на местното население.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Условия за развитие на туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.