Урегулирани поземлени имоти


Категория на документа: Икономика


Урегулирани поземлени имоти
Урегулираният поземлен имот представлява такъв поземлен имот, който е определен в подробния устройствен план по отношение на граници,достъп до път или алея има конкретно предназначение и режим на устройство.Режим на устройство означава начин и характер на застрояване.Урегулиран поземлен имот представлява най-малката територия в структурата на населеното място подлежаща на устройствено планиране,която се ограничава от регулационни линии.
Класификация на урегулираните поземлени имоти
1. Според предназначението
* В урбанизирани територии или територии в отделни урегулирани имоти урбанизираните територии за
- жилищни нужди,имоти
- общественото и делово обслужване
- производствени и складови дейност
- рекреационни дейности,курортен и вилен отдих
- спортни и развлекателни функции
- паркове и градини
- движение и транспорт
- инженерно-техническа инфраструктура
- комунално обслужване
- специални обекти и др
* В земеделски територии - за
- Обработваеми земи (ниви,овощни и зеленчукови градини,лозя,ливади и др.)
- Необработваеми земи (пасища,скатове,дерета и др.)
* В горски територии - за
- Гори (дървопроизводителни гори,защитни гори,рекреационни гори и др.)
- Горски земи (поляни,скали и др.)
* В защитени територии - за
- Природозащита (природни резервати,национални паркове,природни забележителности,защитени местности,плажове,крайбрежни ивици и др.)
- Опазване на обектите на културно-историческото наследство (археологически резервати,отделни квартали или поземлени имоти с културно-историческо,археологическо,етнографско или архитектурно значение)
* В нарушение територии - за
- Възстановяване и рекултивация на кариери,рудници,хвостохранилища,депа за отпадъци,свлачища,срутища и др.
2. Според собствеността
* Държавни поземлени имоти
- Публична държавна собственост
- Частна държавна собственост
* Общински поземлени имоти
- Публична общинска собственост
- Частна общинска собственост
* Частни поземлени имоти
3. Според формата
Основното изискване относно формата на урегулираните поземлени имоти е да дава възможност за реализиране на предвиденото застрояване.Границите на урегулираните поземлени имоти трябва да образуват правилна форма.По възможност те трябва да сключват прави ъгли или близки до прави ъгли,но не повече от 75˚.Границите на урегулираните поземлени имоти трябва да са по възможност успоредни със съществуващите в поземления имот (заварени) масивни сгради.
4. Според размерите
* Площ - зависи от следните фактори: предназначението на урегулирания поземлен имот,категорията на населеното място,местоположението на урегулирания поземлен имот в структурата на населеното място,техническите нормативи за устройство и застрояване на урегулирания поземлен имот в населените места,начина на застрояването,характера на застрояването (височината на сградите),конфигурацията на терена (релефа на терена),категорията на улицата,към която е ориентиран урегулирания поземлен имот и др.
* Лице към улицата - линията,която отделя урегулирания поземлен имот от улицата
Границите на урегулираните поземлени имоти се очертават с регулационни линии.Те са:
- улични регулационни линии - линиите,които определят границата на поземления имот с прилежащата улица (лице на поземления имот)
- вътрешни регулационни линии - линиите,които определят границите със съседните поземлени имоти (странични и към дъното на поземления имот)
* Дълбочина на урегулирания поземлен имот - разстоянието от уличната регулационна линия и вътрешната регулационна линия (към дъното на поземления имот)

Съгласно ЗУТ при урегулиране на поземлени имоти за ниско,свободно или свързано с два имота жилищно строителство се спазват следните размери:
- в градовете - най-малко 14м лице и 300м2 повърхност
- в курортните населени места - най-малко 16м лице и 500м2 повърхност
- във вилните зони - най-малко 18м лице и 600 м2 повърхност

С подробен устройствен план се определят размерите на:
* урегулирани поземлени имоти :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Урегулирани поземлени имоти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.