Управление производство


Категория на документа: Икономика- организиране на производството във фирмата;

- осигуряване на пълно и целесъобразно използване на разполагаемите ресурси в производствения процес;

- минимизиране задържането на оборотните средства на отделните фази (стадий) на техния кръгооборот.

Същността на оперативното управление се свежда до осъществяване на обемно планиране (планиране обема на производството), календарно планиране и диспечиране на производството.

За обемното планиране е характерно:
> съпоставяне по групи оборудване и поделения, на работата, която трябва да се изпълни за определен период с действително възможния фонд "работно време";
> реализиране на планирането на два етапа: - а) разработване на програмите (номенклатурните задачи) за поделенията на фирмата; б) определяне на параметрите за установяване на съответствията на утвърденото задание за фактически използвания фонд "работно време"'' по поделения и групи оборудване, и на сроковете и количествата на продукцията, която трябва да се произведе.
> използване на три основни подхода при планиране обема на производството, които обикновено се съчетават и се свеждат до предвиждане на: постоянен обем производство на даден продукт при постоянна численост на персонала; промяна в обема на произвежданата продукция при постоянна численост на персонала; промяна в обема на произвежданата продукция при промяна в числеността на персонала.

Календарното планиране осигурява детайлизиране на производствената програма в конкретни задания за отделните работни места и периоди от време (час, смяна, денонощие и др.). То предвижда разработване на календарен план-график за синхронизиране връзките между производствените поделения на фирмата, което от своя страна включва два етапа:
a) съпоставяне на трудопоглъщаемостта на поръчките, включени в месечната производствена програма с наличния фактически фонд "машинно" и "работно време" на дадено производствено поделение и на тази основа, избиране на метод за планиране. Той може да бъде поръчков, при който не се отчитат наличните производствени мощности и конкуренцията между поръчките; или метод на планиране според наличните производствени мощности, т.е. при отчитане конкуренцията между поръчките и необходимостта от пълно натоварване на мощностите;
b) планиране на последователността на пускане в производство на отделните поръчки при използване на различни методи, например линейно динамично програмиране.

Разработеният календарен план-график осигурява координирането на движението на отделните поръчки между производствените поделения на фирмата и регламентиране на сроковете за изпълнение на предполаганите от поръчките задачи.

Диспечирането на производството има за цел своевременно разкриване на проблемни ситуации в хода на изпълнение на плановете с различна продължителност във времето, с оглед отстраняването им и повишаване на ефективността. Средство за изпълнение на тази цел е системното провеждане на отчет и контрол на изпълнението на плановете на фирмата.

Основополагащият характер на управлението на производството като функционално направление на фирменото управление предопределя разнообразния кръг от проблеми, обект на неговото внимание.

3. ФИРМЕНА ЛОГИСТИКА

С повишаване сложността и динамичността на задачите пред фирменото производство, непрекъснато се усъвършенства неговата организация, така, че да се увеличават пазарните предимства на фирмите. През последните десетилетия се утвърждава и задълбочава интегрираният подход към производството на продукция. При него производството се осъществява на основата на изпълнение на поръчки, като при това се интегрира изпълнението на процесите снабдяване, производство, транспортиране и реализация.

В тази връзка, освен традиционния подход в организацията на производството, при който в съответствие с разработен график произвежданият продукт преминава от една операция към друга при единствено условие предшестващата операция да е завършена, се появява и друг подход. Според него производството на съответен продукт се осъществява на базата на искане-заявка от последващ участък към предшестващ производствен участък с оглед намаляване на запасите.

Основата на подобни и други усъвършенствания на функционирането на производството, с оглед неговото качествено, своевременно и комплексно осъществяване, е логистиката1.

Съкращаването на продължителността на производствения цикъл и намаляването на запасите са основни цели на фирмената логистика. Тя отразява управлението на процесите на движение на материалните и/или информационните потоци по всички етапи на възпроизводството във фирмата - от снабдяването до получаването на готовия продукт от потребителя.

Основното съдържание и предназначение на фирмената логистика намира израз в някои нейни основни понятия и принципи:

Логистичната операция представлява обособена съвкупност от действия, които са насочени към преобразуване на материален и/или информационен поток.

Логистичната система е адаптивна система с обратна връзка, която изпълнява едни или други логистични операции, като по правило включва подсистеми и има връзки с външната среда.

Основните принципи на логистиката се свеждат до:

1) постигане на балансираност на производството, респ. саморегулиране;

2) осигуряване на гъвкавост спрямо внасяни от клиентите изменения;

3) оптимизиране на обемите на запасите;

4) управление на материалните потоци;

5) моделиране на движението на потоците и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление производство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.