Управление производство


Категория на документа: Икономика


- информацията от прогнози за търсенето на съответната продукция;

- съвременните изисквания и стандарти към съответните продукти;

- отчетните данни за реализацията на продукта през предшестващи периоди;

- разчетите за производствения капацитет, необходим за изпълнение на производствената програма.

При разработването на производствената програма на фирмата се отчитат два ограничителя:
> минимален обем на производството, който осигурява приходи, равни на направените за него разходи;
> максимално възможен обем на производството, отразяващ максималните възможности на производствения капацитет на фирмата (годишен обем производство, който може да бъде реализиран от изградената и функционираща във фирмата производствена система).

В рамките на двата ограничителя фирмата определя, планира обема на производството си и създава своята производствена програма, като изхожда от максималното количество продукти, които може да реализира на пазара, при съответна степен на използване на наличния производствен капацитет. При ситуация, в която търсенето на продукцията на фирмата е по-голямо от възможностите на нейния производствен капацитет, последният е целесъобразно да се увеличи чрез предприемане на съответна иновационна и инвестиционна дейност.

Производствената програма съдържа различни показатели, които се обособяват в две групи:
- относно продукцията - това са показателите обем , номенклатура, асортимент, качество;
- относно осигуряването с необходимите ресурси - това са показателите свързани с производствен капацитет, материали, работна сила, финансови средства.

Самата технология на разработване на производствената програма на фирмата най-общо предполага извършване на следните действия:
- съставяне на списък от наименования на продуктите, които ще се произвеждат, т.е. на номенклатурата;
- подготвяне на задание за производство на отделните номенклатурни позиции на продуктите, в т.ч. по видове и асортимент;
- определяне на показателите за обема на производството на продукцията в натурални и стойностни измерители и на другите показатели.

По такъв начин съставената производствена програма съдържа отговорите на основни въпроси, свързани с управлението на производството, касаещи по-конкретно:
- вида и количеството на продуктите за производство;
- сроковете за производство по видове и продукти;
- равнището на качеството на продуктите;
- резервите за увеличаване на производството на продукция, при необходимост;
- размера на необходимите за изпълнението на производствената програма ресурси от различен вид.

Когато продуктите, които предлага фирмата са услуги, е очевидно, че "При планиране на производството на услугите следва да се отчитат техните специфични особености и различия". По конкретно, при планиране извършването на услуги трябва да се има предвид, че:
* предоставянето на услуги се организира в съответствие с месторазположението на потребителите, а не на производствените фактори;
* планирането във времето на работата, свързана с услугите се предопределя предимно от потребителите, а не от технологични изисквания;
* трудно различими са дейностите по производството и маркетинга.

Планирането и използването на производствения капацитет на фирмата е другият основен въпрос на управлението на производството. Производственият капацитет е показател, който отразява максимално възможното, за определен период от време (смяна, денонощие, месен, година), производство на продукция със съответна номенклатура, асортимент и качество, при най-пълно използване на оборудването и производствените площи и при прилагане на съвременни технологии и организация на труда и производството. Производственият капацитет се определя за производството на фирмата като цяло и за нейните производствени подразделения, като се започва от определяне капацитета на отделните работни места, след това на участъците и накрая общо за фирмата. Той се установява и по видове произвеждана продукция. Характерни моменти които трябва да се имат предвид при определяне на производствения капацитет са:
a) трябва да е обвързан с производствената програма;
b) обикновено се измерва в същите единици, в които се планира производството на съответната продукция в натурално изражение;
c) когато е свързан с предоставяне на услуги, се предопределя от т.нар. "пиково" търсене на услуги от потребителите, а не от средното равнище на търсене;
d) размерът му зависи от фактори като : равнище на технологията на производство, номенклатура и асортимент на продукцията, качество на продукцията, организация на труда, ресурсна осигуреност и др.;
e) характеризира се чрез разновидностите си - проектен, усвоен, фактически, планов, балансов производствен капацитет и др.;
f) в рамките на един планов период може да промени размера си в резултат на подмяна на остаряло оборудване, повишаване производителността на оборудването, изменения в структурата на използваните материали, в режима на работа на оборудването и др.;
g) увеличаването му се постига, чрез реконструкция, модернизация, разширение на използваното оборудване и/или въвеждане на ново.

Измененията в производствения капацитет през плановия период, които предопределят потенциалния обем на продукцията в производствената програма, намират израз в т.нар. баланс на производствените мощности, представен в Таблица 1.

Средногодишната производствена мощност (капацитет), с която се обвързва производствената програма, се определя чрез прибавяне към мощностите в началото на годината на средногодишното им увеличение и се извади средногодишното им намаление. За изчисляване на средногодишното увеличение (намаление) на производствената мощност, произведението от обема на въвежданата (излизащата) през годината мощност и броя на оставащите пълни месеци до края на годината, се разделя на 12.

Задачите, свързани с непосредственото изпълнение на производствената програма влизат в контура на т.нар. оперативно управление, чието осъществяване е свързано в основни линии с :

- формулиране на текущите задачи на производството на фирмата;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление производство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.