Управление производство


Категория на документа: Икономика


ТЕМА 9
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ФИРМАТА

1. ФИРМЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО КАТО ОБЕКТ НА УПРАВЛЕНИЕ

За реализиране на основната си цел - получаване на печалба чрез задоволяване на потребности на пазара, преобладаваща част от фирмите осъществяват производство. В съответствие с предмета на своята дейност те получават "на входа" ресурси, които се превръщат "на изхода" в продукция (резултат).

Процесът на трансформация на получаваните от обкръжаващата среда ресурси в съответни продукти за задоволяване на потребности в обществото, теорията и практиката на мениджмънта (управлението) се означава като производство. По конкретно, производството е съвкупност от трудови и технологични процеси, свързани със създаването на полезни продукти за удовлетворяване на производствени и лични потребности. Негови основни компоненти, взаимовръзката между които се представя с т.нар. производствена функция, отразяваща връзката между "изхода" и "входа" на производствената система са "ресурси - производствен процес - продукти (услуги)".

Ресурсите включват постъпващите за целите на производствения процес във фирмата машини, съоръжения, материали, суровини, жив труд, финансови средства, информация и др.

Производственият процес е съвкупност от организирани в пространството и времето дейности по преобразуването на ресурсите в конкурентни продукти, които със своето количество и качество осигуряват постигането на фирмените цели.

Продуктите са резултати от протичането на производствен процес и могат да бъдат: материални продукти; нематериални продукти; услуги; продукти, които са резултат от непрекъснат процес и др.

При взаимодействието й с външната среда, производствената система, включваща вход, процес и изход, предполага реализирането на следните основни връзки и взаимодействия:
* различното комбиниране на входните елементи - ресурсите, предопределя съдържанието на производствения процес и на изходните елементи на системата - продуктите;
* същевременно, продуктите, предопределени от потребностите на пазара, на свой ред предопределят производствената технология, вида и количеството на необходимите ресурси.

Като цяло, производствената система на една фирма има за цел да създаде продукция с търсените на пазара количество и качество, с възможно най-малко разходи и в най кратък срок от време.

В рамките на общия производствения процес по създаване на фирмената продукция се различават :

- основен производствен процес, произтичащ от предмета на дейност на фирмата и свързан непосредствено с получаването на нейната продукция;

- спомагателен производствен процес, насочен към изработване на друга продукция (технически приспособления, инструментариум и пр.), която е необходима за нормалното осъществяване на основния производствен процес;

- обслужващ производствен процес, предназначен да осигурява условия, необходими за протичането на основния и спомагателния процеси (вътрешно фирмен транспорт, контрол по качеството и др.).

Според мащаба на изработваната еднородна продукция, производственият процес може да бъде :

- масов - когато се произвежда голямо количество еднородна продукция за продължителен период от време;

- сериен - когато през определени периоди (интервали) от време се произвежда различен вид еднородна продукция;

- индивидуален - когато се произвеждат единични бройки от уникална продукция.

В зависимост от характера на протичане във времето, производственият процес бива:

- прекъснат (дискретен) - протича с прекъсване (във времето);

- непрекъснат- протича без прекъсване във времето.

Степента на използване на технически средства в производствения процес предопределя следните му разновидности :

- ръчен производствен процес - изпълнява се без използване на машини и механизми;

- машинно-ръчен производствен процес - предполага използването на машини и механизми, но задължително и участие на ръчен труд;

- машинен производствен процес - протича при използване главно на различни машини и механизми, при ограничено участие на работници;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление производство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.