Управление на труда. Работна среда


Категория на документа: Икономика
ФАКУЛТЕТ ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ
КАТЕДРА ИКОНОМИКА И СЧЕТОВОДСТВО В ТРАНСПОРТА

КУРСОВА РАБОТА
ПО
ДИСЦИПЛИНАТА
"ИКОНОМИКА НА ТРУДА"
НА ТЕМА

Изготвил: Проверил:
Радка Ботева Христова
Спец.'' Икономика на транспорта'' доц. д-р Д. Тодорова
Група 4921
София

2013г.

1. Представяне на фирмата (предмет на дейност).
2. Видове длъжности и длъжностни характеристики.
3. Брой персонал.
4. Работно време.
5. Система за оценка квалификацията на персонала-атестация.
6. Средна работна заплата-форми и системи на заплащане.
7. Почивка през работния процес.
8. Условия за безопасност на труда.
9. Мотивация на персонала.
10. Обучение.
11. Концепция и управление на човешките ресурси.

ВЪВЕДЕНИЕ

Държавно предприятие "Национална компания Железопътна инфраструктура" е държавно предприятие по смисъла на чл.62, ал.3 от Търговския закон, образувано на основание чл.9, ал.1 от Закона за железопътния транспорт.
Предприятието е управител на железопътната инфраструктура с предмет на дейност: осигуряване използването на железопътна инфраструктура от лицензирани превозвачи при равнопоставени условия, осигуряване безопасността на превозите по железопътната инфраструктура и извършването на дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура.
Предприятието организира дейността си в съответствие с дългосрочния договор с държавата по чл. 25, ал. 1 от ЗЖТ, дългосрочната програма за развитие на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура и годишните програми за изграждане, поддържане, ремонт, развитие и експлоатация на железопътната инфраструктура.

Административно - управленската и организационна структура на ДП"НКЖИ" към 31.12.2012 г. е представена на следната органиграма:

СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА

Данните за списъчния брой на персонала през 2011 и 2012 година в предприятието са представени на Таблица 1.

Отчетеното намаление на персонал в края на 2012 година в сравнение с края на 2011 година е резултат от продължилия процес на преструктуриране в ДП "НКЖИ". Този процес е доказано ефективен във времето, от гледна точка на постигнато оптимизиране на разходите чрез подобряване организацията на труда и дейностите, ефективно използване на материални, финансови и човешки ресурси и повишаване на производителността на труда.

Промяната в списъчния състав към 31.12.2012 година в сравнение с 31.12.2011 година е представена на диаграма 1

Структурата на персонала на ДП "НКЖИ" към края на 2012 г. е представена по следните признаци:
1.По дейности:
Изменението в броя на работниците и служителите към 31.12.2012 г. спрямо 31.12.2011 г. в четирите основни дейности в ДП "НКЖИ" е представено на Диаграма 2.
Извод: През 2012 година спрямо 2011 година, намалението на персонала по дейности в проценти е както следва:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на труда. Работна среда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.