Управление на труда. Работна среда.


Категория на документа: Икономика
ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ

"Тодор Каблешков"

К У Р С О В А Р А Б О Т А

по дисциплината "Икономика на труда"

Проверил:
Доц. д-р Даниела Тодорова
Гл. ас. Гергана Кирилова
Изготвил:
специалност "Икономика на транспорта"
с образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

задочно обучение
Група 4911, Факултетен №

Управление на труда. Работна среда.

Съдържание:

Характеристика и анализ на работната среда.
o Теоретична част - представяне на предприятието/фирмата (предмет на дейност)
o Видове длъжности и длъжностни характеристики
o Брой персонал
o Работно време
o Система за оценка квалификацията на персонала - атестиране
o Средна работна заплата - форми и системи на заплащане
o Почивка през работния процес
o Условия за безопасност на труда
o Мотивация на персонала
o Обучение
o Концепция за управление на човешките ресурси в предприятието/фирмата.

o Представяне на предприятието, в което работя (предмет на дейност)

БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНА ЖЕЛЕЗНИЦА е еднолично акционерно дружество с държавно имущество и с предмет на дейност: предоставяне на железопътни транспортни услуги за превоз на пътници или товари във вътрешно или международно съобщение и всички други дейности, които не са забранени със закон.
Едноличен собственик на капитала е Държавата - Министерски съвет. Дружеството се представлява от изпълнителен директор, а СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ - определя стратегията и плановете на дружеството и осъществява инвестиционна политика; организира изработването и приема фирмената, пазарната, техническата, технологичната, организационно- производствената, управленската и социалната стратегия на дружеството.

Съгласно Закона управлението на БДЖ се осъществява от държавата, представлявана от Министъра на транспорта и съобщенията. Той назначава Съвета на директорите на БДЖ. С членовете на Съвета на директорите и с Изпълнителен директор на БДЖ, Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията сключва договори за управление.

Цялостната дейност на БДЖ се организира, ръководи и контролира от Изпълнителен директор, който се назначава от Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията по предложение на Съвета на директорите. Той провежда кадровата и търговската политика на поделенията, осъществява оперативното управление на превозния процес и се отчита за своята дейност пред Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в съответствие с договора за управление.
Управлението на БДЖ обхваща планиране и контрол на дейността, технология и организация на превозите, търговска политика, маркетинг и проучване на пазара, планиране на влаковата работа, контрол на качеството на обслужване, информационно и търговско обслужване в гарите и във влаковете и експлоатация на пътническите вагони.

Българска държавна железница е една от най-сложните стопански системи у нас. Тя разполага с необходимата материална база, професионална подготовка, опит и международни контакти за извършване на железопътни транспортни услуги.
БДЖ членува в редица международни професионални организации.
Участва в търговски, финансови и други международни дружества.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на труда. Работна среда. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.