Управление на структурните фондове


Категория на документа: Икономика


УКРЕПВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО

Предложението съдържа специални разпоредби за укрепване на партньорствата и насърчаване на активното участие на социалните партньори и неправителствените организации (НПО) в инвестициите на ЕСФ. В него се предвижда целесъобразен размер средства от ЕСФ да бъдат отпуснати за действия по изграждане на капацитет по отношение на социалните партньори и неправителствените организации в по-слабо развитите региони.

ЗАСИЛВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Социалните иновации и дейностите за транснационално сътрудничество се насърчават чрез по-високи нива на съфинансиране за определените приоритетни оси; чрез специфични мерки за програмиране и мониторинг; както и чрез засилена роля на Комисията при обмена и разпространението на добри практики и съвместни действия в целия Съюз.

ЗАСИЛВАНЕ НА АКЦЕНТА ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ

С оглед подобряване на ефективността на действията на ЕСФ се предвиждат специални разпоредби, които да осигурят концентриране на ресурсите. Освен това се определят общи показатели, които да позволят по-строг мониторинг и да улеснят извършването на оценка на въздействието на инвестициите по линия на ЕСФ на равнище ЕС.

ОПРОСТЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

За да се улесни използването на ЕСФ, по-специално от малките оператори, в проекта на регламент се предлагат по-опростени варианти за разходите. Освен това се предлага за малките операции държавите членки да бъдат задължени да използват стандартни таблици за разходите за единица продукт или еднократните суми. Това може да облекчи административната тежест за до 50 % от проектите.

ЗАСИЛЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Въвеждат се специфични разпоредби за финансовите инструменти с цел насърчаване на държавите членки и регионите да прибягват до ЕСФ, като по този начин увеличат капацитета му за финансиране на дейности в подкрепа на заетостта, образованието и социалното приобщаване.

Кохезионен фонд

Кохезионният фонд помага на държавите членки с БНД на глава от населението под 90 % от средния за ЕС-27 да инвестират в транспортните мрежи TEN-T и в околната среда.

ПОДПОМАГАНЕ НА ТЕМАТИЧНАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ

В областта на околната среда Кохезионният фонд ще подкрепя инвестиции в мерки за приспособяване към изменението на климата и предотвратяване на рискове, инвестиции в сектора на водоснабдяването и този на отпадъците, както и в градската среда. В съответствие с предложенията на Комисията за многогодишна финансова рамка инвестициите в енергетиката също могат да се ползват от подкрепа, при условие че имат положително въздействие върху околната среда. Поради тази причина инвестициите в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници също могат да получат подкрепа. В областта на транспорта, освен инвестициите в трансевропейската транспортна мрежа TEN-T, Кохезионният фонд ще подпомага инвестициите в транспортни системи и градски транспорт с ниски въглеродни емисии.

Европейско териториално сътрудничество

Европейското териториално сътрудничество е цел на политиката на сближаване и осигурява рамка за обмен на опит между националните, регионалните и местните участници от различни държави членки, както и съвместни действия за намиране на съвместни решения на общи проблеми. Това е още по-важно, като се има предвид, че предизвикателствата, пред които са изправени държавите членки и регионите, все по-често пресичат националните/регионалните граници и изискват общи съвместни действия на съответното териториално равнище. Европейското териториално сътрудничество също така може да има важен принос за подпомагане на залегналата в новия Договор от Лисабон цел за териториално сближаване. Предлага се отделен регламент за европейско териториално сътрудничество, който отчита по-добре характера на програмите с участието на много държави и предвижда по-конкретни разпоредби за програмите и операциите за сътрудничество в отговор на исканията, изразени от голям брой заинтересовани страни. В този смисъл в предложението се споменава участието на трети държави с цел да бъдат отразени по-добре реалните измерения на сътрудничеството. По-систематично е застъпена и ролята, която могат да изиграят в областта на сътрудничеството европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС).

ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

В предложението са посочени наличните финансови средства за всеки поток и критериите за отпускането им на държавите членки. Те ще се разпределят както следва:
• 73,24 % за трансгранично сътрудничество;
• 20,78 % за транснационално сътрудничество;
• 5,98 % за междурегионално сътрудничество.

Това включва и продължаване на механизма за прехвърляне на средства за дейности за сътрудничество по външните граници на Съюза, за които се предоставя подкрепа по линия на Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) и Инструмента за предприсъединителна помощ. Насърчава се сътрудничеството по програмите по цел "Европейско териториално сътрудничество" и програмите, финансирани по външните инструменти.

УКРЕПВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПОДХОД И КОНЦЕНТРАЦИЯ

Разпоредбите относно тематичната концентрация и инвестиционните приоритети подобряват стратегическата насоченост на програмите. Програмите могат да избират приоритети от тематична гама, обвързана със съответстващи инвестиционни приоритети, за които сътрудничеството ще донесе най-голяма добавена стойност. Освен това критериите за избор са формулирани по-стриктно, за да се гарантира, че финансови средства получават действително съвместни операции. Програмите също така ще подлежат на преглед на изпълнението. Като се има предвид евентуалното припокриване между съществуващите и бъдещите макрорегиони, морски басейни и транснационални програмни райони, предложеният регламент изрично предвижда възможност в рамките на транснационалното сътрудничество да се предоставя подкрепа за разработване и изпълнение на макрорегионални стратегии.

АКЦЕНТИРАНЕ ВЪРХУ ОПРОСТЯВАНЕТО, РАЦИОНАЛИЗИРАНЕТО И НАМАЛЯВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ

Предвиждат се и опростени механизми за изпълнението, финансовото управление и контрола. Например намален е броят на органите, които участват в изпълнението на програмата, а ролите и отговорностите са допълнително дефинирани. Предлага се и набор от подобрени показатели.

Европейска група за териториално сътрудничество
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на структурните фондове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.