Управление на структурните фондове


Категория на документа: ИкономикаДългосрочната визия за България обединява две конкретни средносрочни цели за програмния период 2007-2013 г. Същите бяха разработени на базата на приоритетите на ЕС и са в съответствие със Стратегическите насоки на Общността (СНО)68:

• Засилване на конкурентоспособността на икономиката с оглед на постигането на висок и устойчив растеж;

• Развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.

Първата цел е насочена към успешно реално сближаване посредством намаляване на разликата между нивото на БВП на глава от населението в ЕС и България. В същото време тя има за цел да осигури, че ползите от растежа се разпределят върху цялата територия и всички райони на България и че ръстът на доходите не е за сметка на екологичните и социалните условия. Основното е да се подобри необходимата база за развитие на конкурентоспособна икономика, увеличавайки възможностите както за иновации, така и за използване на новите технологии. Като ключови фактори за устойчивото развитие българската политика посочва необходимостта от развитие на необходимата физическа инфраструктура, от модернизиране и преструктуриране на индустриалния сектор и сектора на услугите не само от гледна точка на технологиите, внимание ще бъде отделено на ИКТ, като например широколентовите комуникационни технологии, които ще спомогнат за стимулиране на растежа в по-откъснатите общности и намаляване на човешкия поток към големите градове, както и за инвестициите в екологични технологии. Иновациите са важен фактор за подобряването на конкурентоспособността на международните пазари на стоки, услуги и капитали, също както и начин за подобряване на средата в страната. Освен това създаването на "умна" администрация е основно изискване за икономическия растеж и по-добрите работни места. Това предполага да бъдат предприети и допълнителни подобрения в изпълнението на законодателството, създаването и изпълнението на политики заедно с всички партньори, повишена прозрачност, улеснената регулаторна среда за бизнеса и предоставянето на ефикасни обществени услуги. За постигане на първата цел е необходимо подобряване на имиджа на страната и нейните региони като привлекателно място за инвестиции и работа, осигурявайки достъпност до ефикасна и безопасна транспортна инфраструктура и насочване на средствата в екологичната инфраструктура с оглед на засилването на връзката между защитата на околната среда и икономическия растеж.

Втората цел е насочена към увеличаване на заетостта и производителността, качеството и конкурентоспособността на работната сила, повишаване на броя заети лица, намаляване на безработицата, подобряване на жизнения и здравословен стандарт и социално приобщаване на хората в неравностойно положение, малцинствата и уязвимите групи. Освен това стратегията за растеж предполага необходимост от инвестиции в образованието, професионалното обучение, ускоряване на внедряването на нови технологии и изграждане на връзки между научния, образователния и производителния сектор. Политиката на страната ще бъде ориентирана към гарантиране на приспособимостта и мобилността на работната сила. Постигането на политическите цели, дефинирани в Интегрираните насоки за растеж и заетост (2005-2008), както и принципите на устойчивост изискват постоянна ангажираност за развитие на човешкия капитал, включително науката и иновациите, както и за социално приобщаване и равен достъп до и качество на социалнат.

За да постигне цялостните средно-срочни цели, България трябва да се фокусира върху четири стратегически приоритета - три тематични и един териториален:
• Подобряване на базисната инфраструктура;
• Повишаване качеството на човешкия капитал с акцент върху заетостта;
• Насърчаване на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто управление;
• Поддържане на балансирано териториално развитие.

ОП са разработени при следване на принципа за партньорство, като предоставят условия за ефективно изпълнение на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) чрез осигуряване на осведоменост на обществеността и зачитане интересите на всички заинтересовани страни. Структурата на оперативните програми е организирана съобразно институциите в България, които отговарят и за националните политики в съответните сектори, така че да се гарантира адекватна секторна координация. Програмните документи на ОП Регионално развитие и Цел 3 "Европейско териториално сътрудничество" се управляват от Министерството на регионално развитие и благоустройството, за да се осигури синхронизиран подход и допълване.

Оперативна програма "Транспорт" включва интервенции, съгласно Приоритет 1 от НСРР "Подобряване на базисната инфраструктура". Той цели изграждането на балансирана и устойчива транспортна система чрез развитие и модернизация на ключовата транспортна инфраструктура за връзки от национално, трансгранично и европейско значение. Програмата също фокусира върху пълното интегриране на националната транспортна система в европейската транспортна мрежа и подобряване на качеството и сигурността на транспортните услуги. Завършването на транс-европейската транспортна мрежа е важно за подобряване на териториалното сближаване и подобряване на конкурентоспособността и потенциала на растеж на България и на разширения Европейски съюз. Оперативна програма "Транспорт" концентрира определените средства в четири приоритета извън техническата помощ. Повече от 80% от средствата покриват нуждите за развитие на пътната и железопътната инфраструктура по основните национални и транс-европейски транспортни оси, както е показано на диаграмата по-горе. Третият приоритет на ОП се отнася към подобряването на интер-модалността за пътници и товари. Четвъртият приоритет на ОП допълва развитието на сектора чрез осигуряване на подкрепа за морските и вътрешно-водните пътища.

Приносът на ОП Околна среда към НСРР е двустранен: развитие на екологичната инфраструктура в подкрепа на Приоритет 1 на НСРР "Подобряване на базисната инфраструктура"; и подобряване, опазване и възстановяване на природната среда и био-разнообразието с цел принос към Приоритет 4 на НСРР "Балансирано териториално развитие". При формулирането на конкретните цели на програмата са взети предвид Стратегическите насоки на Общността за Кохезионната политика, както и главните приоритети на ЕС във връзка с трудовата заетост, ръста и устойчивостта (Лисабон, Гьотеборг). За да се осигури допълняемост с други политики на ЕС и въз основа на анализа на сектора, политиката е фокусирана върху опазване и подобряване на състоянието на водните ресурси; подобряване на управлението на отпадъците и опазване на почвите; запазване на био-разнообразието и защита на природата.

Общата цел на ОП "Развитие на Човешките ресурси" е повишаване качеството на живот чрез подпомагане на заетостта, достъпа да образование с високо качество, обучаване през целия живот и социално включване. Тази цел отговаря на Приоритет 2 на НСРР. Приоритетите на ОП са в съответствие с приоритетите на Европейската стратегия за заетостта, Съвместната оценка на приоритетите за заетостта в България (СОП), Съвместния меморандум за включване (СМВ) и Стратегическите насоки на Общността за програмния период 2007-2013 г. за силна, конкурентоспособна, адаптивна и все по-мобилна работна сила. ОП "Развитие на Човешките ресурси" включва здравеопазване, образование и социални услуги, като ги допълва с активно развитие на пазара на труда и дейности ориентирани към конкурентоспособност, гъвкавост и адаптивност. По този начин ОП РЧР се фокусира върху следните седем приоритетни области:

- Подкрепа на устойчивата заетост и развитие на отворен пазар на труда;

- Повишаване на адаптивността и конкурентно-способността на работната сила;

- Подобряване качеството на образованието и обучението;

- Подобряване на условията за достъп до образование и обучение;

- Социално включване и заетост чрез развитие на социална икономика;

- Подобряване на ефективността на институции на пазара на труда, на социалните и здравните услуги;

- Насърчаване на транс-националното сътрудничество в сферата на заетостта.

В хода на нейното изпълнение програмата ще се възползва от добрите практики и водещите принципи на инициативата на Общността "EQUAL" - равенство на половете, иновации, структуриране, партньорство и транс-национално сътрудничество.

Главната цел на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" е развитието на динамична икономика, конкурентноспособни предприятия на европейския и световния пазар, в изпълнение на дейностите,предвидени в Приоритет 3 на НСРР "Стимулиране на предприемачеството, благоприятна бизнес среда и добро управление", съвместно с ОП "Административен капацитет". Двете специфични цели на ОП - насърчаване на иновациите и увеличаване ефективността на предприятията, както и подобряване на бизнес средата, в която те работят, ще допринесе за подобряване на общата конкурентоспособност на икономиката. Насърчаването на икономика базирана на знанието и иновационните дейности е отделен приоритет в ОП, който ще засили връзката между науката и бизнеса и ще увеличи разходите на предприятията за научни изследвания и ще увеличи добавената стойност на произведените стоки и услуги. Намаляването на потреблението на енергия и ресурси, модернизирането на оборудването, технологиите и производствения процес ще спомогне за увеличаването продуктивността на труда и ефикасността на производството като цяло. Повишаването на ефективността на предприятията и насърчаването на благоприятна бизнес среда е ОП приоритетът, който концентрира най-високия дял от финансирането и се очаква да постигне необходимия "ефект на лоста" за изпълнението на общите и специфичните цели на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". Другите два приоритета на ОП са организирани около достъпа до финансиране за развиващи се предприятия и цялостното засилване на международните пазарни позиции на българската икономика.

Оперативна програма "Административен капацитет" съдържа интервенции, както е предвидено в Приоритет 3 на НСРР "Стимулиране на предприемачеството, благоприятна бизнес среда и добро управление". По този начин ОП има за цел основно гарантирането на една ефективна, целенасочена, професионална и насочена към гражданите и бизнеса държавна администрация. Специфичните цели на програмата са: прилагането на принципа на добро управление и повишаване доверието на гражданите и бизнеса в администрацията; модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация; подобряване качеството на услугите и широкото използване на ИТ. ОП "Административен капацитет" включва също компонент за човешките ресурси в гражданското общество, особено изграждане на партньорства с администрацията и допринасяне към ефективен процес на формулиране на политики.

ОП "Регионално развитие" е насочена към практическо изпълнение на Приоритет 4 на НСРР "Балансирано териториално развитие". Цялостната логика на интервенциите взема под внимание значението на градските центрове, определянето на тяхната необходимост от развитие, както и развитието на техните съседни и периферни райони. Този набор от дейности ще се допълва от други проекти, насочени към подобряване на териториалната, вътрешна и външна свързаност, както и към подпомагане на малките общини с по-малък технически и институционален капацитет чрез насърчаване на сътрудничество между общините за интегрирано развитие. Подкрепата ще се предоставя на група територии с потенциал за туризъм, благоприятни за икономическа диверсификация. По този начин ще бъдат оценени културните и природните ресурси, и ще се подпомогне маркетинга на туристическите дестинации. В допълнение ОП "Регионално развитие", поради своя териториален характер, съдържа:

• два приоритета, устойчиво и интегрирано градско развитие и устойчиво развитие на туризма, които пряко допринасят за Приоритет 2 на НСРР "Повишаване качеството на човешкия капитал с фокус върху заетостта" чрез повишаване нивата на трудова заетост на местно равнище;

• един приоритет, регионална и местна достъпност, и особено развитието на ИКТ инфраструктурата, допълващ Приоритет 1 на НСРР "Подобряване на базисната инфраструктура" и обезпечава предпоставки за по-широко използване на е-правителство (насърчавано в рамките на Приоритет 3 на НСРР "Стимулиране на предприемачеството, благоприятна бизнес среда и добро управление").
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на структурните фондове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.