Управление на структурните фондове


Категория на документа: Икономика


За всеки програмен период се разработват конкретни нормативни изисквания, които се отнасят непосредствено до етапа на програмиране на Структурните фондове. Принципите на управление и на програмиране на СФ са представени в основния регламент за СФ6. В този регламент са изискванията за организиране на предварителни оценки на оперативните програми.

В държавите членки финансирането по определени приоритети се осъществява под формата на оперативни програми, в които за определените приоритети в Националния стратегически рамков документ (Национална стартегическа референтна рамка) са описани мерките за интервенции.

За всеки програмен период се разработва основен програмен документ който включва целите, приоритетите на страната, които следва да бъдат финансирани от За програмния период 2007-2013, основен стратегически документ е Националната стратегическа референтна рамка (НСРР)7. За следващия програмен период (2014-2020) стратегическият документ ще бъде договор за партньорство.

Към Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) се разработват 7 оперативни програми - Транспорт, Околна среда, Развитие на човешките ресурси, развитие на конкурентноспособност, административен капацитет, регионално развитие, Техническа помощ8. "Оперативна програма е документ, представен от държава-членка и одобрен от Комисията, който определя стратегия за развитие съгласно набор от приоритети, които следва да се осъществят с помощта на фонд, или в случая на цел "Сближаване", с помощта на Кохезионния фонд и на ЕФР9Р.

ОП са за специфичните цели, за чието постигане ще бъдат осъществени конкретни интервенции. Специфичните цели се определят на базата на анализа на текущото положение и дефинираните от него социално-икономически проблеми, като същевременно дават дългосрочна посока на развитието на страната в глобален аспект. Всеки приоритет на ОП се изпълнява от опреции/ мерки. Операцията еосновен елемент на програмата която обхваща проекти с определен бюджет и продължителност. Необходимо е мерките, чрез които се реализира един приоритет да не се припокриват с мерки от други приоритети и програми. Операцията има съответен обхват и покрива проблеми към които е адресирана. Приоритетите и операциите по оперативните програми не трябва да се припокриват.

Към настоящия момент оперативните програми са секторни, единствено оперативната програма за регионално развитие има регионален разрез. Управлението им е централизирано т.е от Управляващи органи към министерствата, които осъществяват управлението и следят за изпълнението на оперативните програми.

В програмирането е необходимо да има обвързаност между оперативните програми с регионалните планове и обшинските планове.

В оперативните програми основно се съдържа:
* анализ на сектора (силни и слаби страни);
* обосновка на възприетите приоритети (според насоките на Общността и националната стратегическа референтна рамка);
* специфични цели на приоритетните оси;
* финансови планове;
* осъществяване на програмите (изброяване на управляващите, одитиращите и сертифициращите органи; описание на системата за оценка и наблюдение);
* индикативен списък на големите проекти (т.е. на проектите, които надвишават 25 млн.евро.
1.4 Програмиране на структурните фондове- еволюция 2000-2006 и 2007-2013 г.

Програмирането се осъществява на три равнища и има три нива на целите: на ниво програма - обща цел, на ниво приоритети - специфична цел, и на ниво мерки оперативна цел. Общата цел на по-ниското равнище кореспондира на пецифичната цел от по-високото равнище и обратно, като оперативни цели съществуват само на равнището на мерките.
Програмен период (2007-2013 г.) се предвижда редица съществени промени в начина на действие на фондовете на ЕС, като основните области на промяна са:

* променя се фокусът на кохезионната политика, който се премества върху повишаването на регионалната конкурентоспособност (Лисабонската стратегия) и се отделя особено внимание на териториалното сближаване10;

* променя се географският обхват на районите, печелещи от кохезионната политика;

* приоритетни теми стават иновациите, икономиката на знанието, достъпност и услуги от общ интерес, превенция на риска и на околната среда, заетост, обучение и адаптиране, социална интеграция; Основната цел на документа е да определи приоритетите на Общността по отношение на кохезионната политика с огледзасилване на синергията със и подпомагане изпълнението на Лисабонската стратегия. Те се отнасят само до националните и реалните инвестиции, съфинансирани със средства от структурните и кохезионния фондове. Докато предложенията за регламенти определят целта и обхвата на подкрепата от всеки отделен фонд, Стратегическите насоки идентифицират в рамките на този обхват областите на подкрепа и избираемите дейности, които са важни за реализиране приоритетите на Общността.
Изведени са три приоритета:
1) Повишаване привлекателността на районите и градовете в ЕС чрез подобряване на достъпността, осигуряване на адекватно качество и равнище на услугите и опазване на екологичния им потенциал;
2) Насърчаване на иновациите, предприемачеството и развитието на икономиката на знанието, вкл. развитие на нови информационни и комуникационни технологии;
3) Създаване на повече и по-добри работни места чрез привличане на повече хора към дейности, ориентирани към създаване на заетост и предприемачество, подобряване приспособимостта на работещите и на предприятията и увеличаване на инвестициите в човешкия капитал.
Новият подход към програмирането включва следните по-важни промени:
 отпада изискването за Национален план за развитие - програмирането се осъществява на базата на Национална стратегическа референтна рамка (политически документ), разработен в съответствие със Стратегическите насоки на Общността, както и с националните и регионалните приоритети; отпадат Рамката за подкрепа от Общността и Програмното допълнение; договарят се и се финансират оперативни програми;
 Националният стратегически рамков документ трябва да включва националните стратегически приоритети на държавата членка и се състои от две основни части:
 стратегическата част трябва да бъде разработена на базата на SWOT анализ на национално и регионално ниво, отчитайки насоките на Общността;
 оперативната част трябва да съдържа: списък с оперативните програми, годишното разпределение на средствата по ОП и фондове, механизмите за осигуряване координация между ОП и фондовете, а за цел "Конвергенция" - и годишното разпределение на средствата от селскостопанския и риболовния фондове;
 възприема се принципът, че ОП може да бъде финансирана само от един фонд
Подходът към оперативните програми е по-агрегиран, изискват се по-малко детайли, сновният акцент е върху равнището на приоритетите.
Програмиране 2014-2020
За следващия програмен период има 11 тематични цели на политиката за сближаване, които ще бъдат финаносово подкрепени от структурните фондове. Тези цели са определени в Общата стартегическа рамка.

Основна цел на договора за партнъорство - насърчаване на балансираното и хармонично развитие на държавите-членки и регионите и намаляване на неравенството между нивата на развитие на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони.
Специфичните цели са да се помогне на държавите-членки и на регионите да стимулират интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж в съответствие със стратегията "Европа 2020".
През 2010 г. се създава Съвет за развитие като орган на Министерския съвет за координация на програмирането и реализацията на мерките за икономическо и социално развитие на държавата. дългосрочен национален програмен документ за развитието на страната. Национален документ които обвързва националните и секторни документи и е програмен документи за развитието на страната до 2020 г. Този документ ще позволи при изпълненеито на политики да има синергия между целите и мерките предвидени в отделниете документи. За този програмен период се се забелязва връзка между документи, които очертават националното разивтие и документи за политики свързани с членството в ЕС и прилагането на политиките на СФ. През новия програмен период трите компонента на сближаването икономическо, социално и територия следва да бъдат взаимно допълващи и подкрепящи се в единна интегрирана концепция в разработването на програмните документи за програмния период 2014-2020г.
Прилагането на стратегическо планиране на национално равнище изисква политиките да имат цикличен характер и периодично се актуализиратцелите, приоритетите според динамиката на икономическото и социално развитие.
Доклад Барка- предложения за реформа на политиката на сближаване на ЕС. След анализ на приноса на СФ за икономически растеж и намаляване на различията между регионите в доклада се предлага политика за сближаване съобразена с с конкретните нужди на сериозно различаващи се помежду си рагеиони. Какво предлага доклада:
Определяне на съществените приоритетиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на структурните фондове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.