Управление на структурните фондове


Категория на документа: ИкономикаУправление на Структурните фондове

1. Програмиране на СФ

Програмирането на Структурните фондове на ЕС представлява първият етап от характерния "подход на програмния/проектния цикъл".Възприетият програмен подход попомага да се идентифицират политиките, приоритетите на икономическото, социалното и екологичното развитие на европейско, национално, регионално и общинско равнище. В етапа на програмиране се обвързват потребностите, проблемите с дадености и възможности, които в програмите са изразени с цели, приоритети, мерки и интервенции. Индикативното разпредление на финансовия ресурс по цели и приоритети на политиката за сближаване на ЕС, чрез структурните фондове се извършва в процеса на планиране.
1.2. Програмният цикъл
Структурните политики на ЕС преминават през жизнения цикъл на всяка една политика. Той включва различни етапи, започвайки от идентифициране на проблема, програмиране, разработване на програми, изпълнение на програми, наблюдение, оценка и завършвайки с коригиращи действия. Класическият програмен цикъл включва шест фази: програмиране, идентифициране, формулиране, финансиране, изпълнение и оценка. Случващото се по време на всяка фаза е различно за отделните институции и отразява разликите в процедурите. Независимо от това, цикълът има три общи теми за всички институции:

- Цикълът дефинира ключовите решения, информационни изисквания и отговорности на всяка фаза.

- Фазите в цикъла са последователни - всяка фаза трябва да бъде приключена, за да може следващата фаза да бъде осъществена с успех.

- Цикълът се захранва от дейности по оценка, за да може опитът от съществуващите дейности в цикъла и от реалните проекти да се използва при разработването на бъдещи проекти и програми.

За целите на оценката (и наблюдението) трябва да се дефинира набор от показатели за физическо изпълнение, резултати и въздействие, както са посочени в различните документи на ЕС. Оценката е един от стълбовете на ефективното управление на програмния цикъл. Тя се осъществява под формата на:
- Предварителна оценка
- Текуща оценка
- Последваща оценка

Оценките имат за цел да подобрят качеството, ефективността и съгласуваността на помощта от фондовете, както и стратегията и изпълнението на оперативните програми по отношение на специфичните структурни проблеми, засягащи държавите-членки и съответните региони, като се отчита целта за устойчиво развитие и съответното законодателство на Общността относно въздействието върху околната среда и стратегическата екологична оценка.

Текущите оценки в хода на изпълнението на НСРР биват три вида - i) текущи, ii) индивидуални (ad hoc) и iii) напречни (хоризонтални) оценки.
Текущи оценки - Целта е да се подобри качеството, ефективността и съгласуваността на помощта от фондовете, както и стратегията и изпълнението на оперативните програми, като се отчита целта за устойчиво развитие и съответното законодателство на Общността относно въздействието върху околната среда и стратегическата екологична оценка, както и изискването за недопускане на дискриминация въз основа на пол, расов или етнически произход, религия или убеждение, увреждане, възраст или сексуална ориентация през различните етапи от усвояването на фондовете и особено на достъпа до тях. Текущите оценки подпомагат процеса на управление на оперативните програми чрез анализ на проблемите, възникващи в хода на изпълнението и предлагане на конкретни решения за подобряване функционирането на системата. Текущите оценки се управляват от звената за оценка на отделните управляващи органи и се осъществяват от външни, независими оценители.

Индивидуални оценки - Акцентът на индивидуалните оценки се свежда до отделните ОП. Тези оценки могат да разглеждат проблеми на изпълнението или управлението на отделен приоритет или ключова област на интервенция, или да бъдат "тематични", тоест насочени към конкретна тема, която оказва влияние на ОП, например как изпълнението на ОП влияе на етническите малцинства, развитието на селските райони и др. Индивидуалните оценки се управляват от звената за оценка на отделните управляващи органи и се осъществяват от външни, независими оценители. Индивидуалните оценки се управляват от звената за оценка на отделните управляващи органи и се осъществяват от външни, независими оценители.

Напречни (хоризонтални) оценки - провеждат се, когато оценката е от хоризонтален характер и извършването й изисква участие на две или повече оперативни програми. През тези оценки се разглежда развитието на всички или група от оперативни програми спрямо общностните и национални приоритети. При тези оценки могат също така да се разглеждат конкретни управленски проблеми, които са общи за всички ОП.

Конкретните цели, оценителски въпроси, задачи и очаквани резултати от хоризонталните оценки се определят поотделно за всяка провеждана оценка.
1.3 Методи за стратегическо планиране

При разработката на стратегически планове се използват различни методи, сред които един от най-известните и често използвани е методът на логическата рамка.
Методът на логическата рамка (LogFrame) представлява обвързване на общите и конкретните цели с вложените ресурси, процесите и резултатите. Методът на логическата рамка (LogFrame) е практически инструмент, който се използва, от една страна, за планиране и разработване, а от друга, за изпълнение, мониторинг и оценка на даден проект - стратегия, програма, законопроект и т.н. В логическата рамка се посочват индикаторите за изпълнение, за резултат и за въздействеи. В логическата матрица има разработема вертикална и хоризонтална логика. По вертикала се разкрива връзката цел, дейности резултати - човешки и финансови. По хоризонтала се проследява Хоризонтална логика проследява въздействието на фактори, които са извън сферата на влияние на програмата/ проекта но които оказват влияние върху дейностите или резултатите.

Методът на многогодишно бюджетно програмиране е индикативно разпределение на финансовите ресурси по цели, приоритети и програми,чрез

Проучване и оределянето на потребностите и на проблемите на регионс , които да се рещат с мерките по оперативните програми. За целта се прави проучване на основата на SWOT анализ. SWOT анализа е иснтримент на планирането и да се октояват силните и слабите страни, както и възможностите и заплахите, които се откриват от събраната информация. Първа стъпка за характеризиране на настоящата ситуация при разработване на програмните документи на национално, регионлно и общинско ниво е изготвянето на SWOT анализ.

От резултатите от SWOT анализа се формулират стратегически цели, които регионът ще преследва през следващите години. .

Структурните фондове се изпълняват на регионално и общинско ниво. Затова при програмирането и разрабоването на програмните документи са застъпен подхода "отгоре надолу и отдолу нагоре във връзка с провеждане на регионална интервенция. При подхода "отгоре надолу" приоритетите и конкретните интервенции за регионално развитие се формулират и възлагат на централно ниво, като се спускат на териториални административни структиру и на общините като обща рамка с насоки.

При подхода "отдолу нагоре" началото на процеса на планиране се поставя от обшините, целите и приоритетите в общинските планове са определени на основата на протебностите и небходимостта от икономически растеж и благоденствие. Центализираните администратвини органи обобщават местните приоритети в основните програми документи и подкрепят с необходмите бюджетни и европесйки ресурси, Обобщението на целите и приоритетите на основните прогамни документи е в основния документ за финансиране от ЕС - Национална Стратегическа Референтна Рамка (НСРР).

Не на последно място сред задачите на етапа на програмирането на европейските фондове (структурни, кохезионен, за развитие на селските райони и рибарството и др.) е мобилизацията на потенциални ресурси за програмното изпълнение на съответната страна членка.

Подходът на програмния цикъл обуславя нуждата от обвързаност на програмирането с актуалните условия, с паралелно осъществяваните национални политики и с направените от съответната страна членка стратегически избори.

Цел на многогодишното програмиране на Структурните фондове: да осигури идентифицирането на приоритети, планиране на финансирането и организирането на системи за управление и контрол.5 В програмирането е заложен принципа на партньорството, прозрачност и публичност, както и взаимодействие с административните институции и заинтересовани лица.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на структурните фондове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.