Управление на служителите в администрацията


Категория на документа: ИкономикаПодборът на персонала обхваща привличането и оценяването на кандидати за работа, въз основа на което се избира най-подходящият от тях с оглед изискванията на длъжността и на организацията и се осъществява и се осъществява процедурата по неговото назначаване.

Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и лица, рабо-тещи по трудово правоотношение. Редът за назначаването и статутът на държавните служите-ли се определят със закон. Служителите по трудов договор в администрацията се назначават по Кодекса на труда. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, заемат длъжности, чиито наименования се определят в Класификатора на длъжностите в ад-министрацията. В класификатора се посочват и разпределението на длъжностите в длъжност-ни нива, минималните изисквания за заемането на всяка длъжност, както и видът на право-отношението, по което тя се заема. Според функциите, които се изпълняват, длъжностите в администрацията са:

1. ръководни;

2. експертни;

3. технически.

Лице, заемащо ръководна длъжност в администрацията, не може да я осъществява по трудово правоотношение. За заемане на определена длъжност в администрацията са необходими задължитлна минимална степен на завършено образование и професионален опит. Основните изисквания за заемане на длъжност в администрацията се определят със закон. С устройствения правилник на съответната администрация могат да се определят и допълнителни изисквания. Степента на завършено образование и квалификация, както и професионалният опит се удостоверяват с официални документи. В администрацията могат да се назначават стажанти по ред, определен в закон, като прослуженото време им се признава за служебен стаж.

Държавен служител е лице, което по силата на административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия. Държавни служители са и лицата, на които специален закон предоставя статут на държавен служител при спазване изискванията на този закон. Постъпването на държавна служба в съответната администрация задължително се предхожда от конкурс.

Необходими документи при назначаване на държавен служител
1. Заявление
2. Автобиография
3. Медицинско свидетелство
4. Свидетелство за съдимост
5. Трудова/Служебна/ книжка
6. Диплом за завършено образование
7. Декларация за имотно състояние

Когато трудовото правоотношение възниква от избор или от конкурс, преди постъпването на работа работодателят и работникът или служителят уговарят размера на трудовото възнаграждение. Те могат да уговарят и други условия по трудовото правоотношение.

Не може да бъде сключван трудов договор за работа в държавната администрация с лице, което:

1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител (прокурист), ликвидатор или синдик;

3. е народен представител;

4. е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;

5. заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия; тази забрана не се отнася за членовете на политически кабинети, съветниците и експертите към тях.

Държавните служители се назначават със "Заповед - ЧР" на основание чл.9 ал.1 и 2 и чл.10 ал.1 от Закона за държавния служител и протокол от комисията провера конкурса. /Приложение 2/

Лицата по трудово правоотношение се назначават с "Трудов договор"/Приложение 3/.

4.Кариерно израстване на държавния служител

Обучението и развитието на персонала обхваща дейностите по усъвършенст-ването на знанията, уменията и нагласите на заетите с цел да се повиши равнището на тяхно-то трудово представяне и по предоставяне на възможности за развитие на кариерата като се имат предвид индивидуалните нужди на заетите и бъдещите потребности на организацията.

Целта на създаването на Методологията за въвеждащо обучение на служителите в ДА е да подпомогне осъществяването на Стратегията по управление на човешките ресурси в държавната администрация. По този начин се прави още една крачка към Постигането на визията за съвременно, компетентно, прозрачно и ефективно управление на човешките ресурси, което създава способни, отговорни и мотивирани служители. Настоящата Методология осигурява единен и последователен процес по въвежда-не на новоназначени служители в рамките на 3 месеца. Процесът включва задължителните обучения и първоначални инструктажи, както и позволява създаването на адаптирани програми за въвеждащо обучение в зависимост от специфичните нужди и особености на различните типове структури в държавната администрация. По този начин всички служители в ДА получават необходимата информация, за да се адаптират към новото си работно място и да изпълняват успешно задълженията си.

Процесът по въвеждане и адаптиране на новоназначените служители се основава на
няколко основни принципа:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на служителите в администрацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.