Управление на служителите в администрацията


Категория на документа: Икономика


инж. Илиан Григоров
Директор на дирекция "Административно - правно и информационно обслужване"
Донка Чамова
Директор на дирекция "Образование, култура и социални дейности "
Нора Кунчева
Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество
Цеца Плачкова- Попова


Организационна структура на управление (ОСУ)

Общият брой на работещите в Общинската Администрация е 74,5. Сътрудниците, които заемат изборни длъжности, са 9. Те се избират чрез провеждане на месни избори.

В общата администрация работят 29 сътрудници, а в специализираната администрация сътрудниците са 25.

Ръководните длъжности, които не включват изборните длъжности и техните заместници, са 13. Служителите на ръководна длъжност в администрацията: ръководят, включително планират, организират, контролират и координират, съответната администрация и/ или структурно звено; носят отговорност за изпълнението на задачите на администрацията и/ или на структурното звено пред съответния държавен орган; отчитат дейността на администрацията и/ или на структурното звено пред съответния държавен орган; ръководят работата на непосредствено подчинените им служители в съответната администрация и/ или структурно звено. Сътрудниците на ръководни длъжности в общината се назначават чрез провеждане на конкурс. Като кандидатите трябва да отговарят на деветте длъжностни нива в администрацията. Община Панагюрище има население 25 157 души и поради тази причина нейните служители на ръководна длъжност отговарят на определените от закона изисквания:

* секретар на общината - минималната квалификационна степен е бакалавър, ІІ младши ранг, минималният професионален опит е 6 години;

* директор на дирекция - минималната квалификационна степен е бакалавър, ІІІ младши ранг, минималният професионален опит е 5 години;

* началник на сектор в община - минималната квалификационна степен е бакалавър, ІІІ младши ранг, минималният професионален опит е 3 години.

От кмета на общината е утвърден Етичен кодекс на служителите в Община Панагюрище. Същият определя етичните ценности, норми на поведение и правила при изпълнение на служебните задължения на служителите.

Структурата на Общинска администрация е предложена от Кмета на общината, приета от Общинския съвет и е съставена от следните структурни звена: Ръководство на общината, обща администрация и специализирана администрация (Приложение 1).

Технология на управление

Орган на местното самоуправление в Община Панагюрище е Общинският съвет, който се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона. Той е орган, който организира и осъществява дейността си възоснова на Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Орган на изпълнителната власт в общината е кмета на общината. Той се избира пряко от населението. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината, насочва и координира дейноста на специализираните изпълнителни органи и представлява общината пред физичес-ки, юридически лица и пред съда.

Ръководството на общината включва: кмета на общината, осем кметове на кметства, двама заместник-кметове, един секретар на общината, един главен архитект, двама главни вътрешни одитори и един финансов контрольор.

Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната власт и на специализираната администрация и извършва дейности по административното обслуж-ване на гражданите, физическите и юридическите лица. Общата администрация е организи-рана в 2 дирекции:

* Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"

* Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и бюджет"

Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на пълномощията на органите на местната власт. Специализираната администрация е организирана в 3 дирекции :

* Дирекция "Териториално-селищно устройство"

* Дирекция "Управление на общинска собственост и стопански дейности"

* Дирекция "Образование, култура и социални дейности "

Дирекциите се ръководят от Директори на дирекции, а всяка една от дирекциите съдържа отдели и звена.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на служителите в администрацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.