Управление на служителите в администрацията


Категория на документа: Икономика


* Етапи в процеса на оценяването на изпълнението на длъжността.
* Изготвяне и съгласуване на индивидуален работен план в началото на периода
* Междинна среща
* Заключителна среща и определяне на общата оценка на изпълнението на длъжността в края на периода
* Оценки.
* Форма на оценяването
* Контрол върху оценяването
* Възражение на оценяваният служител
* Документи. База данни и отговорни лица
* Повишаване в държавна служба
* Заплащането на труда
* Усъвършенстването на трудовите отношения
Заключение
Приложения
Използвана литература

Въведение:

Община Панагюрище е една от 11-те общини на Пазарджишка област. Намира се в северозападната й част. Територията на общината е 598, 6 кв. км. Броят на населените мес-та включени в нея е 9. Това са гр. Панагюрище /административен център/, селата Бъта, Баня, Попинци, Левски, Елшица, Поибрене, Оборище и Панагюрски колонии. Население-то на общината е 25 157 жители (01.02.11 г. ).

Част първа:
Общи сведения за общинска администрация Панагюрище:

Община Панагюрище е юридическо лице, съгласно Конституцията на страната, която е на бюджетна издръжка със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, площад "20-ти Април", №13. Общината е административно териториална единица, утвърдена с указ на Пре-зидента на Република България, в която се осъществява местното самоуправление.

Общинската администрация осъществява своята дейност въз основа на Конституцията, законите, подзаконовите нормативни актове и решенията на Общинския съвет. Общинска ад-министрация Панагюрище работи в тясно взаимодействие с централните органи на изпълни-телната власт, Областния управител, органите на съдебната власт и с другите държавни ин-ституции, обществени и неправителствени организации за осъществяване на единна държавна политика. Цялостната и дейност е ориентирана към потребителите на предоставяните адми-нистративни услуги. От особена важност е определянето на нуждите и очакванията на орга-низациите от държавния, общинския и неправителствен сектор, СГО, фирмите и населението на общината, дефинирането на техните изисквания спрямо нормативните актове и разпоред-би, както и тяхното своевременно изпълнение за постигане на тяхната удовлетвореност.

Дейността на администрацията е регламентирана в Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и е насочена в следните направления: Общинска собстве-ност, Местни данъци, такси и цени на услуги, Образование, Култура, Благоустройство и ко-мунално стопанство, Социално подпомагане, Опазване на околната среда и екология, Тури-зъм и други дейности.

Услугите предлагани от Община Панагюрище са включени в каталог, който съдържа ин-формацията за необходимите документи, отговорното лице за изпълнение на услугата, срока за изпълнение на услугата, срока на валидност на издадения документ, таксата, както и мястото за подаване на документите.

Служители
Длъжност
Име на служител
Кмет на община
Никола Белишки
Заместник - кмет по стопанските дейности
Георги Повлов
Заместник - кмет по хуманитарните дейности
Галина Матанова
Секретар
инж. Иванка Димитрова
Главен архитект
арх. Николай Младенов
Главен вътрешен одитор
Петър Пекалиев
Директор на дирекция "Финансово стопански дейности, бюджет и местни данъци и такси"
Цветана Якова
Директор на дирекция "Териториално селищно устройство"
инж. Димитър Бозаджиев
Директор на дирекция "Управление на общинската собственост и стопанските дейности"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на служителите в администрацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.