Управление на служителите в администрацията


Категория на документа: ИкономикаОт 1 юли влезе в сила новият модел за възнаграждения в администрацията, приет с промените в Закона за държавния служител. Той предвижда премахване на раздаваните досега бонуси от допълнителни приходи и въвеждане на допълнително възнаграждение според индивидуалния принос на служителя. Премахва се и специалната добавка за прослужено време, като нейната стойност ще влезе в размера на основната заплата на служителите.

С новите правила разходът за основните възнаграждения в администрацията не трябва да е по-малък от 70% от общия месечен размер на фонд "Работна заплата". Останалите пари, които не могат да надвишават 30% от сумата във фонда, ще бъдат разпределяни като бонуси за постигнати резултати. Дали даден служител ще получава премия и какъв ще е нейният размер, ще зависи от атестацията, изготвена от прекия ръководител, която ще се актуализира на всеки три месеца.

Новият модел предвижда още възможност и за диференцирано увеличение на запла-тата отново според оценката на работата на държавния служител, като в най-добрия случай то може да достигне до 15%.

От 1 юли влиза и новият Класификатор на длъжностите, който отваря възможност за млади хора с по-малко опит да заемат определени позиции в администрацията.

Премахва се и горната граница на заплащането на новоназначените кадри, като им се дава шанс да достигнат възнагражденията на служителите с по-дълъг опит.

Усъвършенстването на трудовите отношения е дейност по поддържането на трудовия мир в организацията и формиране на благоприятни отношения между управляващи и управлявани, между работодател и наемни работници.

Заключение

Доброто управление е изграждането на правната рамка и институ-ционалните механизми за постигането на обществено значими цели, при-емливи за обществото при пълна прозрачност от страна на управляващи-те и отчетност за вложените публични средства.

Професионализмът в държавната служба е в основата на надеждна и предсказуема държавна администрация. Професионалната държавна служба почива на идеите за безпристрастност и професионална независимост. Само такава държавна администрация може да отговори на очакванията на обществото за пълноценен живот в демократична държава. Европейските принципи на доброто управление са в основата на държавното управление.

Приложение 1

Структура на Общинската администрация

Приложение2

Заповед за назначаване на Държавен служител

Приложение 3

Трудов договор но лице работещо но трудово правоотношение

Приложение 4

Формуляр за оценка на длъжността

Приложение 5

Заповед за повишаване в ранг

Приложение 6

Предложение за повишаване в длъжност

Използвана литература

1.Кодекс на труда
2. Закон за Държавния служител
3. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.
4. Правила за оценяване изпълнението на длъжността на служителите в Общинска администрация - Панагюрище
5. Концепция за нов модел на заплащане в държавната администрация
6. Методология за въвеждащо обучение на служителите в държавната администрацияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на служителите в администрацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.