Управление на програми за управление на проекти


Категория на документа: Икономика


Тема1: Управление на програми за управление на проекти

1. Въведение в управлението на програми
2. План на програма

1. Въведение в управлението на програми

Управлението на програми е дисциплина, която изучава структурата и праткиката на ръководство на програми. За разлика от управлението на проекти, където акцентът е върху планиране на операциите, при програмите ударението се поставя върху мениджмънта на по-високо ниво, мониторинга и контрола. Управленито на програми има по-голяма стратегическа насоченост от управлението на проекти, т.е. тук са включени контролът върху цялостната дейност на организацията (респ. територията). То също така обхваща различни роли и отговорности при вземане на решения и при изпълнение на програмите. Обикновено проектите имат по-елементарна структура на управление. Проектните мениджъри имат отговорности свързани с оперативни задания. Например IT

Програмите от своя страна изискват по-сложна управленска структура, т.е. те включват фундаментални промени в бизнеса и равнището на разходите, които могат да имат значително въздействие върху работата на служителите от ниските нива. Практически управлението на програми може да предопредели дали предприето ще оцелее, а в регионален аспект до колко даден регион ще се развие.

Програмата е група от проекти, управлявани координирано за постигане на ползи, които не могат да се постигнат ако проектите се управляват поотделно.

Според определените на ЕК, програма е поредица от проекти, които заедно допринасят за постигането на обща цел на секторно, национално или многонационално ниво.
Според определението на ЕК за управление на проекти, програма е съвкупност от дейности насочени към осъществяване на ясно дефинирани цели, в рамките на дефиниран времеви период и при дефиниран бюджет.

В бизнеса проектното управление е планиране, организиране, управление и контрол на ресурсите на компанията за относително кратък период от време. Следователно проектното управление е свързано с разпределение, използване и управление на:
* ресурси (човешки и материални)
* време (както по отношение на индивидуалните усилия, така и поради необходимостта да се спазват срокове и графици)
* разходи (източници на финансиране на тези разходи)

Същите тези отговорности-разпределение, използване и управление в една програма се делят на три различни нива на управленската йерархия. Колкото по-високо е нивото, толкова по-общи са отговорностите. Например нисшите нива на управленската йерархия е проектният мениджър е отговорен за трите неща-разпределение, използване и управление. На средно ниво на програмния мениджър-директор, чиито главни отговорности са да осигури достигането на определени резултати дефинирани в бизнес стратегията. Тук са вкл. например поставяне и преразглеждане на цели, координиране на дейности между проектите и др. Програмният мениджър употребява повече време и усилия за интегриране на дейности за промени в плана след съгласуване между отделите и за комуникиране, отколкото проектните мениджъри. На върха на йерархията, програмният мениджмънт трябва да наблюдава прилагането на бизнес стратегията на програмата и да дефинира връзките на програмата с общия бизнес план на предприятието.

Управленските дейности включват разработване на политика, премахване на бариерите пред фирмата, периодично преглеждане на напредъка, на програмата и на външните резултати. Програмният мениджър има различна визия за потребностите на организацията и за нейните цели от тази на проектният мениджър. Неговите методи изискват различна "чанта с хитрини", както и различни виждания за това какво се случва и какво трябва да се направи.

Например ръководителите на магистърските програми са проектни мениджъри, но всички те имат общи проблеми, които се решават на общ магистърски съвет, а той се ръководи от директор (изпълнява ролята на програмен мениджър). На по-високо ниво програмният мениджър трябва да се координира и с други програмни мениджъри, например: гл. счетоводител, ръководител човешки ресурси и т.н. На най-високо ниво се осъществява координирането на всички програми в дадена организация, така че да се спазва политиката на цялата организация и да се постигат нейните цели.
Отговорности на програмния мениджър или директор:
* отговорен е пред висшето ръководство на компанията за графика, за бюджета и за качеството на всички елементи на програмата.
* ръководи сесиите (срещите) за обсъждане на плана на програмата и графика за изпълнение.
* преглежда и одобрява проектни планове на отделните проекти.
* управлява комуникациите
* придвижва решения към висшето ръководство, ако е необходимо

Освен програмния мениджър една програма се нуждае и от др. админ. персонал като това зависи от спецификата на организацията. В големи фирми нуждите на ниво програма могат да изискват допълнителни нови офиси, оборудване, зали за заседания на големи екипи, общи платформи за комуникиране (browser, software програми за виртуални срещи, спец. софтуер за обработка на документи, преводи на няколко езика при международни проекти). Всички тези потребности са условия, за да функционира програмата нормално. В някои случаи въвеждането на програмна структура изисква и допълнително обучение.
2. План на програмата

Докато планът на проекта включва подробно описание на действията във времето и на техните отговорници, планът на програмата е нещо по-различно, планът на програмата обикновено се развива чрез серии от итерации (малки стъпки). Вместо това тук се извършва преглед на индивидуалните проектни планове и след това тяхното обобщение. Особен проблем възниква, когато между отделните проекти възникват конфликти, ето защо целта на обобщението е да направи сбито, кратко резюме на цялата работа по програмата на времевите графици и на исканите резултати. Понякога планът на програмата се разглежда като сеизмограф, който търси да разкрие и измери потенциални конфликти между отделните проекти, а също и проблемите и бариерите от външната среда като цяло. Плановете на отделните проекти обикновено се занимават с %, разходи за ресурси, междинни и крайни дати за приключване на дейностите, докато планът на програмата интегрира тези цели и индикатори и ни показва тяхното колективно влияние. Това позволява мениджърите да постигат напредък в програмата и да открият потенциални проблеми.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на програми за управление на проекти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.