Управление на проекти в туризма


Категория на документа: Икономика


Управление на проекти в туризма

Какво представлява проектаи какво включва?
1. Уводна част - въведение в бизнес проекта. Обобщава съдържанието на бизнес проекта и цялата същност на деловата идея. Всичко трябва да бъде поднесено сбито, независимо от значимостта на начинанието. Тук трябва да бъде обобщена и анализирана основната финансова информация за количеството на необходимите средства. Начините за тяхното набавяне, структурата на капитала, съотношение между собствен и привлечен капитал. Уводът трябва да информира какъв е статута на фирмата; кога и къде е регистрирана; какъв е основния предмет на дейност; какви са постигнатите до момента резултати.
1. Резюме
2. Кратко описание на бизнес идеята и продукта (услугата)
3. Визия
4. Мисия
5. Цели
6. Краткосточни цели
7. Средносрочни цели
8. Ключови фактори за успеха.
2. Изложение.
1. История на фирмата - описва се фактологически историята на фирмата. Посочва се кога и къде е създадена. Кои са нейните учредители? Каква е правната форма; каква е собствеността? Ако фирмата е с по-дълга история и е преминала през различни етапи на развитие от гледна точка на правния и статут се описва всички промени, кога и защо са били извършени? Ако фирмата има регистрирана търговска марка, патент или някаква друга индустриална или интелектуална собственост се посочва времето, когато са придобити. Представят се всички съществени моменти от фирмената история.
2. Анализ състоянието на пазара. - анализра се неговия обхват, мястото и позициите на фирмата на този пазар. Много важен е историческия преглед на продажбите, реализирани за определен период и какво е участието на фирмата за това време. На основата на анализ за състоянието на пзара за минали и настоящи периоди се прави извод за неговото бъдещо развитие, както и за бъдещото развитие на фирмата. Бизнес проектите трябва да обхващат хоризонт от поне 3 години за малките фирми и от 5 до 10 за големите фирми. Това зависи от тенденциите на пазара. Какъв е обема на ресурсите и обема на инвестициите, които ще се вложат за осъществяването на този бизнес проект.
3. Анализ на състоянието на конкуренцията. - основните конкуранти на пазара ( в обем от няколко страници). Прави се разбор на техните силни и слаби страни, както и съпоставка между тях и собствената фирма. Прави се харахтеристика на конкурантните фирми: местоположение, големина, имидж, начин на действие и управление, обем на дейността, фаза на развитие. Фази на развитие : фирми с ембрионален стадии(тепърва прохождат), стадии на формиране, фирми в стадии на растеж и фирми в стадии на зрялост. Стоки и услуги, предлагани на пазара от основните конкуренти. Съпоставка с качеството и цените, също и реклама. Сравнителен анализ на силните и сабите страни на всяка една от конкурантните фирми. Важно в случая е да не се подценяват или надценяват възможностите на сродните фирми. Целесъобразно е фирмите, които се занимават с хотелиерство и ресторантьорство да ползват сравнителни таблици.
4.Маркетингова политика на фирмата
- Какъв е пазара? Какви пазарни дялове са обхванати от конкуренцията? Кой е водещ на пазара? По какво новите продукти и услуги превъзхождат съществуващите?
- Трябва да се проучи кои биха били основните конкуренти. Да се очетае целевия пазар. Необходимо е да се знае кой ще извършва по-голямата част от оборота(лица, фирми, др. потребители). Това ще определи големината на целевия пазар.
- Трябва да се анализира динамиката на цените на пазара и да се определи ценовата политика на фирмата. Това се явява основен фактор, който определя клиентелата според нейната платежоспособност.
- Вид на договорната обвързаност. - каква част е договорена за реализация? Начини на заплащане, система за поръчки.
- Законови разпоредби, стандарти и нормативи, касаещи предлагането на конкретните услуги на пазара. Основната функция на маркетинговата политика е установяването на баланса между отделните елементи на маркетинговия микс.
ЕЛЕМЕНТИ НА МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС:
1. Продуктова политика
2. Ценова политика
3. Дистрибуционна политика
4. Комуникационна
Политика на фирмата по отношение на крайния продукт. Утвърждаване на съществуващия продукт или услига, прилагането му на пазара, качеството и асортимента.
Ценова политика - определяме ценовото равнище в момента и за в бъдеще. Преценка на определяне отстъпките в проценти. Отстъпките съпътстват сезонността на някой услуги в хотелиерството и ресторантьорството и зависят от количеството и от начина в сроковете на заплащане. Ценовата политика включва определяне на стратегия за реагиране при промяна на конкурентните цени.
Дистрибуционна политика - определят се пътищата по които услугите да достигнат до клиента, затова тази политика е свързана, както с условията на продажба и големина на пазара, така и с начините на реализация
Комуникационна политика - реклама. Как стоктие и услугите да станат обект на внимание от страна на потребителя. И тук се определят средствата и параметрите на водената комуникационна политика.
КОНТРОЛ. Необходим е за завършване на процеса и се следи непрекъснато дали целите са постигнати и дали средствата определени за това отговарят на променящата се пазарна ситуация.
5. Финансов план - това се явява един от най-важните раздели в проекта и е свързан с изготвянето на финансови разчети и прогнози. Тук се дава възможност да се определят разходите за стартиране и развитие на бизнеса, месечните и годишните експлоатационни разходи, очакваните приходи от реализация, обема на печалбите на база на прогнозите, заложени в бизнес проекта. По принцип е трудно да се определи кога дадена дейност ще започне да носи печалба. Затова един от най-успешните начини за първоначална преценка е изготвянето на прогноза за приключване на първата година без загуба, чрез сравняване на приходите и разходите. Прави се оценка на следните показатели: разходи, приходи, реализация и брутна печалба. При определение на разходите, най-често се използва подхода на определяне на общите годишни разходи, които се делят на 12 (месеци) и се получават обема на месечните разходи. Може и обратното - месечните разходи се умножават по 12, за да се получат годишните.

|разходи за: | първа год. |втора год. |трета год. |четвърта год. |пета год. |

1.персонал

2.прозводство

3.консумативи

4.

5.маркет и рекл.

6. администр управленски

7. лихви

8. погасяване на кредитСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на проекти в туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.