Управление на прерсонала


Категория на документа: Икономика


1.ПРОИЗВОДСТВОТО- разглежда се като съвкупност от 2 вида процеси: трудови и технически.
2.ТРУДОВИЯ ПРОЦЕС- свързан с дейността на хората, с изразходване на умствена и физическа енергия с цел да се въздейства с др.производствени фактори.
3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПРОЦЕС-свързан с измененията на формата свойствата състоянието хим.ифиз. състав и пространственото разположение на материалите суровините детайлите и сздаваната продукция в резултат на трудовите действия на хората.
4.КРАЙНА ПРОДУКЦИЯ-резултат от производствената дейност в строителството(завършени сгради и съоражения).
5.ЦЕЛОКУПНИЯ ТРУДОВ ПРОЦЕС-цял процес от частични трудови процеси, всеки от които е само определин садии от създаването на крайната продукция.
6.ТРУДОВ СТРОИТЕЛЕН ПРОЦЕС-състои се от редица обособени трудови действия,в края на които се получава измерим резултат.
7.РАБОТНИ ОПЕРАЦИИ-части на процеса на труда.
8.РАБОТНИ МАНИПУЛАЦИИ-взаимно и неделимо свързани части,завършени трудови действия.
9.РАБОТНИ ДВИЖЕНИЯ-най-малките неделими части на процеса на труда.
10.РАБОТНА СИЛА-в тесен смисъл-способност на човека да се труди,като съвкупност от неговите умствени и физически способности;в широк смисъл-съвкупвост от хора в даден район,предприятие и населено място които притежават способност да се трудят и са заети или търсят работа.
11.ТРУДОВИ РЕСУРСИ-всички хора които работят или търсят работа,плюс трудоспособните,които не работят и са на издръжка на родители,съпрузи,получават пенсия или др.доходи.
12.Разпределението на раб.сила-постоянно действащ динамичен процес,който се изразява в промяната на структурата на работната сила.
13.движение на раб.сила-обективният и закономерен процес на относително трайно преместване на работниците и служителите вътре в сферата на приложение на труда, влизането и излизането им от тази сфера.Фактори от които се предизвиква-развитието на веществените елементи на производствато;развитието на самата работна сила.
14.РАЗВИТИЕТО НА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО-изразява се в количествената и качествената промяна в работните места.
15.Развитие на работната сила-развитие на способността на труда у работника.
16.ТЕКУЧЕСТВО-форма на движение на работната сила,при която работниците или служителите напускат строителната организация по собствено желание или са освободени по някое от поводите визирани в Кодекса на труда.
17.ПЕРСОНАЛ-трудовите ресурси,с които разполага съответния стоп.субект и които той може да използва за изпълнение на съответните стратегически субекти.
18.Управление на персонала-част от упрлна фирмат отнасящо се до персонала и вкл.всички стратегически цели и оперативни дейности,започвайки от планирането до освобождаването на човешките ресурси,необходими за осъществяване на целите на фирмата.
19.Процес на труда-сложно социално икономическо и физ.явление-съвкупност от въздействиянасочени към изпълнение на опр.поизводствени задачи.
20.Процес на производство-свързан с туда на много хора,често пъти необвързани помежду си нито по време нито мо място.Следователно процесът на производство се състой от ред изпълнявани в опр.последователност трудови процеси.
21.Мениджърски дейности-свързани са с упражняване на власт и ръководене:планиране,организиране,ръководене,контролиране.
22.оперативни дейности-набиране развитие заплащане интегриране освобождаване.
23.длъжностно раписание- Регламентира структурата на персонала в организацията.Разработва се за цялата организация или за всяко нейно поделение.Това е оснли много важен док.описващ необходимия персонал и разпределението му по отделните звена в организацията.
24.Щатно разписание-отразява наличния персонал и вакантните длъжности в организацията разпределени по структурни звена.
25.Правилник за вътрешен трудов ред-конкретизира правата и задълженияа на работещите и на работодателя в процеса на труда.
26.Длъжностни характеристики-важен инструмент за управление на човешките ресурси.Те са в различни формати и можи да се избере най-подходящ за конкретна ситуация.
27соц.осиг.-механизъм чрез който се образува и разпределя специален фонд при осъществяване на осигурителни рискове.Нормативен акт е Кодекса на соц.ос.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на прерсонала 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.